Услуги - 149138-2019

01/04/2019    S64

България-София: Софтуерни пакети и информационни системи

2019/S 064-149138

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Патентно ведомство на Република БЪЛГАРИЯ
Национален регистрационен номер: 000695121
Пощенски адрес: бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52 Б
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Ирина Николова, Яна Младенова
Електронна поща: inikolova@bpo.bg
Телефон: +359 29701468
Факс: +359 28735258

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.bpo.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Поддръжка на технологичната и софтуерна инфраструктура на Патентно ведомство на Република БЪЛГАРИЯ

II.1.2)Основен CPV код
48000000 Софтуерни пакети и информационни системи
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности:

3.1. Общи дейности по поддръжка на сървърната и комуникационна инфраструктура.

3.2. Дейности по поддръжка на сървърна инфраструктура.

3.3. Дейности по мрежова инфраструктура.

3.4. Общи дейности по софтуерната поддръжка.

3.5. Специализирана софтуерна поддръжка и развитие на вътрешните системи.

Целта на обществената поръчка е осигуряване на качествена поддръжка на цялата сървърна, комуникационна и софтуерна инфраструктура на ведомството, включително развитие на отделните софтуерни приложения за постигане на непрекъсваемост и високо качество на работа на вътрешните и публично достъпните системи на ведомството.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 150 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
48000000 Софтуерни пакети и информационни системи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнение на настоящата обществена поръчка е на територията на Република БЪЛГАРИЯ, сградата на Патентно ведомство на Република БЪЛГАРИЯ, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52 Б.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности:

3.1. Общи дейности по поддръжка на сървърната и комуникационна инфраструктура.

3.2. Дейности по поддръжка на сървърна инфраструктура.

3.3. Дейности по мрежова инфраструктура.

3.4. Общи дейности по софтуерната поддръжка.

3.5. Специализирана софтуерна поддръжка и развитие на вътрешните системи.

Целта на обществената поръчка е осигуряване на качествена поддръжка на цялата сървърна, комуникационна и софтуерна инфраструктура на ведомството, включително развитие на отделните софтуерни приложения за постигане на непрекъсваемост и високо качество на работа на вътрешните и публично достъпните системи на ведомството. Така формулираната цел е подчинена на общата цел на ведомството непрекъснато да подобрява качеството на своята работа и на предоставяните услуги за гражданите и бизнеса.

Един от основните инструменти за постигане на тази цел е поддържане на постоянна работоспособност на инфраструктурата, информационните системи и бази данни, непрекъснато развитие и усъвършенстване на приложния софтуер в условията на променяща се правна рамка и оптимизиране на работните процеси във ведомството, проучване и адекватно посрещане на нуждите и изискванията на потребителите, внедряването на нови функционалности и периодично привеждане на системите в съответствие с развитието на технологиите.

Конкретните дейности, които трябва да изпълнява избраният изпълнител за постигането на така формулираната цел, се разпростират върху значителен брой съществуващи системи във ведомството както в рамките на фронт-офис системите, така и в бек офис частта и обхващат техническа поддръжка и развитие на:

а) бек офис система: специализираната администрираща система IPAS;

б) фронт офис системи:

— портал за електронни услуги,

— софтуерно приложение за електронно заявяване на марки,

— софтуерно приложение за електронно заявяване на промишлени дизайни;

— 23 електронни услуги по заявяване на вторични действия във връзка с марки и промишлени дизайни,

— 4 електронни услуги по заявяване на проучвания и справки за обектите на индустриалната собственост,

— софтуерни приложения за обработка на електронно постъпилите заявки и прехвърлянето им в бек офис системата IPAS,

— софтуерни приложения за ръчно приемане на заявки, подадени на гише,

— справочна система BPO Online;

в) интеграционни компоненти за двупосочна връзка на фронт офис и бек офис приложенията със системата за документооборот на ведомството;

г) технологична инфраструктура:

— сървъри,

— комуникационни устройства — защитни стени, маршрутизатори.

Извън обхвата на настоящата поръчка е:

а) хардуерна поддръжка на сървъри, работни станции, периферна техника, окабеляване и комутатори;

б) счетоводен софтуер, деловодна система, правноинформационни системни и други стандартни софтуерни пакети;

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Техническа оценка / Тежест: 70 %
Цена - Тежест: 30 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 150 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

ТО (техническа оценка)

Т1. Подход за създаване и поддържане на тестовата среда

Т2. Процедура и система за поддръжка (хелп деск)

Т3. Предложение за общи дейности по поддръжката

Т4. Специализирана софтуерна поддръжка и развитие на вътрешните и публичните системи на ведомството

Т5. Поддръжка на сървърната и комуникационната инфраструктура

Т6. Оценка на идентифицираните от възложителя рискове

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя критерии за подбор относно професионалната годност на участниците в процедурата.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците трябва да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти (чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП).

За доказване на изискването участникът представя:

При подаването на офертата участникът декларира съответствието си с поставеното минимално изискване за икономическо и финансово състояние чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), изготвен по електронния образец от документацията за обществената поръчка, като следва да посочи изискуемата информацията в част IV „Критерии за подбор“, буква Б „Икономическо и финансово състояние“, т. 1а.

Обстоятелствата във връзка с поставеното изискване се доказват с документите по чл. 62, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП, а именно:

— годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква,

— справка за общия оборот при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1,. 2 от ЗОП.

В случаите, когато съответните документи са публикувани в Търговски регистър на Агенция по вписванията, представянето на документите не се изисква.

Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Данните за оборота по т. 2 могат да обхващат най-много последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Минимално изискване:

Възложителят изисква от участниците да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, за последните 3 приключили финансови години в зависимост от дата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер на 300 000,00 BGN без включен ДДС.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата (чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП).

В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.

2. Участникът да прилага системи за управление на качеството (чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП).

В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: заверено „вярно с оригинала“ копие на валиден сертификат за съответствие на системата за управление на качеството на участника със стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция БСА или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

3. Участникът да разполага с персонал за изпълнение на поръчката, с определена професионална компетентност (чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП), като в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата съгласно чл. 64 ал. 1 т. 6 от ЗОП.

В списъка на персонала следва да са посочени образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение), професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател), професионален опит в съответната област (месторабота, работодател/възложител период, длъжност, основни функции, начален и краен срок на изпълнение), както и подробна информация за изискваните сертификати (дата на издаване, валидност, обхват, организация, издала сертификата и т.н.). Към списъка се представят и съответните документи, които доказват професионална компетентност на лицата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Минимално изискване по т. 1:

Участникът да е изпълнил минимум 1 (една) услуга през последните 3 години, чийто предмет и обем е еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка, считано от датата на подаване на офертата.

* Под „изпълнени дейности“ се разбират такива, при които независимо от датата на възлагането им услугата е приключила в посочения по-горе период.

* Под дейности с „идентичен или сходен“ предмет и обем да се разбира изпълнението на минимум следните услуги: поддръжка на ИТ инфраструктура и/или поддръжка на информационни системи и/или портали и/или електронни административни услуги и/или приложен софтуер.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване чрез посочване на дейностите, които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, за която се участва, с посочване на описание на дейностите, стойностите, датите и получателите. Данните се представят чрез попълване на информацията в част ІV, б. „В“ на ЕЕДОП, изготвен по електронния образец от документацията за обществената поръчка.

Минимални изисквания по т. 2:

Участникът трябва да прилага внедрена и сертифицирана система за управление на качеството съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват, включващ предоставяне на услуги в областта на ИКТ (информационни и комуникационни технологии), анализ, администриране и поддръжка на информационни и комуникационни системи. При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване чрез посочване на стандарта, съгласно който прилагат внедрена и сертифицирана система за управление на качеството с обхват извършване на анализи и/или проучвания, включени в предмета на обществената поръчка. Данните се представят чрез попълване на информацията в част ІV, б. „Г“ на ЕЕДОП, изготвен по електронния образец от документацията за обществената поръчка. Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа.

Минимално изискване по т. 3:

Ключов експерт № 1 — ръководител на екип, отговарящ на следните изисквания — висше образование по специалност от едно от следните професионални направления: математика; информатика и компютърни науки; комуникационна и компютърна техника; електротехника, електроника и автоматика или еквивалентни, право, икономика, администрация и управление или еквивалентно; практически опит като ръководител или помощник ръководител на проект/екип в поне 2 успешно приключени проекта в областта на информационните технологии, включващи поддръжка на уеб базирани информационни системи, от които поне 1 проект да е свързан със софтуер в областта на индустриалната или интелектуалната собственост и минимум 1 проект/дейност да е свързан с информационни системи и/или портали и/или електронни административни услуги; да притежава международно признат сертификат по управление на проекти като PMP (сертификат за управление на проекти от PMI), MSF, Prince2 или екв.; да притежава сертификат по някоя от методологиите за управление на софтуерна разработка и/или предоставяне на ИТ услуги (RUP, SCRUM, ITIL или еквивалентни).

Ключов експерт № 2 — бизнес аналитик, отговарящ на следните изисквания: висше образование по специалност от едно от следните професионални направления: математика; информатика и компютърни науки; комуникационна и компютърна техника; електротехника, електроника и автоматика или еквивалентни, право, икономика, администрация и управление или еквивалентно; опит в бизнес анализа на поне 2 приключили проекта/отделни дейности в областта на информационните технологии, включващ внедряване и поддръжка на уеб базиран програмен продукт; опит в анализа и моделирането на работните процеси във връзка със заявяването, експертизата и регистрацията на обектите на индустриалната собственост; Да притежава сертификат за преминато обучение по моделиране на бизнес процеси.

Продължава в раздел VI.3) „Допълнителна информация“.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Допускат се участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП и отговарят на всички предварително обявени от възложителя условия и на изискванията на чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.

Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на обществената поръчка, при подписване на договора за нейното изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя под формата на:

— банкова гаранция в оригинал, или

— парична сума (платежно нареждане в копие), или

— застраховка (оригинал на полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Ако гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на парична сума, тя се превежда по сметката на ПВ: IBAN BG81 BNBG 9661 3300 1709 01, BIC — BNBGBGSD, обслужваща банка: БНБ, централно управление.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 02/05/2019
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 08/05/2019
Местно време: 10:00
Място:

гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52 Б — етаж 1 — приемна

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Продължение от раздел III.1.3):

Ключов експерт № 3 — бази данни, отговарящи на следните изисквания: висше образование по специалност от едно от следните професионални направления: математика; информатика и компютърни науки; комуникационна и компютърна техника; електротехника, електроника и автоматика или еквивалентни; познания и професионален опит в областта на проектиране и поддръжка на бази данни със средствата на MS SQL Server 2008, които ще се използват за изпълнението на дейностите по договора. Наличието на сертификатите MCTS: SQL Server 2008, Database Development, MCITP: Database Developer 2008 или еквивалентни се доказва чрез описването им в списъка по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП, в който следва да бъде представената цялостна информация за изброените сертификати: дата на издаване, валидност, обхват, организация, издала сертификата и т.н.; участие в най-малко в 2 проекта/отделни дейности, включващи поддръжка на уеб базирана информационна система и/или портал и/или електронни административни услуги и/или приложен софтуер.

Ключов експерт 4 — програмист — 2 бр., отговарящи на следните изисквания: висше образование по специалност от едно от следните професионални направления: математика; информатика и компютърни науки; комуникационна и компютърна техника; електротехника, електроника и автоматика или еквивалентни; професионален опит на всеки един от експертите в минимум 3 успешно приключени проекта/отделни дейности, включващи поддръжка на уеб базирани информационни системи и/или регистри и/или приложен софтуер; да имат опит в изпълнението на поне 2 проекта/отделни дейности, включващи поддръжка на софтуер в областта на индустриалната или интелектуалната собственост; минимум един от експертите да притежава валиден сертификат за Java: Sun Certified Java Associate или Sun Certified Java Programmer или Sun Certified Java Developer или Sun Certified Business Component Developer или Sun Certified Enterprise Architect или Oracle Certified Associate, Java SE Programmer или Oracle Certified Professional, Java SE Programmer или Oracle Certified Master, Java SE Developer или Oracle Certified Professional, Java EE Business Component Developer или Oracle Certified Master, Java EE Enterprise Architect или еквивалентен; професионален опит на всеки един от експертите в поддръжка и/или приложно администриране на софтуер с използване на Java2 технологии.

Ключов експерт № 5 — системен администратор, отговарящ на следните изисквания: висше образование по специалност от едно от следните професионални направления: математика; информатика и компютърни науки; комуникационна и компютърна техника; електротехника, електроника и автоматика или еквивалентни; опит като системен администратор/инженер на най-малко 3 завършени и внедрени проекта в областта на изграждането на информационни системи, мрежи и инфраструктури; наличие на сертификат в областта на Microsoft операционни системи и внедряването им: MCSA: Windows Server 2012, Configuring Advanced Windows Server 2012 Services, Administering Windows Server 2012, Installing and configuring Windows Server 2012 или еквиваленти; опит в поддръжката на сървърна инфраструктура - наличие на сертификат за поддръжка на Windows базирани системи MCSE: Server Infrastructure или еквивалентен.Същият следва да има най-малко 3 успешно изпълнени проекта/дейности за доставка, инсталация, конфигуриране, настройка и пускане в експлоатация на технологично оборудване (сървъри, работни станции, дискови масиви, мрежово оборудване или друг вид хардуер).

Ключов експерт № 6 — ИТ специалист — висше образование по специалност от едно от следните професионални направления: математика; информатика и компютърни науки; комуникационна и компютърна техника; електротехника, електроника и автоматика или еквивалентни; най-малко 2 успешно изпълнени проекта/дейности за доставка, инсталация, конфигуриране, настройка и пускане в експлоатация на технологично оборудване (сървъри, работни станции, дискови масиви, мрежово оборудване или друг вид хардуер).

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, а именно: жалба може да се подава в 10 дневен срок от изтичане на срок по чл. 100, ал. 3 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
27/03/2019