Доставки - 148755-2018

06/04/2018    S67    Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-София: Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление

2018/S 067-148755

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция по околна среда
Национален регистрационен номер: 831901762
Пощенски адрес: бул. „Цар Борис III“ № 136
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Красимир Аврамов
Електронна поща: k.avramov@eea.governemnt.bg
Телефон: +359 29406432
Факс: +359 29559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://eea.government.bg/

Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/16_OTP

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Околна среда

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на консумативи за газанализаторна апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол.

II.1.2)Основен CPV код
31000000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Дейността на Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух /ККАВ/ се регламентира със заповед на Министъра на околната среда и водите № 66/28.1.2013 г. В обхвата на заповедта са включени дейностите по ККАВ, изпълнението на които се осъществява чрез използването на газанализаторна автоматична апаратура, разположена в стационарни и мобилни измервателни автоматични станции, а също така и в OPSIS-системите (разположени по Долен Дунав, Бургас, с. Ръжена, Старозагорска област).

За нормалното функциониране на гореописаната апаратура, от значение е осигуряването на сервизно обслужване, включваща и периодичната смяна на консумативи. В инструкциите за работа с отделните видове апарати, производителите правят предписания за видовете консумативи и периодичността на тяхната смяна. Такива изисквания съществуват и в европейските норми, въведени като БДС.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 299 253.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на консумативи за анализатор THERMO SHARP 5040

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Поръчката е с място на изпълнение франко склада на Централна лаборатория София, сграда на ИАОС, 1618, бул. „Цар Борис III“,№ 136.

Поръчката е с място на изпълнение франко склада на Централна лаборатор.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на консумативи за анализатор THERMO SHARP 5040 — Сервизен кит помпа (5 бр. в комплект) — 7 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на консумативи за анализатори THERMO SCIENTIFIC, Модели 42I, 43I, 48I, 49I и 1160

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Гр. София 1618, ИАОС, бул. „Цар Борис III“ № 136.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на консумативи за анализатори THERMO SCIENTIFIC, Модели 42I, 43I, 48I, 49I и 1160: Кварцов скрубер (NO) — 10 бр.; Кит за помпа, KNF (N86) (SO2) —10 бр.; Кит за помпа, KNF (N86) (CO) — 10 бр.; Излъчвател I-R (CO) — 2 бр.; Корелационен филтър (CO) — 2 бр.; Нулев скрубер вътрешен — 1 бр.; Кит за помпа, SK688 — 10 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на консумативи за анализатори HORIBA, Модели APSA-370, APNA-370, APMA-370, APOA-370, APHA-360 и APDA-371

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Гр. София 1618, бул. „Цар Борис III“ № 136, ИАОС.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на консумативи за анализатори HORIBA, Модели APSA-370, APNA-370, APMA-370, APOA-370, APHA-360 и APDA-371: Сервизен комплект консумативи за анализатор APSA-370 включващ:Филтри за проба PTFE D54, кутия от 24 бр. — 1 кутия.

Комплект мембрани за двуглава помпа — 2 бр., Скрубер ESU — 1 бр., Въздушен филтър 0,3 μm — 1 бр., Пълнеж активен въглен, 200ml — 1бр., Ксенонова лампа — 1 бр. — общо комплекти 12 бр;

Сервизен комплект консумативи за анализатор APNA-370 включващ: Филтри за проба PTFE D54, кутия от 24 бр. — 1 кутия; Комплект мембрани за двуглава помпа — 2 бр.; Катализатор Деозонатор DO — 1 бр.; Въздушен филтър 0,3 μm — 1 бр.; Пълнеж активен въглен, 200ml — 1 бр.; Пълнеж силикагел, 200ml — 1 бр.; Катализатор NO2 — NO — 1 бр.; Мисткепчър ВАА — 1 бр. — общо 12 бр. комплекта;

Сервизен комплект консумативи за анализатор APMA-370 включващ: Филтри за проба PTFE D54, кутия от 24 бр. — 1 кутия; Комплект мембрани за едноглава помпа — 1 бр.; Пълнеж за катализатор СО — 1 бр.; Мисткепчър В.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на консумативи за анализатори за бензен Syntech Spectras BTX, модел GC 855

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Гр. София 1618, бул. „Цар Борис III“ № 136, ИАОС.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на консумативи за анализатори за бензен Syntech Spectras BTX, модел GC 855 — Комплект филтри за носещ газ — 3 бр.; Преконцентрационна тръбичка — 3 бр.; PID лампа — 3 бр.; Входен филтър (PTFE25 Teflon filter kit), оп. 25 бр. — 3 бр.;10 — канален клапан (10-port valve) — 3 бр.; Ротор (10-port valve) — 3 бр.; PID детектор (head) — 3 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на консумативи за анализатори ENVIRONNEMENT S.A., модел VOC 72M, MIR 9R0K и MP101M

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136, ИАОС.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на консумативи за анализатори ENVIRONNEMENT S.A., модел VOC 72M, MIR 9R0K и MP101M — Сервизен комплект консумативи за ализатор VOC 72M включващ: 5 μm syringe filter 25 mm dia — 6 бр., Kit for KNF Pump V02-0199 — 1 бр., Fan filter (92x92) — 2 бр., SET TRAP — 1 бр., MANTENANCE KIT for COOLING PUMP — 1 бр. — общо 4 бр.; Сервизен комплект консумативи за анализатор MIR 9R-К включващ: Входен филтър 25mm, 5μm — 10 бр., Кит за помпа — 1 бр., Прахов филтър — 2 бр. — 1 брой; Филтърна лента — 2 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на консумативи за ДОАС системи, модели (AR500/520, ML9850, ML9830) и анализатори за прах OPSIS, модел SM200

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Гр. София, 1618, бул. „Цар Борис III“ № 136.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на консумативи за ДОАС системи, модели (AR500/520, ML9850, ML9830) и анализатори за прах OPSIS, модел SM200 — Сервизен комплект консумативи (клапани, мембрани, у-ния, филтър влага) — 7 бр.; Ксенонова лампа тип А — 2 бр.; Ксенонова лампа тип В — 3 бр.; Сервизен комплект за SO2 ML9850 — 2 бр.; U-V лампа — 3 бр.;Сервизен комплект за H2S ML9850 с конвектор и скрубер за SO2 — 1 бр.; Сервизен комплект за CO ML9830 — 1 бр.;

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на консумативи за газанализатор TELEDYNE, модели T803 и API 200EH

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Гр. София 1618, бул. „Цар Борис III“ № 136.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на консумативи за газанализатор TELEDYNE, модели T803 и API 200EH — Сервизен комплект консумативи за анализатор T803 включващ: Синтеред филтър — 1 бр.,О-ринг — 1 бр., Кит за помпа, PU20 — 1 бр. — 1 бр.;Сервизен комплект консумативи за анализатор API 200EH включващ:Комплект филтри (DFU filter,sintered filters) — 1 бр., Консумативи за помпа — 1 бр., Молибденов пълнител за конвертираща пещ — 1 бр., Нагревател за конвертираща пещ — 1 бр. — 2 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на консумативи за анализатори MLU, модели 100А/101А и 200А/201А

Обособена позиция №: 8
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Гр. София 1618, бул. „Цар Борис III“ № 136.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на консумативи за анализатори MLU, модели 100А/101А и 200А/201А — Сервизен комплект — детекторен кит SO2/H2S 100A/101A включващ:UV филтър (рестриктор) 214 nm, UV детектор комплект — 2 бр.; Сервизен комплект — детекторен кит NO/NOX/NH3 200A/201A включващ: Вакум помпа — 1 бр., Кикер за разделяне на газове — 1 бр., Нагревател за оптичната камерата на PMT — 1 бр., Орифиси за конвертор 10 milsa — 1 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на консумативи за анализатори за емисионен контрол, модели ECOPHYSICS, JUM, SICK, ANALITICA STRUMENTI, ORION

Обособена позиция №: 9
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Гр. София 1618, бул. „Цар Борис III“ № 136.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на консумативи за анализатори за емисионен контрол, модели ECOPHYSICS, JUM, SICK, ANALITICA STRUMENTI, ORION - Комплект термо съпротивление с кабел за помпа N012.11 — 3 бр.; Сервизен кит за помпа N024АТ/ST — 6 бр.; Сензор за налягане PRESET&BYCO — 3 бр.; Сервизен кит за помпа (комплект): Мембрани и клапан за вакуум помпа — Пре-филтър — Абсорбер 1 — Абсорбер 2 — Де — NOx оксифилтър — Силенциатор за помпа — 3 бр.; Конвертор кертидж NOx — 3 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 194-397675
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 3549
Обособена позиция №: 1, 2, 9
Наименование:

Доставка на консумативи за газанализаторна апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
09/03/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Oрион инвайърмент“ ООД
Национален регистрационен номер: 200616325
Пощенски адрес: бул. „Драган Цанков“ № 36
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1040
Държава: България
Електронна поща: info@orion-environment.bg
Телефон: +359 29712146
Факс: +359 2733196

Интернет адрес: https://www.orion-environment.bg/

Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 53 641.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 53 632.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 3550
Обособена позиция №: 3
Наименование:

Доставка на консумативи за газанализаторна апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
09/03/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Це Це Ес — България“ ООД
Национален регистрационен номер: 040329224
Пощенски адрес: бул. „Константин Величков“ № 149—151
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1309
Държава: България
Електронна поща: ccsbg@ccsbg.com
Телефон: +359 28220186
Факс: +359 28220106

Интернет адрес: http://www.ccsbg.com/

Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 136 605.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 136 605.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 3548
Обособена позиция №: 4, 6, 7
Наименование:

Доставка на консумативи за газанализаторна апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
09/03/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Лабконсулт“
Национален регистрационен номер: 131086888
Пощенски адрес: ул. „Андрей Ляпчев“ № 66
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: office@labconsult.bg
Телефон: +359 29743048
Факс: +359 29743048

Интернет адрес: http://www.labconsult.bg/

Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 82 184.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 82 184.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 3552
Обособена позиция №: 5
Наименование:

Доставка на консумативи за газанализаторна апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
09/03/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Лабконсулт“
Национален регистрационен номер: 175194011
Пощенски адрес: бул. „Ботевградско шосе“ № 268, ет. 3, офис 8
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: sales@labexpert.bg
Телефон: +359 28750221
Факс: +359 29753860

Интернет адрес: http://www.labexpert.bg/

Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 11 620.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 11 582.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 3558
Обособена позиция №: 8
Наименование:

Доставка на консумативи за анализатори MLU, модели 100А/101А и 200А/201А.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
20/03/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Софилко“ ООД
Национален регистрационен номер: 040762738
Пощенски адрес: бул. „Вардар“ бл. 65
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1330
Държава: България
Електронна поща: office@sophilco.com
Телефон: +359 29290131
Факс: +359 29291915

Интернет адрес: http://www.sophilco.com/

Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 15 950.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 15 250.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/04/2018