С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

Има проблеми с показването на обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по тяхното отстраняване. Междувременно, моля, вижте нашата специална страница за повече информация и насоки.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Доставки - 148686-2022

22/03/2022    S57

България-София: Електрическа енергия

2022/S 057-148686

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/
Национален регистрационен номер: 129001232
Пощенски адрес: гр. София, ж.к. Младост 4, бул. Ал. Малинов №1
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1715
Държава: България
Лице за контакт: Михаела Ангелова Краева
Електронна поща: mihaelakraeva@gmail.com
Телефон: +359 29829356
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.mvr.bg/academy
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1290
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/192930
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/192930
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на нетна активна ел. енергия, координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за сградите на ЦСПП -Варна

II.1.2)Основен CPV код
09310000 Електрическа енергия
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

„Доставка на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за сградите на ЦСПП – гр. Варна при Академията на МВР на територията на „Електроразпределение Север“ АД“

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 117 872.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна / Varna
Основно място на изпълнение:

- бул.“Ян Хуняди“ № 12А, ЦСПП – Варна;

- М-ст Черноморец, Почивна база полицейско училище ЦСПП – Варна.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмета на поръчката включва:

— доставка на електрическа енергия — ниско напрежение;

— избор на координатор на стандартна балансираща група;

— администриране на разходите за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на АМВР;

— пълна процедура по регистриране на свободния пазар на електроенергия на обектите на възложителя, както и всички действия за получаване на достъп до разпределителната мрежа, при необходимост;

— включване на обекта на АМВР в балансираща група и координиране.

За срок от 12 месеца, като прогнозното количество ел. енергия е 228 540 КWh.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 117 872.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Общо прогнозно количество изразходвана ел. енергия за обекта за целия срок на договора - 228 540 КWh. за срок от 12 месеца.

Посоченото потребление не ангажира Възложителя да го усвои, както и по никакъв начин не ограничава потреблението на Възложителя в тези количества.

Количеството електроенергия е ориентировъчно и служи само за информация за целите на поръчка.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1. Участникът следва да е лицензиран за търговия с електрическа енергия, включително за дейността „координатор на стандартна балансираща група” съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5, т. 5 от Закона за енергетиката, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

2. Участникът следва да е вписан в регистъра на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД (ЕСО ЕАД), към крайната дата за подаване на предложението, на търговските участници като търговец на електрическа енергия с посочен идентификационен номер/EIC код и със статус „активен“, за чуждестранни лица в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. Участникът следва да е вписан в регистъра на ЕСО ЕАД, към крайната дата за подаване на предложението, на координатори на стандартни балансиращи групи, като координатор посочен идентификационен номер/EIC код и със статус „активен”, за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изисква.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да е изпълнил дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчка, за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

Под "дейност сходна с предмета на поръчка" да се разбира дейност по доставка на електрическа енергия - ниско напрежение в качеството на координатор на стандартна балансираща група.

Под „обем, сходен с обема на обществената поръчка“ се разбира обем, не по-малък от 440 МWh.

1.1. За деклариране участникът представя попълнен еЕЕДОП в Част IV. ,"Критерии за подбор", Буква "В", като

декларира/посочва информация за доставката - предмет на доставката, стойност (сума) , количество на доставената ел. енергия, дата и получател на извършената доставка;

2. Участникът да прилага система за управление на качеството спрямо изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент; да има внедрена система за управление на околната среда; внедрена система за управление на енергията (EnMS); внедрена система за управление на информационната сигурност.

2.1. При подаване на офертата за участие участниците да предоставят информация за сертификатите за система за управление на качеството; внедрена система за управление на околната среда; внедрена система за управление на енергията (EnMS); внедрена система за управление на информационната сигурност , в Част IV. ,"Критерии за подбор", Буква "Г" от еЕЕДОП, като задължително се посочва номер на сертификата, издател, срок на валидност и обхват/сфера на дейност.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът да е изпълнил минимум 1 (една) доставка с предмет и обем, идентичен или сходен с премета на поръчка, за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

Преди сключване на договора се представя списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка;

2. Участникът следва да притежава валиден сертификат за въведена система за управление на качеството – БДС EN ISO 9001:2015 или по-късна версия, или еквивалентен, за дейности с обхват, сходен с предмета на поръчката.

Под обхват, сходен с предмета на поръчката, следва да се разбира търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група.

Сертификата трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

2.1. Участникът следва да има внедрена система за управление на околната среда, или еквивалентни мерки по стандарт БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалент с обхват сходен с предмета на поръчката.

2.2. Участникът следва да има внедрена система за управление на енергията (EnMS) или еквивалентни мерки по стандарт БДС EN ISO 50001:2018 или еквивалент с обхват сходен с предмета на поръчката.

2.3. Участникът да има внедрена система за управление на информационната сигурност или еквивалентни мерки по стандарт БДС EN ISO 27001:2013 или еквивалент с обхват сходен с предмета на поръчката.

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Посочените критерии за подбор се прилагат за третите лица, по отношение доказването, на които критерии участникът се позовава на капацитета на тези трети лица, като за тях не трябва да са налице основания за отстраняване от процедурата. Участникът следва да може да докаже, че разполага с този ресурс за целия период на изпълнение, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 18/04/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 19/04/2022
Местно време: 13:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата:

1.1. участник, за който е налице някое от основанията и/или обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1,т. 1, 3, 4, 5 и чл. 107 от ЗОП;

1.2. при наличие на свързаност по смисъла на § 2, т . 45 от ДР на ЗОП между участници в процедурата;

1.3. при наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;

1.4. при обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ;

1.5. както и участник който, не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си;

1.6. при установена явна аритметическа грешка в ценовите предложения на участниците.

1.7. не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3-5 от ЗОП;

1.8. е подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин и срок и валидност;

1.9. не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

1.10. е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката и/или на правилата и изискванията, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудово право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово прави, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП.

2. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице,се изисква копие от документа за

създаване на обединението, както и правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на

отговорността между членовете на обединението; дейностите,които ще изпълнява всеки член на обединението;

определяне на партньор, който да представлява обединението във връзка с настоящата обществена поръчка;

3. Гаранцията за изпълнение на договора за обществената поръчка е 5 % от стойността му без ДДС. Условията и

сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договор за

обществена поръчка;

4. Възложителят предвижда оценката на техническите и ценовите предложения на участниците да се извърши

преди провеждане на предварителен подбор при условията на чл. 104, ал. 2 от ЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1, предл. първо от ЗОП, жалба може да се подава в 10 -дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП- срещу решение за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/03/2022