Услуги - 146594-2015

Компактен изглед

29/04/2015    S83

Люксембург-Люксембург: Статистика на иновациите (преразглеждане на „Наръчник от Осло за 2005“)

2015/S 083-146594

Обявление за поръчка

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Европейска комисия, Евростат
Пощенски адрес: сграда Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi
Град: Люксембург
Пощенски код: 2920
Държава: Люксембург
На вниманието на: г-жа Maria Helena Figueira, директор на дирекция G „Световна бизнес статистика“
Адрес за електронна поща: estat-directorate-g-call-for-tenders@ec.europa.eu
Факс: +352 4301-32600

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://ec.europa.eu/eurostat

Електронен достъп до информация: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=724

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:
Официално наименование: Европейска комисия, Евростат, дирекция G: Световна бизнес статистика, отдел G1: Бизнес статистика – координация и регистри; CSB дирекция G
Пощенски адрес: офис BECH B4/313, сграда Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi
Град: Люксембург (Кирхберг)
Пощенски код: 2920
Държава: Люксембург
На вниманието на: г-жа Maria Helena Figueira
Адрес за електронна поща: estat-directorate-g-call-for-tenders@ec.europa.eu
Факс: +352 4301-32600
Интернет адрес: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=724

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Официално наименование: Европейска комисия, Евростат, отдел A.5
Пощенски адрес: (CAD) BECH F2/907, сграда Jean Monnet – главен вход, rue Albert Wehrer
Град: Люксембург (Кирхберг)
Пощенски код: 2920
Държава: Люксембург

I.2)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Друго: Статистика.
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Статистика на иновациите (преразглеждане на „Наръчник от Осло за 2005“).
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 10: Услуги по проучване на пазара и изследване на общественото мнение
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Помещения на изпълнителя.
код NUTS
II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена поръчка
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Предметът на поръчката е преразглеждането на „Наръчник от Осло за 2005“.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79330000 Статистически услуги

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
Обемът на поръчката се изчислява на приблизително 150 човекодни за максимална продължителност на поръчката (18 месеца).
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 18 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
Моля, вижте тръжните спецификации на следната препратка:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=724

III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Моля, вижте тръжните спецификации на следната препратка:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=724

III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
Моля, вижте тръжните спецификации на следната препратка:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=724

III.1.4)Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : не
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Моля, вижте тръжните спецификации на следната препратка:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=724

III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Моля, вижте тръжните спецификации на следната препратка:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=724

III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
Моля, вижте тръжните спецификации на следната препратка:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=724

III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия: не
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: да

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане

Икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии

1. Разбиране. Тежест 10

2. Технически подход и методология. Тежест 50

3. Работен план и график. Тежест 15

4. Организация на управлението. Тежест 10

5. Управление на качество. Тежест 15

IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
ESTAT/G/2015/006.
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 2.6.2015
Платими документи: не
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
12.6.2015 - 16:30
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Всеки от официалните езици на ЕС
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 12 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите
Дата: 19.6.2015 - 10:00

Място:

Европейска комисия, Евростат, зала B4/444, сграда Joseph Bech, 5, rue Alphonse Weicker, 2721 Люксембург (Кирхберг), ЛЮКСЕМБУРГ.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: 1 упълномощен представител на всеки оферент може да присъства на заседанието по отваряне на офертите. На председателя на комисията по отварянето трябва да се представи писмена оторизация, подписана от оферента или негов надлежно упълномощен представител.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)Допълнителна информация

Тръжните документи ще бъдат достъпни за изтегляне на адреса, посочен в точка I.1 (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=724). Интернет страницата ще се обновява редовно и е отговорност на оферента да проверява за нова информация и изменения по време на тръжния период.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Люксембург
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Адрес за електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Подаване на жалби

Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Можете да подадете всякакви коментари относно процедурата по възлагане до възлагащия орган, посочен в точка I.1. Ако считате, че е имало лошо управление, Вие можете да подадете жалба до Европейския омбудсман в рамките на 2 години от датата, на която сте узнали за фактите, на които се основава жалбата (вж. http://www.ombudsman.europa.eu). Такава жалба няма нито да спре срока по внасяне на жалби, нито ще доведе до откриване на нов срок за подаване на жалби. В рамките на 2 месеца от уведомяването за решението за възлагане, Вие можете да подадете жалба до органа, посочен в точка VI.4.1.

VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17.4.2015