Europeiska unionens publikationsbyrå håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Tjänster - 147733-2016

29/04/2016    S84    Europeiska kommissionen - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Belgien-Bryssel: Effekterna av Reach-godkännande

2016/S 084-147733

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate D
Postadress: avenue d'Auderghem 45, BREY 12/088
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE100
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-post: GROW-DIR-D-FINANCIAL-TEAM@ec.europa.eu
Fax: +32 22966273

Internetadress(er):

Allmän adress: http://ec.europa.eu/growth/

Upphandlarprofil: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1420
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1420
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Effekterna av Reach-godkännande

Referensnummer: 550/PP/GRO/IMA/16/1131/8910.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
24000000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Avsikten med denna undersökning är att erhålla bevis för de mätbara effekterna (båda positiva och negativa) av godkännande.

I detta syfte ska uppdragstagaren samla in bevis om kostnaderna och fördelarna för företag, myndigheter, samhället och miljön. Fördelarna ska inbegripa i synnerhet sådana som är en följd av att SVHC-ämnen byts ut mot mindre hälsofarliga ämnen eller tekniker och/eller av bättre riskhantering vid fortsatt användning av dem på grund av att det inte finns några alternativ eller att de alternativ som finns inte är lämpliga.

Syftet med undersökningen är att bidra till det förberedande arbetet för Reach-rapporten 2017 och den ska genomföras med beaktande av den färdplan som tagits fram av kommissionen för detta ändamål och i enlighet med Europeiska kommissionens riktlinjer för utvärderingar. I detta sammanhang ska, genom undersökningen, insikter tillhandahållas om effekterna av godkännande och onödiga administrativa bördor ska fastställas. Inom ramen för detta tjänstekontrakt ska arten och vidden av effekterna av godkännande undersökas närmare.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 300 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79400000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Den huvudsakliga platsen för utförandet av uppgifterna kommer att vara uppdragstagarens lokaler eller annan plats som angetts i anbudet med undantag för kommissionens lokaler.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Se internetadressen som anges i punkt I.3.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 300 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 06/06/2016
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Danska, Tyska, Grekiska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Svenska, Tjeckiska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 09/06/2016
Lokal tid: 15:00
Plats:

avenue d'Auderghem 45, room BREY12 ST/01, 1049 Brussels, BELGIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Företag som önskar närvara ska anmäla detta per e-post minst 48 timmar i förväg till den adress som anges i punkt 3.1 i förfrågningsunderlaget. Anmälan ska undertecknas av en behörig anbudsgivarrepresentant och namnet på den person som ska närvara vid anbudsöppnandet för anbudsgivarens räkning ska anges.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens domstols tribunal
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

inom 2 månader från den dag då den klagande delgavs eller, om så inte skett, från den dag då det blev känt. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att perioden avbryts eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
19/04/2016