Доставки - 149895-2014

03/05/2014    S86    - - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Плевен: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2014/S 086-149895

Обявление за поръчка

Доставки

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Плевен
000413974
пл. „Възраждане“ № 2
Място/места за контакт: Община Плевен
На вниманието на: Йохана Чочева, Елза Пачева, Мариета Георгиева
5800 Плевен
България
Телефон: +359 64881349 / 64881305 / 64881330
Адрес за електронна поща: ir@pleven.bg
Факс: +359 64881296

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : www.pleven.bg

Адрес на профила на купувача: www.pleven.bg

Допълнителна информация може да бъде получена от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от: Община Плевен - Център за административно обслужване на граждани
000413974
пл. „Възраждане“ № 4
Място/места за контакт: Център за административно обслужване на граждани
На вниманието на: Людмила Иванова
5800 Плевен
България
Телефон: +359 64822414
Адрес за електронна поща: ir@pleven.bg
Факс: +359 64822414
Интернет адрес: www.pleven.bg

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на: Община Плевен - Център за административно обслужване на граждани
000413974
пл. „Възраждане“ № 4
Място/места за контакт: Център за административно обслужване на граждани
На вниманието на: Людмила Иванова
5800 Плевен
България
Телефон: +359 64822414
Адрес за електронна поща: ir@pleven.bg
Факс: +359 64822414
Интернет адрес: www.pleven.bg

I.2)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: да

Кметство село Буковлък
0004139740191
ул. "Цал Самуил" №2
5839 село Буковлък
България

Кметство село Опанец
0004139740172
пл. "Дружба" №1
5851 село Опанец
България

Кметство село Пелишат
0004139740218
ул. "Любен Вешков" №1
5895 село Пелишат
България

Кметство град Славяново
0004139740237
ул. "Толбухин" №4
5840 Славяново
България

Кметство село Ясен
0004139740294
ул. "Дамян Пачев" №14
5850 село Ясен
България

ЦДГ №1 "Щастливо детство" гр. Плевен
114087945
ул. "Гоце Делчев" №5
5800 Плевен
България

ЦДГ №2 "Юнско въстание" гр. Плевен
114088096
ул. "Сергей Румянцев" №41
5800 Плевен
България

ЦДГ №3 "Кокиче"
114088068
ул. "Драган Цанков" №11
5800 Плевен
България

ЦДГ №4 "Пролет" гр. Плевен
114088844
ул. "Лозенград" №1
5800 Плевен
България

ЦДГ №5 "Слънце" гр. Плевен
114087895
ул. "Проф. Илия Бешков" №4
5800 Плевен
България

ЦДГ №6 "Чучулига" гр. Плевен
114087443
ул. "Л. Каравелов" №18
5800 Плевен
България

ЦДГ №7 "Синчец" гр. Плевен
114088354
ул. "Георги Кочев" №73
5800 Плевен
България

ЦДГ №8 "Щурче" гр. Плевен
114088342
ул. "Стоян Заимов" №2
5800 Плевен
България

ЦДГ №10 "Надежда" гр. Плевен
114088100
ул. "Плевенска епопея" №14
5800 Плевен
България

ЦДГ №12 "Ралица" гр. Плевен
114099239
ул. "Браила" №26
5800 Плевен
България

ЦДГ №13 "Иглика" гр. Плевен
114087571
ул. "Карлово" №4
5800 Плевен
България

ЦДГ №20 "Калина" гр. Плевен
114088506
жк "Дружба", III микрорайон /до бл.314/
5800 Плевен
България

СДГ "Теменуга" гр. Плевен
114088805
ул. Ген. Столетов" №2
5800 Плевен
България

ОДЗ №1 "Славейче" гр. Плевен
114088043
ул. "Лозенка" №62
5800 Плевен
България

ОДЗ №2 "Зорница" гр. Плевен
114088470
жк "Сторгозия" /м/у бл.88 и бл.29-30/
5800 Плевен
България

ОДЗ №3 "Еделвайс" гр. Плевен
114099285
жк "Сторгозия" / до бл.12/
5800 Плевен
България

ОДЗ №4 "Първи юни" гр. Плевен
114089843
жк "Сторгозия"
5800 Плевен
България

ОДЗ №5 "Гергана" гр. Плевен
114087339
жк "Сторгозия" /до бл.60/
5800 Плевен
България

ОДЗ №6 "Незабравка" гр. Плевен
114088118
ул. "Оряхово" №6
5800 Плевен
България

ОДЗ №7 "Снежанка" гр. Плевен
000405924
ул. "Цар Самуил" №55А
5800 Плевен
България

ОДЗ №9 "Трети март" гр. Плевен
114087436
ул. "Сергей Румянцев" №69
5800 Плевен
България

ОДЗ №15 "Звънче" гр. Плевен
114087678
ул. "Н. Бозвели" №1
5800 Плевен
България

ОДЗ №18 "Дружба" гр. Плевен
114090382
жк Дружба, до бл.121
5800 Плевен
България

ОДЗ №19 "Яница" гр. Плевен
114089686
ж.к "Дружба"
5800 Плевен
България

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за учрежденията на бюджетна издръжка в община Плевен”
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: община Плевен

код NUTS BG314

II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена поръчка
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
„Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за учрежденията на бюджетна издръжка в община Плевен”, позиция I „Доставка на месо и месни произведения”, позиция II " Доставка на мляко и млечни произведения за населени места на територията на община Плевен", позиция III "Доставка на мляко и млечни произведения в гр. Славяново", позиция IV "Доставка на хляб, хлебни изделия и брашно за населени места на територията на община Плевен", позиция V "Доставка на хляб, хлебни изделия и брашно в гр. Славяново", позиция VI "Доставка на варива, подправки, захарни изделия и др.", позиция VII "Доставка на плодове, зеленчуци и консерви за населени места на територията на община Плевен", позиция VIII "Доставка на плодове, зеленчуци и консерви в гр. Славяново", позиция IХ "Доставка на яйца за населени места на територията на община Плевен", позиция Х "Доставка на яйца в гр. Славяново"
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

15000000, 15100000, 15200000, 15300000, 15400000, 15500000, 15600000, 15800000, 15980000, 03142500

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за една или повече обособени позиции
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
Обемът на доставките на хранителните продукти по обособени позиции ще бъдат в зависимост от нуждите на заявителите, съгласно писмено направени седмични заявки, изготвени и представени на изпълнителя в срок до предпоследния работен ден от седмицата, предхождаща доставката. Във всяка писмена заявка се посочват хранителните продукти, техните количества, ден и час на доставка. Изпълнителят по всяка позиция трябва да изготви седмичен график за доставка в последния работен ден от седмицата, предхождаща доставката и да съгласува графика с всички заявители. Ориентировъчните количества за целия срок на договорите по позиции са изписани в Приложение №1 към бланката „Ценова оферта”.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 5 700 000 BGN
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване 31.12.2017

Информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция: позиция I „Доставка на месо и месни произведения”
1)Кратко описание
Доставка на месо, месни произведения и риба
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

15100000, 15200000

3)Количество или обем
Приблизителните количества на месото, месните произведения и рибата са посочени в документацията
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 1 364 000 BGN
4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Завършване 31.12.2017
5)Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 2 Заглавие на обособената позиция: позиция II " Доставка на мляко и млечни произведения за населени места на територията на община Плевен"
1)Кратко описание
Доставка на мляко и млечни произведения за населени места на територията на община Плевен
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

15500000

3)Количество или обем
Приблизителните количества на различните видове мляко и млечни произведения са посочени в документацията
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 1 330 000 BGN
4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Завършване 31.12.2017
5)Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 3 Заглавие на обособената позиция: позиция III "Доставка на мляко и млечни произведения в гр. Славяново"
1)Кратко описание
Доставка на мляко и млечни произведения в гр. Славяново
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

15500000

3)Количество или обем
Приблизителните количества на различинте видове мляко и млечни произведения са посочени в документацията
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 16 000 BGN
4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Завършване 31.12.2017
5)Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 4 Заглавие на обособената позиция: позиция IV "Доставка на хляб, хлебни изделия и брашно за населени места на територията на община Плевен"
1)Кратко описание
Доставка на хляб, хлебни изделия и брашно за населени места на територията на община Плевен
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

15612100, 15811000, 15612210, 15000000

3)Количество или обем
Приблизителните количества на хляба, хлебните изделия и брашното са посочени в документацията
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 430 000 BGN
4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Завършване 31.12.2017
5)Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 5 Заглавие на обособената позиция: позиция V "Доставка на хляб, хлебни изделия и брашно в гр. Славяново"
1)Кратко описание
Доставка на хляб, хлебни изделия и брашно в гр. Славяново
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

15612100, 15612210, 15811000, 15000000

3)Количество или обем
Приблизителните количества на хляба, хлебните изделия и брашното са посочен в документацията
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 6 000 BGN
4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Завършване 31.12.2017
5)Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 6 Заглавие на обособената позиция: позиция VI "Доставка на варива, подправки, захарни изделия и др."
1)Кратко описание
Доставка на варива, подправки, захарни изделия и други
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

15000000, 15820000, 15830000, 15840000, 15850000, 15860000, 15870000, 15891000

3)Количество или обем
Приблизителните количества на хранителните продукти по тази позиция са посочени в документацията
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 641 500 BGN
4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Завършване 31.12.2017
5)Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 7 Заглавие на обособената позиция: позиция VII "Доставка на плодове, зеленчуци и консерви за населени места на територията на община Плевен"
1)Кратко описание
Доставка на плодове, зеленчуци и консерви за населени места на територията на община Плевен
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

15000000, 15300000

3)Количество или обем
Приблизителните количества на плодовете, зеленчуците и консервите са посочени в документацията
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 1 720 000 BGN
4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Завършване 31.12.2017
5)Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 8 Заглавие на обособената позиция: позиция VIII "Доставка на плодове, зеленчуци и консерви в гр. Славяново"
1)Кратко описание
Доставка на плодове, зеленчуци и консерви в гр. Славяново
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

15000000, 15300000

3)Количество или обем
Приблизителните количества на плодовете, зеленчуците и консервите са посочени в документацията
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 18 000 BGN
4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Завършване 31.12.2017
5)Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 9 Заглавие на обособената позиция: позиция IХ "Доставка на яйца за населени места на територията на община Плевен"
1)Кратко описание
Доставка на яйца за населени места на територията на община Плевен
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

03142500

3)Количество или обем
Приблизителните количества на яйцата са посочени в документацията
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 172 000 BGN
4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Завършване 31.12.2017
5)Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 10 Заглавие на обособената позиция: позиция Х "Доставка на яйца в гр. Славяново"
1)Кратко описание
Доставка на яйца в гр. Славяново
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

03142500

3)Количество или обем
Приблизителните количества на яйцата са посочени в документацията
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 2 500 BGN
4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Завършване 31.12.2017
5)Допълнителна информация относно обособените позиции

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
1. Условия и размер на гаранцията за участие в процедурата
1.1. Участникът следва да представи с офертата и документ, удостоверяващ представянето на гаранция по позиция за участие в откритата процедура в размер:
позиция I „Доставка на месо и месни произведения” – 13 640 лв. /тринадесет хиляди шестотин и четиридесет лева/
позиция II " Доставка на мляко и млечни произведения за населени места на територията на община Плевен" – 13 300 лв. /тринадесет хиляди и триста лева/
позиция III "Доставка на мляко и млечни произведения в гр. Славяново" – 160 лв. /сто и шестдесет лева/
позиция IV "Доставка на хляб, хлебни изделия и брашно за населени места на територията на община Плевен" – 4 300 лв. /четири хиляди и триста лева/
позиция V "Доставка на хляб, хлебни изделия и брашно в гр. Славяново" – 60 лв. /шестдесет лева/
позиция VI "Доставка на варива, подправки, захарни изделия и др." – 6 415 лв. /шест хиляди четиристотин и петнадесет лева/
позиция VII "Доставка на плодове, зеленчуци и консерви за населени места на територията на община Плевен" – 17 200 лв. /седемнадесет хиляди и двеста лева/
позиция VIII "Доставка на плодове, зеленчуци и консерви в гр. Славяново"– 180 лв. /сто и осемдесет лева/
позиция IХ "Доставка на яйца за населени места на територията на община Плевен" – 1 720 лв. /хиляда седемстотин и двадесет лева/
позиция Х "Доставка на яйца в гр. Славяново" – 25 лв. /двадесет и пет лева/
1.2. Гаранцията за участие в процедурата трябва да бъде представена по желание на участника в една от следните форми:
- гаранция за участие под формата на парична сума, платима по следната банкова сметка на община Плевен:
Банка: “Инвестбанк” АД
IBAN BG38 IORT 7380 3338 0000 01,
BIC IORTBGSF
- оригинал на банкова гаранция за участие по позиция, издадена в полза на възложителя, по образеца в Образец № 6, валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока за валидност на офертите.
Когато кандидатът, участникът или избрания изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител на банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.
1.3. Гаранциите за участие в процедурата се задържат и освобождават от възложителя по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.
2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора
2.1. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка по позиция, е длъжен преди подписването на договора да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 (два) % от ценовата оферта по позиция в лв. без ДДС.
2.2. Гаранцията за изпълнение на договора по позиция трябва да бъде представена по желание на участника в една от следните форми:
- гаранция за изпълнение на договора по позиция под формата на парична сума, платима по банковата сметка на община Плевен:
- оригинал на банкова гаранция по позиция за изпълнение на договора, издадена в полза на възложителя, по образеца в Образец №18 и със срок на валидност най-малко 30 дни след крайния срок на договора.
2.3. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава в съответствие с условията на проекто-договора.
2.4. Възложителят може да изисква от участника, определен за изпълнител, и други гаранции за изпълнението на договора, когато това е предвидено в нормативен акт.
2.5. Разходите по откриването на гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение на договора са за сметка на участника съответно на определения изпълнител. Участникът/Изпълнителят трябва да предвиди и заплати необходимите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата документация за участие.
2.6. Възложителят освобождава гаранциите за участие и за изпълнение на договора без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
6.1. Финансирането ще се осъществява със средства от Община Плевен и от делегираните бюджети на второстепенните разпоредители.
6.2. Приблизителната обща прогнозна стойност за всички договори по позиции и с краен срок до 31.12.2017 г. е: 5 700 000 лв. без ДДС /пет милиона и седемстотин хиляди лева без ДДС/, разпределена както следва:
6.2.1. позиция I „Доставка на месо и месни произведения” – 1 364 000 /един милион триста шестдесет и четири хиляди/ лева без ДДС
6.2.2. позиция II " Доставка на мляко и млечни произведения за населени места на територията на община Плевен" – 1 330 000 /един милион триста и тридесет хиляди/ лева без ДДС
6.2.3. позиция III "Доставка на мляко и млечни произведения в гр. Славяново" – 16 000 /шестнадесет хиляди/ лева без ДДС
6.2.4. позиция IV "Доставка на хляб, хлебни изделия и брашно за населени места на територията на община Плевен" – 430 000 /четиристотин и тридесет хиляди/ лева без ДДС
6.2.5. позиция V "Доставка на хляб, хлебни изделия и брашно в гр. Славяново" – 6 000 /шест хиляди/ лева без ДДС
6.2.6. позиция VI "Доставка на варива, подправки, захарни изделия и др."- 641 500 /шестотин четиридесет и една хиляди и петстотин/ лева без ДДС
6.2.7. позиция VII "Доставка на плодове, зеленчуци и консерви за населени места на територията на община Плевен" – 1 720 000 /един милион седемстотин и двадесет хиляди/ лева без ДДС
6.2.8. позиция VIII "Доставка на плодове, зеленчуци и консерви в гр. Славяново" – 18 000 /осемнадесет хиляди/ лева без ДДС
6.2.9. позиция IХ "Доставка на яйца за населени места на територията на община Плевен" – 172 000 /сто седемдесет и две хиляди/ лева без ДДС
6.2.10. позиция Х "Доставка на яйца в гр. Славяново" – 2 500 /две хиляди и петстотин/ лева без ДДС
6.3. Начин на плащане на доставките – по посочените от изпълнителите банкови сметки, в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след представяне в съответното счетоводство на фактури за извършените доставки, придружени със стокови разписки, подписани от представителите на двете страни.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
III.1.4)Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : да
Описание на особените условия: Комисията предлага на възложителя да отстрани от процедурата всеки участник:
1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП;
2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1 подт.а-д, т.2 и т.3 и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП и по чл. 47, ал. 2, т.1, т.3 и т.5 от ЗОП;
3. който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;
4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.
5. за когото по реда на чл.68, ал.11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.
6. за когото са налице неспазване условията по чл.55, ал.5 от ЗОП.
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Плик №1: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2. Административни сведения на участника 3. Копие от документ за регистрация на участника или декларация с единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато участник е физическо лице – заверено копие «Вярно с оригинала» от документ за самоличност. 3.1. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите по т.3. трябва да представят в официален превод. 3.2. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по тази точка се отнася за всички членове на обединението. 4. Договор или споразумение за учредяване на обединението (оригинал или нотариално заверено копие), когато участникът е обединение, което не е юридическо лице. 4.1. В случай, че участникът е обединение, трябва да се представи документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващия. 4.2. Декларация по чл. 55, ал.5 от ЗОП за участие в обединение –/попълва се само при необходимост/. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Чуждестранните юридически лица представят еквивалентен документ за съдебна регистрация от държавата, в която са установени. 5. Документ, удостоверяващ представянето на гаранция за участие в открита процедурата по позиция № … 6. Копие от документ за закупена документация. 7. Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника 8. Доказателства за техническите възможности на участника 9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1/а, б, в, г, д/, ал.2, т.5 и ал.5, т.1 от ЗОП 10. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т.1 и т.3, и ал.5, т.2 от ЗОП 11. Когато предвижда участието на подизпълнители при изпълнението на обществената поръчка, участникът трябва да посочи подизпълнителите, вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие. Участникът задължително декларира обстоятелството дали ще използва или не подизпълнители. а) декларация за съгласие за участие като подизпълнител. За целта посоченият подизпълнител следва да попълни и подпише приложената към настоящата документация декларация по чл. 55, ал. 5 от ЗОП -Всеки подизпълнител трябва да отговаря на изискванията, на които отговаря и основния участник съобразно вида и дела на неговото участие при изпълнението на обществената поръчка, и да представи към офертата на участника документите по чл. 56, ал.1, т. 1, 4, 5, 6 от ЗОП, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 12. Нотариално заверено пълномощно, в случай че лицето, което ще представлява участника в отношенията му с възложителя, не е негов представител по закон. Пълномощното трябва да бъде подписано от лицето, което по закон представлява участника.13. Декларация за приемане на условията в проекта на договора 14. Документ, удостоверяващ регистрацията по ЗДДС, ако участникът е регистриран (заверено от участника копие, с гриф "Вярно с оригинала") или декларация, че не е регистриран по ЗДДС (подписана и подпечатана).15. Участникът може да представи и други документи, доказващи икономическото и финансовото му състояние, и техническите и професионалните му възможности за изпълнение на обществената поръчка. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, изискуемите документи по чл.56, ал. 1 т.1 и 6 от ЗОП се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, а документите по чл.56, ал.1, т. 4 и 5 се представят само за участниците съгл. чл.25,ал.2,т.6 и ал.8 от ЗОП. Плик №2 Техническо предложение за изпълнение на поръчката по позиция, Плик №3 Предлагана цена по позиция
III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: 1. декларация за вписани обстоятелства в Търговския регистър
и/или заверени копия от отчета за приходи и разходи и от годишния счетоводен баланс за последните три години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си;
2. декларация по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП за общия оборот на участника и оборота от извършване на доставки на групата хранителни продукти /стоки/, предмет на съответната/ите позиция/и, за които се подава офертата, за последните 3 /три/ приключени финансови години (2011г., 2012 г. и 2013 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, подписана от представляващия участника
Изисквано минимално/ни ниво/а: Минимално изискване по т.2:
Всеки участник трябва да притежава следния минимален оборот от доставки на групата хранителни продукти /стоки/, предмет на съответната/ите позиция/и, за които се подава офертата, за последните 3 /три/ приключени финансови години (2011г., 2012 г. и 2013 г.) по позиции:
- позиция I „Доставка на месо и месни произведения” – 2 728 000 /два милиона седемстотин двадесет и осем хиляди/ лева без ДДС
- позиция II " Доставка на мляко и млечни произведения за населени места на територията на община Плевен" – 2 660 000 /два милиона шестотин и шестдесет хиляди/ лева без ДДС
- позиция III "Доставка на мляко и млечни произведения в гр. Славяново" – 32 000 /тридесет и две хиляди/ лева без ДДС
- позиция IV "Доставка на хляб, хлебни изделия и брашно за населени места на територията на община Плевен" – 860 000 /осемстотин и шестдесет хиляди/ лева без ДДС
- позиция V "Доставка на хляб, хлебни изделия и брашно в гр. Славяново" – 12 000 /дванадесет хиляди/ лева без ДДС
- позиция VI "Доставка на варива, подправки, захарни изделия и др." – 1 283 000 /един милион двеста осемдесет и три хиляди/ лева без ДДС
- позиция VII "Доставка на плодове, зеленчуци и консерви за населени места на територията на община Плевен" – 3 440 000 /три милиона четиристотин и четиридесет хиляди/ лева без ДДС
- позиция VIII "Доставка на плодове, зеленчуци и консерви в гр. Славяново"– 36 000 /тридесет и шест хиляди/ лева без ДДС
- позиция IХ "Доставка на яйца за населени места на територията на община Плевен" – 344 000 /триста четиридесет и четири хиляди/ лева без ДДС
- позиция Х "Доставка на яйца в гр. Славяново" – 5 000 /пет хиляди/ лева без ДДС
Забележка: Когато се подаде оферта за повече от една позиция, сборът на оборотите за подадените позиции, трябва да отговаря на сбора от заложените минимални обороти по позиции и трябва да бъде по-малък или равен на общия оборот от доставки, вписан в отчета за приходи и разходи за последните 3 /три/ приключени финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.). В случай, че участник е подал оферта за повече от една позиция и неговият оборот за последните три приключени години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.) не е достатъчен за подадените позиции, комисията ще допусне участника до позициите, за които достига неговия специализиран оборот, изчислено чрез натрупване на изискването за всяка позиция по възходящ ред на номерата на обособените позиции.
Забележка: По смисъла на параграф 1, т. 12 от ДР на Закона за храните „Групи храни" са храни, обединени на базата на техния произход и състав.
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
1. справка-декларация по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП, с опис на основни договори за доставка на групата хранителни продукти /стоки/, предмет на съответната/ите позиция/и, за които се подава офертата, изпълнени през последните 3 /три/ години до датата, определена за краен срок за подаване на офертите, с посочени възложител, предмет на договора, групата хранителни продукти /стоки/, които са били доставяни, стойност и срокове за изпълнение, придружена с референции/препоръки за добро изпълнение.
Забележка: По смисъла на параграф 1, т. 12 от ДР на Закона за храните „Групи храни" са храни, обединени на базата на техния произход и състав.
2. копие от удостоверение/я за постоянна регистрация на обект, съгласно чл.12 от Закона за храните, с вписана/и група/и храни, за която/които позиция/и се подава офертата, издадено от компетентен орган, по местонахождение на обекта.
Забележка: По смисъла на параграф 1, т. 12 от ДР на Закона за храните „Групи храни" са храни, обединени на базата на техния произход и състав.
3. справка-декларация за наличните транспортни средства /МПС/ по чл.51, ал.1, т.9 от ЗОП Образец №10, съобразно минимално изискуемия брой /собствени или наети – отразено в справката/, които участникът ще използва при изпълнение на предмета на обществената поръчка по позиция, отговарящи на Наредба №5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните. Прилагат се: копие от документ за извършен технически преглед за текущата година; копие от документ, доказващ собственост или други документи, удостоверяващи правото на ползване на съответното транспортно средство, както и валидно удостоверение за регистрация на транспортното средство, съгласно чл.246, ал.4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност за позиции I, II, III, IХ и Х.
4. справка-декларация по чл.51, ал.1, т.4 от ЗОП с лицата, ангажирани с изпълнението на поръчката /по позиция/. Всеки участник следва да разполага с водач на моторно превозно средство за изпълнение на поръчката по позиция, притежаващ/и валидно свидетелство за правоуправление на съответното/ите МПС, предложено/и от участника по позиция, доказано с декларация за ангажираност или трудов договор или граждански договор. Прилага се и копие на шофьорска книжка.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
Минимално изискване по т.1: Участникът трябва да има изпълнен през последните 3 /три/ години до крайната дата за подаване на оферти поне един договор по всяка позиция, за която участва. Доказва се с копие на референция/и от възложителя/ите.
Минимално изискване по т.2: Участникът трябва да представи минимум един брой удостоверение за постоянна регистрация на обект, съгласно чл.12 от ЗХ, в което да са вписани всички групи храни, за която позиция/и се подава офертата, издадено от компетентен орган и отговарящ на хигиенните и/или на ветеринарно-санитарните изисквания.
Минимално изискване по т.3: За изпълнение предмета на поръчката, всеки участник трябва да разполага с минимум следния брой транспортни средства по позиция:
позиция I – 1 /един/ брой транспортно средство /хладилен автомобил/, регистрирано съгл. чл.246, ал.4 от ЗВД и отговарящо на Наредба №5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните.
позиция II – 1 /един/ брой транспортно средство /хладилен автомобил/, регистрирано съгл. чл.246, ал.4 от ЗВД и отговарящо на Наредба №5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните.
позиция III - 1 /един/ брой транспортно средство /хладилен автомобил/, регистрирано съгл. чл.246, ал.4 от ЗВД и отговарящо на Наредба №5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните.
позиция IV – 1 /един/ брой транспортно средство, отговарящо на Наредба №5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните
позиция V – 1 /един/ брой транспортно средство, отговарящо на Наредба №5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните
позиция VI – 1 /един/ брой транспортно средство, отговарящо на Наредба №5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните
позиция VII – 1 /един/ брой транспортно средство, отговарящо на Наредба №5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните
позиция VIII – 1 /един/ брой транспортно средство, отговарящо на Наредба №5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните
позиция IХ – 1 /един/ брой транспортно средство /хладилен автомобил/, регистрирано съгл. чл.246, ал.4 от ЗВД и отговарящо на Наредба №5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните.
позиция Х – 1 /един/ брой транспортно средство /хладилен автомобил/, регистрирано съгл. чл.246, ал.4 от ЗВД и отговарящо на Наредба №5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните.
Забележка: Едно МПС не може да бъде предложено за повече от една позиция.
Минимално изискване по т.4 : За изпълнение предмета на поръчката, всеки участник трябва да разполага с минимум следния брой водачи на моторни превозни средства по позиция: позиция I – 1 /един/ водач на МПС, притежаващ валидно свидетелство за правоуправление на предложеното за позицията МПС. позиция II – 1 /един/ водач на МПС, притежаващ валидно свидетелство за правоуправление на предложеното за позицията МПС.
позиция III - 1 /един/ водач на МПС, притежаващ валидно свидетелство за правоуправление на предложеното за позицията МПС. позиция IV – 1 /един/ водач на МПС, притежаващ валидно свидетелство за правоуправление на предложеното за позицията МПС.
позиция V - 1 /един/ водач на МПС, притежаващ валидно свидетелство за правоуправление на предложеното за позиция VI - 1 /един/ водач на МПС, притежаващ валидно свидетелство за правоуправление на предложеното за позицията МПС. позиця VII - 1 /един/ водач на МПС, притежаващ валидно свидетелство за правоуправление на предложеното за позицията МПС. позиция VIII - 1 /един/ водач на МПС, притежаващ валидно свидетелство за правоуправление на предложеното за позицията МПС.
позиция IХ-1 /един/ водач на МПС, притежаващ валидно свидетелство за правоуправление на предложеното за позицията МПС. позиция Х - 1 /един/ водач на МПС, притежаващ валидно свидетелство за правоуправление на предложеното за позицията МПС.
Забележка: Един водач на МПС не може да бъде предложен за повече от една позиция.
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане

Икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии

1. Предлагана цена. Тежест 80

2. Срок за подмяна на продукти, несъответстващи на изискванията на Възложителя относно качество, количество, опаковка, др., видими към момента на доставка в минути, считано от момента на доставка (не по-малко от 30 /тридесет/ минути и не повече от 90 /деветдесет/ минути). Тежест 20

IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 10.6.2014 - 16:00
Платими документи: да
Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане: 1. Заинтересованите лица могат да закупят документацията за участие в настоящата процедура за възлагане на обявената обществена поръчка в Центъра за административно обслужване на граждани на община Плевен, на адрес гр. Плевен - 5800, пл. „Възраждане” № 4, от 8.30 до 16.00 часа всеки работен ден до крайния срок за получаване на документация за участие, посочен в обявлението.
Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят. Лицата могат да направят това в Центъра за административно обслужване на граждани на Община Плевен.
Документацията за участие се предоставя на заинтересованото лице след представяне на платежен документ, че документацията е заплатена.
При поискване от заинтересовано лице, възложителят е длъжен да изпрати документацията за негова сметка, на посочен от него адрес, след заплащането й.
2. Цената на документацията за участие е посочена в обявлението.
3. Цената на документацията за участие следва да бъде внесена на касата на Община Плевен или по банков път на следната сметка на Община Плевен:
Банка: Инвестбанк АД
IBAN: BG73 IORT 7380 8438 1000 00
Код за вид плащане: 44 70 00
BIС: IORTBGSF
4. Участниците могат да получат допълнителна информация на следните телефони:
064/881349 – Йохана Чочева, 064/881305 – д-р Елза Пачева, 064/881330 Мариета Георгиева
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
20.6.2014 - 17:00
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
български език.
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
в дни: 360 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите
Дата: 23.6.2014 - 14:30

Място:

Актова Зала - I етаж, Община Плевен

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да

Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП. В изпълнение на чл.69а, ал.3 от ЗОП, датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти ще бъдат обявени на сайта на Община Плевен – www.pleven.bg и на таблото пред Актова зала на I етаж, в сградата на Община Плевен, пл. Възраждане №2, най-късно в деня, предхождащ този на отваряне на ценовите оферти.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 30.06.2017 г.
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)Допълнителна информация
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
1000 София
България
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
Факс: +359 29807315

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Съгласно чл.120, ал.5, т.1 и т.6 от ЗОП
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Плевен
пл. Възраждане №2
5800 Плевен
България
Адрес за електронна поща: ir@pleven.bg
Телефон: +359 64881296
Интернет адрес: www.pleven.bg
Факс: +359 64881296

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
29.4.2014