Tjänster - 147730-2016

29/04/2016    S84

Belgien-Bryssel: UCA 16/022 – Tjänster avseende avfallshantering för de olika byggnader som nyttjas av generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd i Bryssel med omnejd

2016/S 084-147730

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens råd, secrétariat général
Postadress: rue de la Loi 175
Ort: Bruxelles
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1048
Land: Belgien
E-post: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 2-281-8062
Fax: +32 2-280-0262
Internetadress(er):
Allmän adress: https://tendering.consilium.europa.eu
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1467
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1467
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

UCA 16/022 – Tjänster avseende avfallshantering för de olika byggnader som nyttjas av generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd i Bryssel med omnejd

Referensnummer: UCA 16/022.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90510000 Avfallshantering
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kontraktet omfattar avfallshantering för de byggnader som nyttjas av generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd, vilket inbegriper 3 byggnader belägna nära Schuman-rondellen i Bryssel samt en lagerlokal som för närvarande är belägen i Overijse.

Följande typer av avfall ska avlägsnas: klass II, klass III (byggavfall), farligt avfall (t.ex. färgpatroner, batterier, glödlampor, oljor, lösningsmedel), medicinskt avfall, glas, trä, metall, behållare och flaskor av plast, metallförpackningar samt förpackningar av papp för flytande livsmedel (bouteilles et flacons en Plastique, emballages Métalliques et Cartons à boissons – PMC), elektriska apparater och IT. Papper, kartong och styrenplast är inte inbegripna.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 0.01 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90520000 Hantering av radioaktivt, giftigt, medicinskt och farligt avfall
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Kontraktet omfattar följande tjänster:

— Hyra av olika typer av containrar (punkt 1 i formuläret för finansiella uppgifter).

— Insamling, transport, tömning (punkt 3 i formuläret för finansiella uppgifter).

— Selektiv behandling, materialåtervinning, återvinning eller förbränning (punkt 4 i formuläret för finansiella uppgifter) av alla typer av avfall förutom papper, kartong och styrenplast, samt inköp av tillhörande material (t.ex. engångsförpackningar) som behövs för att genomföra de tjänster som erfordras (punkt 2 i formuläret för finansiella uppgifter).

— Stödtjänster för att förbättra kvaliteten på avfallssorteringen.

Sekretariatet lägger särskild vikt vid att miljöskyddsbestämmelser ska efterlevas och kräver att den framtida uppdragstagaren garanterar att avfall kommer att bortskaffas till rätt avfallsanläggning i enlighet med den lagstiftning som gäller för varje typ av avfall. Detta kontrakt omfattar anskaffande av högkvalitativa tjänster som ska genomföras med hänsyn till både ekonomisk effektivitet och efterlevnad av miljöstandarden ISO 14001 samt Emas-förordningen. Närhelst det är tillämpligt ska uppdragstagaren informera sekretariatet om alla eventuella möjligheter att förbättra tjänsterna som anges i kontraktet.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 0.01 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.9)Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
Planerat lägsta antal: 1
högsta antal: 10
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Rådets generalsekretariat kommer inte att publicera de uppskattade kontraktsvärdena (se punkt II.1.5 och II.2.6). Kontraktets uppskattade omfattning anges i förfrågningsunderlaget.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se webbplatsen som anges i punkt I.3.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

1. Intyg på inskrivning i yrkes- eller handelsregistret, en edsvuren försäkran eller ett intyg i enlighet med villkoren i den medlemsstat där anbudsgivaren har sin hemvist.

2. Kopia på balansräkningar och rörelsebokföring eller andra styrkande handlingar av vilka åtminstone omsättningen och vinsten före skatt för de senaste 3 åren tydligt ska framgå.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

1) Presentation av företaget, dess verksamhetsområden och struktur, med bevis för dess yrkesmässiga och tekniska kapacitet.

2) Förteckning över de huvudsakliga tjänster som tillhandahållits under de 3 senaste åren och som liknar tjänsterna inom ramen för detta kontrakt, med uppgift om värden, datum och offentliga eller privata mottagare som varit inblandade.

3) En beskrivning av teknisk utrustning, verktyg och materiel som använts vid genomförandet av kontraktet.

4) Uppgift om anbudsgivarens genomsnittliga årliga personalstyrka för de 3 senaste åren.

5) Angivelse om vilken del av kontraktet som anbudsgivaren har för avsikt att lägga ut på underleverantör, om så är fallet.

6) Tillhandahållande av bevis på att anbudsgivaren har infört certifierade miljöledningssystem som möter de krav som ställs av en erkänd standard såsom ISO 14001, Emas eller motsvarande. Vidare även tillhandahållande av en beskrivning av de miljöledningsåtgärder som anbudsgivaren i regel tillämpar inom ramen för liknande kontrakt.

7) Krav på att anbudsgivaren tillhandahåller godkända intyg för insamling och transport av avfall för huvudstadsregionen Bryssel samt regionen Flandern och regionen Vallonien. Dessa intyg ska tillhandahållas för de olika kategorier av avfall som omfattas av denna upphandling.

Eventuella minimistandardnivåer:

Anbudsgivaren ska tillhandahålla bevis på innehav av minst

— 3 lastbilar för transport av containrar på 12/20/30 m3,

— 2 fristående komprimatorer på 20 m3,

— 5 öppna containrar på 12 m3,

— 5 öppna containrar på 20 m3,

— 5 öppna containrar på 30 m3,

— 6 glascontainrar med en kapacitet på 1 500 l,

— 10 vattentäta öppna (öppning på ovansidan) containrar för farligt avfall och bläckpatroner (höjd +- 750 mm) med en kapacitet på 600 l,

— 5 återvinningskärl för glödlampor (höjd +- 800 mm) med en kapacitet på 1 100 l,

— 5 behållare av metallnät (höjd +- 1 600 mm) på lastpallar, dels för konsumentelektronik, dvs. elektronikhäckar, (TV-apparater, datorer etc.), dels för vitvaror (hushållsmaskiner etc.), med en kapacitet på 2 200 l, samt

— kapacitetsstöd för att optimera kvaliteten på avfallssorteringen.

III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

1. Innehav av godkännande från behöriga myndigheter för insamling och transport av farligt avfall och godkännande eller bemyndigande från behöriga myndigheter för insamling och transport av icke-farligt avfall i enlighet med gällande lagstiftning om insamling, transport och hantering av avfall i de områden där denna insamling, transport och hantering av avfall ska genomföras.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 26/05/2016
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Danska, Tyska, Grekiska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Svenska, Tjeckiska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://www.curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Inom 2 månader från den dag då den klagande delgavs eller, om så inte skett, inom 2 månader från det datum då denne fick kännedom om saken.

Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att perioden avbryts eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds.

De förfarandemässiga tidsfristerna förlängs på grund av avstånd med en enskild period på 10 dagar, oavsett var den berörda partens vanliga etableringsort eller hemvist är.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens råd, General Secretariat
Postadress: rue de la Loi 175
Ort: Bruxelles
Postnummer: 1048
Land: Belgien
E-post: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 2-2818062
Fax: +32 2-2800262
Internetadress: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
19/04/2016