Доставки - 148257-2016

Компактен изглед

29/04/2016    S84    Доставки - Допълнителна информация - Открита процедура 

България-София: Различни видове строителни материали

2016/S 084-148257

Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“, 131516795, ул. „Г. Й. В. Гурко“ № 6, гр. София, ул. „Г. Й. В. Гурко“ № 6, На вниманието на: Геоги Грудев — Началник отдел Обществени поръчки, София 1000, България. Телефон: +359 29492324. Факс: +359 29492404. Адрес за електронна поща: ggrudev@esmis.government.bg

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 15.4.2016, 2016/S 074-129122)

Относно:
CPV:44190000, 43320000, 44320000, 31700000

Различни видове строителни материали

Строително оборудване

Кабели и свързани с тях продукти

Електронни, електромеханични и електротехнически принадлежности

Вместо: 

IV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ:

23.5.2016 (17:00)

IV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

23.5.2016 (17:00)

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите:

25.5.2016 (14:00)

Да се чете: 

IV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ:

25.5.2016 (17:00)

IV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

25.5.2016 (17:00)

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите:

26.5.2016 (14:00)