Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ.

Услуги - 147714-2016

29/04/2016    S84

Иcпaния-Аликанте: Услуги на агенция за временна заетост за осигуряване на временен персонал

2016/S 084-147714

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост
Пощенски адрес: Avenida de Europa, 4
Град: Alicante (Alicante)
код NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Пощенски код: 03008
Държава: Испания
Електронна поща: Procurement@euipo.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1471
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Услуги на агенция за временна заетост за осигуряване на временен персонал.

Референтен номер: AO/003/15.
II.1.2)Основен CPV код
79620000 Посреднически услуги по предоставяне на персонал, включително временна работна ръка
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на тази покана за участие в търг е агенции за временна заетост да осигурят персонал за Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, за да се гарантира, в цяла Испания (главно в Аликанте), изпълнението на временни задачи, съобразно типа на длъжността (администратор, асистент или функционална степен IV, III, II, I), произлизащи от отсъствието на служители, свободно работно място, за което е бил стартиран процес на подбор, допълнително работно натоварване или необходимост да се покрие специална длъжност, свързана с конкретен проект.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 16 520 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79621000 Посреднически услуги по предоставяне на помощен персонал за офиси
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Основно място на изпълнение:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ИСПАНИЯ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Последователен многостранен рамков договор (с 3-ма изпълнители) за продължителност от 1 година, който може да бъде подновен с мълчаливо съгласие 3 пъти до максимум 4 години, за услуги на агенция за временна заетост за осигуряване на временен персонал.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 16 520 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Моля, направете справка с критериите в документите за обществената поръчка.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 3
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 10/06/2016
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски, Български, Датски, Немски, Гръцки, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Латвийски, Литовски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Испански, Шведски, Чешки
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 17/06/2016
Местно време: 11:00
Място:

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост, Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ИСПАНИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

всеки оферент може да изпрати до 2-ма представители. Имената и номерата на документите за самоличност на представителите трябва да се изпратят до Службата по факс (+34965139113) или по електронна поща (procurement@euipo.europa.eu) до 15.6.2016 г.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

4 години.

VI.2)Информация относно електронното възлагане
Ще се използва електронно фактуриране
VI.3)Допълнителна информация:

Документите на поканата за участие в търг могат да бъдат изтеглени от адреса, посочен в точка I.1. Интернет страницата ще се обновява редовно и е отговорност на оферентите да проверяват за актуализации и изменения по време на тръжния период.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxemburgo
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

в рамките на 2 месеца от датата, на която съответната страна е уведомена, или, в случай че такова липсва, от датата, на която съответното действие е станало известно.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
19/04/2016