Услуги - 148651-2015

Компактен изглед

30/04/2015    S84

Дaния-Копенхаген: Преглед на местообитанията с пасища и разработване на карти за разпространение на горска пустош/храстови местообитания от класифицирането на местообитанията на EUNIS

2015/S 084-148651

Обявление за поръчка

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Служби по доставка на ЕАОС
Пощенски адрес: Kongens Nytorv 6
Град: Копенхаген K
Пощенски код: 1050
Държава: Дания
Лице за контакт: Служба по доставки
На вниманието на: Bitten Serena
Адрес за електронна поща: procurement@eea.europa.eu
Телефон: +45 33367138
Факс: +45 33367199

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://www.eea.europa.eu

Електронен достъп до информация: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=811

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Околна среда
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Преглед на местообитанията с пасища и разработване на карти за разпространение на горска пустош/храстови местообитания от класифицирането на местообитанията на EUNIS.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 27: Други услуги
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Работата ще се извършва основно в помещения на изпълнителя, с най-много 2 посещения (за първоначална среща и среща относно напредъка) на ЕАОС в Копенхаген. Тясно сътрудничество и редовна комуникация с персонала на ЕАОС се очаква по време на целия курс на проекта.
код NUTS
II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена поръчка
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Целите на ЕС и целите на световното биоразнообразие за 2020 призовават за подобряване възможностите за мониторинг, изготвяне на доклади и оценяване на напредъка в тематичната област на биоразнообразието. Прегледът на наличните инструменти, използвани за описване на компоненти на биоразнообразието в европейски мащаб, представлява необходимо подготвително действие, за да се отговори на потребностите на новите цели на биоразнообразието.
ЕАОС хоства и поддържа центъра за данни относно биоразнообразието, където са публикувани европейски набори с данни и информация относно обекти, видове и местообитания на Европа. Заедно с набори от данни, предоставени от други центрове за данни относно околната среда, тези набори от данни подкрепят оценяването на напредъка в постигането на целите на биоразнообразието, както е показано в информационната система относно биоразнообразието за Европа (BISE).
ЕАОС е разработила класифициране на местообитанията на Европейската информационна система относно природата (EUNIS) и го поддържа като част от центъра за данни относно биоразнообразието. Целта на класифицирането на местообитанията на Европейската информационна система относно природата е да осигури паневропейски референтен набор от единици местообитания с общо описание на единицата с йерархично класифициране, имащо за цел изпълняването на специфичните цели и поддръжката на специфичните приложения, свързани с мониторинга и докладването на биоразнообразието в европейски мащаб. Такива приложения включват докладване за изпълнението на директивата на ЕС за местообитанията и на Бернската конвенция, както и предоставянето на информация в контекста на общата селскостопанска политика (ОСП) и фондовете за регионално развитие. Европейски стандартен списък с видовете местообитания е също необходим за прилагане на директива Inspire, с който други национални и регионални класификации ще трябва да направят справка, за да бъдат сравними.
В допълнение към горното, ЕАОС участва в очертаването и оценката на екосистемите и техните услуги (MAES), активност в рамките на стратегията на ЕС относно биоразнообразието. Свързано с тази дейност, и в подкрепа на оценяването на екосистемата на Европа, е разработването на основна насока за документиране, мониторинг и оценяване на качеството на местообитанията в цяла Европа, чрез анализиране на съществуващите in situ данни от мониторинга на растителността в съответствие с класификацията на местообитанията на EUNIS.
Услугите, които ще бъдат предоставени, са разделени в 2 работни пакета:
работен пакет 1: преглед на EUNIS – местообитания с пасища от ниво 3;
работен пакет 2: карти за разпространение и описания на горска пустош/храстови местообитания.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

73000000 Научни изследвания и експериментални разработки и свързаните с тях консултантски услуги, 72316000 Услуги по анализ на данни

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
Договорът ще бъде сключен за максимален период от 7 месеца, който започва от датата на подписване. Прогнозният максимален бюджет е 90 000 EUR, обхващащ всички услуги и задачи, разпределени както следва (разбивката е изцяло индикативна):
— работен пакет 1: преглед на EUNIS – местообитания с пасища от ниво 3 (задачи съгласно раздели 6.2.1, 7.1.1 и 7.2.1 в TS) = 60 000 EUR,
— работен пакет 2: карти за разпространение и описания на горска пустош/храстови местообитания (задачи съгласно раздели 6.2.2, 7.1.2 и 7.2.2 в TS) = 30 000 EUR.
Предвиден е бюджет от 60 000 EUR за осъществяване на отделна поръчка за услуги, която да бъде възложена през първото тримесечие на 2016 г., обхващайки задачите, посочени в раздел 6.2.3 в тръжните спецификации.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 90 000 EUR
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 7 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
Както е посочено в договор за услуги, добавен като приложение 6 към тръжните спецификации.
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Както е посочено в договор за услуги, добавен като приложение 6 към тръжните спецификации.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
Могат да бъдат подавани оферти от консорциуми от икономически оператори. Ако поръчката бъде възложена на консорциум, от него може да се изисква да придобие определена правна форма преди подписване на договора, ако тази промяна е необходима за правилното изпълнение на поръчката. Това може да бъде под формата на субект с или без правна идентичност, но който предлага достатъчна защита на финансовите интереси на ЕАОС (в зависимост от съответните държави-членки това може да бъде например обединение или партньорство, или временна асоциация). Консорциумът трябва да определи един от своите членове като координатор, който да се свързва с ЕАОС. Всеки член на консорциум трябва да отговаря на условията за участие, посочени в раздел III.2 по-долу.
III.1.4)Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : не
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Критерии за изключване – за да имат право на участие в тази процедура по възлагане на поръчка, оферентите не трябва да попадат в някое от положенията за изключване, посочени в членове 106 и 107 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2012 г. относно финансовите правила, приложими към общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). За тази цел, от оферентите се изисква да подадат клетвена декларация (вж. приложение 2 към тръжните спецификации) в съответствие с член 143 на Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29.10.2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (ОВ L 362/1, 31.12.2012 г., стр. 1). Съгласно същата разпоредба оферентът, на когото ще се възложи поръчката, ще трябва да предостави доказателство в потвърждение на предходната декларация (вж. раздел 11.1.2 от тръжните спецификации).
Правни възможности – от оферентите се изисква да докажат, че са упълномощени да изпълнят поръчката според националното законодателство, като удостоверят това чрез вписването си в търговски и професионален регистър, и/или вписване в регистъра по ДДС. За тази цел оферентите трябва да подадат формуляр за юридическо лице (вж. приложение 3 към тръжните спецификации), надлежно попълнен и подписан, придружен с копие на вписване в търговски регистър и/или копие на вписване в регистър по ДДС, където е приложимо. Освен това оферентите трябва да посочат в коя държава са техните главни офиси, регистриран офис или местоживеене, и да представят необходимите подкрепящи документи в съответствие с тяхното национално законодателство (вижте приложение 1 към тръжните спецификации).
III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Като доказателство за икономически и финансови възможности трябва да се представят 1 (или повече) от следните документи:
— подходящи банкови удостоверения или доказателство за застраховка за риск „Професионална отговорност“, или
— представяне на счетоводни баланси или извлечения от тях най-малко за последните 2 години, за които осчетоводяването е приключено, ако публикуването на счетоводни баланси се изисква от дружественото право на държавата, където се е установил икономическият оператор, или
— отчет за общия оборот и за оборота, касаещ услугите, които са обект на поръчката, през последните 2 финансови години.
Ако по някакви изключителни причини, счетени за основателни от страна на ЕАОС, оферентът не е в състояние да представи референциите, изисквани по-горе, той може да докаже своите икономически и финансови възможности с всякакви други средства, които ЕАОС сметне за приемливи.
Даден икономически оператор, където това е уместно и за определена поръчка, може да разчита на възможностите на други субекти, независимо от правното естество на връзките, които има с тях. В този случай ЕАОС трябва да докаже, че ще разполага с необходимите ресурси за изпълнение на поръчката, например като представи поемане на задължение от страна на тези субекти, че ще му предоставят съответните ресурси.
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
Човешки ресурси:
автобиографии, посочващи образователните и професионалните квалификации на персонала, отговарящ за осигуряването на услугите, указващи изисквания професионален опит, както следва:
— най-малко 2 автобиографии на старши експерти, всеки с поне 10 години опит в науката в сферата на растителността и описания на сухоземните местообитания на европейско ниво,
— най-малко 1 автобиография на старши експерт с поне 10 години опит в използването на софтуер за управление на данни относно растителността за анализ на съответните данни относно растителността на европейско ниво и тълкуване на резултатите,
— най-малко 1 автобиография на младши експерт с поне 3 години опит в използването на софтуер за управление на данни относно растителността, анализ на съответните данни относно растителността в оценяване на политиката,
— най-малко 1 автобиография на младши експерт с поне 3 години опит в използването на софтуер за моделиране на наземните местообитания за прогнозиране на пригодността на местообитанията от анализа на данните относно растителността и тълкуването на резултатите.
От всички експерти се изискват отлични писмени умения по английски език; следователно изисканите автобиографии следва да включват съответната информация относно езиковите умения.
Достъпност до софтуер и бази данни относно растителността:
Оферентите трябва да предоставят подробни данни за тяхната достъпност до съответния софтуер и бази данни относно растителността, за да докажат своите възможности за изпълнение на изискваните задачи относно местоположенията, описани в офертата.
Предходни поръчки:
Оферентите трябва да предоставят подробности за поръчки, които са им били възложени, свързани с услугите, изискани от ЕАОС, посочващи стойност, дати, кратко описание на предприетите услуги и получатели на услугите (публични или частни), по следните 2 категории:
1) понастоящем извършени поръчки; и
2) поръчки, които са били предприети през последните 3 години.
Политика по отношение на околната среда:
Оферентите трябва да предоставят описание на своята политика, свързана с околната среда, като определят статута на прилагането. В случай на съвместна оферта, подадена от консорциум, всеки член на консорциума трябва да представи необходимото описание.
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия: не
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: не

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на критериите, посочени в спецификациите, в поканата за представяне на оферта или за договаряне, или в описателния документ
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
EEA/NSV/15/005.
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
12.6.2015 - 16:00
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Всеки от официалните езици на ЕС
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите
Дата: 19.6.2015 - 10:00

Място:

Помещения на ЕАОС, намиращи се на адрес Kongens Nytorv 6, 1050 Копенхаген К, ДАНИЯ.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да

Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: Представители на оферентите (по 1 на оферент) могат да участват в заседанието по отваряне. От тях се изисква да информират предварително службите за обществени поръчки на ЕАОС и най-късно до 10.6.2015 (16:00), централноевропейско време, по електронна поща на procurement@eea.europa.eu или по факс на +45 33367199.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)Допълнителна информация

Оферентите могат да изтеглят тръжните документи и всякаква допълнителна информация от интернет страницата e-tendering: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=811

Тази интернет страница се обновява редовно и е отговорност на оферента да проверява за нова информация и изменения по време на тръжния период.
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Люксембург
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Адрес за електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu

Орган, който отговаря за процедурите по медиация

Официално наименование: Европейски омбудсман
Пощенски адрес: 1 avenue du Président Robert Schuman
Град: Страсбург Cedex
Пощенски код: 67001
Държава: Франция
Адрес за електронна поща: eo@ombudsman.europa.eu
Телефон: +33 388172313
Факс: +33 388179062
Интернет адрес: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: в рамките на 2 месеца от получаване на известието на ищеца (датата на получаване), или при липсата на такова, датата, на която заинтересованото лице е узнало съответната информация, може да бъде подадена жалба до Общия съд. Жалба до Европейския омбудсман по никакъв начин няма да повлияе на горепосочения срок за подаване на жалби.
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Люксембург
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Адрес за електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20.4.2015