Būvdarbi - 15106-2019

11/01/2019    S8    - - Būvdarbi - Papildu informācija - Sarunu procedūra 

Polija-Świnoujście: Gāzes termināļa celtniecības darbi

2019/S 008-015106

Labojums

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju

Būvdarbi

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša papildinājums, 2019/S 001-001266)

Legal Basis:

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Polskie LNG S.A.
PL
ul. Ku Morzu 1
Świnoujście
72-602
Polija
Kontaktpersona: Polskie LNG S.A., Biuro w Warszawie, Al. Jerozolimskie 146, bud. B, 02-305 Warszawa
Tālrunis: +48 225898462
E-pasts: artur.kozlowski@polskielng.pl
Fakss: +48 225898401
NUTS kods: PL

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.polskielng.pl

I.1)Nosaukums un adreses
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
PL
ul. Bytomska 7
Szczecin
70-603
Polija
Kontaktpersona: Polskie LNG S.A., Biuro w Warszawie, Al. Jerozolimskie 146 bud. B, 02-305 Warszawa
Tālrunis: +48 225898462
E-pasts: artur.kozlowski@polskielng.pl
Fakss: +48 225898401
NUTS kods: PL

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.polskielng.pl

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

„Rozbudowa części morskiej Terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu”

Atsauces numurs: RZ/102/ZP/2018/PLNG
II.1.2)Galvenās CPV kods
45255300
II.1.3)Līguma veids
Būvdarbi
II.1.4)Īss apraksts:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa części morskiej terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu” obejmująca realizację Projektu „Nabrzeże” w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
09/01/2019
VI.6)Sākotnējā paziņojuma atsauce
Paziņojuma numurs ES OV: 2019/S 001-001266

VII iedaļa: Izmaiņas

VII.1)Informācija, kas jāmaina vai jāpapildina
VII.1.2)Teksts, kas jālabo sākotnējā paziņojumā
Iedaļas numurs: II.2.9
Tekstu:

Zamawiający informuje, że w ramach oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w oparciu o powyższe kryteria selekcji będzie brał pod uwagę zamówienia wykonane przez podmioty trzecie na zdolności, których zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm., dalej jako „Ustawa”) powołuje się Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu opisanych w Sekcji III.1.3) ogłoszenia.

Lasīt šādi:

Zamawiający informuje, że w ramach oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w oparciu o powyższe kryteria selekcji będzie brał pod uwagę zamówienia wykonane także przez podmioty trzecie na zdolności których, zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm., dalej jako „Ustawa”), powołuje się Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu opisanych w Sekcji III.1.3) ogłoszenia.

Iedaļas numurs: II.2.9
Tekstu:

Jeśli pomimo zastosowania zasad określonych powyżej, będzie więcej niż jeden Wykonawca na ostatnim miejscu na tzw. „krótkiej liście”, Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych Wykonawcę, który otrzymał największą liczbę punktów w ramach kryterium selekcji KS1. Jeżeli kilku Wykonawców będzie miało taką samą liczbę punktów w ramach kryterium selekcji KS1, o kolejności Wykonawców na tzw. „krótkiej liście” zdecyduje liczba punktów uzyskanych w ramach kryterium selekcji KS2.

Lasīt šādi:

Jeśli pomimo zastosowania zasad określonych powyżej, będzie więcej niż jeden Wykonawca na ostatnim miejscu na tzw. „krótkiej liście”, Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych Wykonawcę, który otrzymał największą liczbę punktów w ramach kryterium selekcji KS1.

Iedaļas numurs: III.1.3
Teksta labojuma vieta: początek sekcji
Tekstu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. W okresie ostatnich 15 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeśli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to w tym okresie, wykonali co najmniej:

1) Jedno zamówienie, jako Generalny Wykonawca, polegające na budowie lub rozbudowie stanowiska statkowego wraz z infrastrukturą cumowniczą (ang. jetty) w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmujące zaprojektowanie, dostawę i wykonanie robót budowlanych i hydrotechnicznych, montaż i rozruch zakończone przyjęciem do eksploatacji, przy czym zakres prac musiał obejmować co najmniej:

a) budowlę hydrotechniczną: układ odbojowy i systemem cumowniczy dla zbiornikowców LNG, oraz

b) budowę co najmniej jednego układu technologicznego do rozładunku lub załadunku LNG na statki wraz z infrastrukturą towarzyszącą do obsługi rozładunku lub załadunku statków o długości minimum 110 m i zanurzeniu minimum 6 m,

lub

2) Dwa zamówienia, jako Generalny Wykonawca, każde polegające na budowie stanowiska statkowego wraz z infrastrukturą cumowniczą (ang. jetty) w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmujące zaprojektowanie, dostawę, wykonanie robót budowlanych i hydrotechnicznych, montaż i rozruch zakończone przyjęciem do eksploatacji, przy czym zakres prac musiał obejmować co najmniej:

a) budowlę hydrotechniczną: układ odbojowy i systemem cumowniczy dla zbiornikowców do przewozu gazów skroplonych, oraz

b) wykonanie co najmniej jednego układu technologicznego do rozładunku lub załadunku gazów skroplonych na statki wraz z infrastrukturą towarzyszącą do rozładunku lub załadunku statków o długości minimum 110 m i zanurzeniu minimum 6 m.

2. W okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeśli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 100 000 000 PLN (sto milionów złotych) brutto każde, polegające na rozbudowie istniejącego i pracującego obiektu przemysłowego w branży naftowo-gazowniczej, petrochemicznej lub chemicznej eksploatowanego z uwzględnieniem wymogów zawartych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE lub Dyrektywie Rady 96/82/WE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi. Zakres wyżej wymienionych robót budowlanych każdego z zamówień musiał obejmować co najmniej wykonanie oraz przeprowadzenie rozruchu i oddanie do użytkowania jako Generalny Wykonawca nowych obiektów i systemów w ramach rozbudowy. Ponadto w zakresie robót budowlanych co najmniej 50 % wartości każdego zamówienia stanowiły dostawy urządzeń technologicznych, wraz z ich instalacją, montażem, integracją systemów sterowania i rozruchem.

3. Wykażą, że w co najmniej jednym zamówieniu, o którym mowa w Sekcji III.1.3) pkt 1 ppkt 1) LUB Sekcji III.1.3) pkt 1 ppkt 2) LUB Sekcji III. 1.3) pkt 2 niniejszego ogłoszenia, przeprowadzana została ocena zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej (np. PED 2014/68/EU, ATEX 2014/34/EU, Machinery 2006/42/WE) właściwymi dla zakresu wykonywanych prac.

4. Posiadają wprowadzony system zarządzania zgodny z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001 lub równoważnymi.

Zamawiający dopuszcza, aby jedno zamówienie potwierdziło spełnianie warunku udziału w postępowaniu opisanego w Sekcji III.1.3) pkt 1 ppkt 1)) i/lub pkt 2 ogłoszenia.

Lasīt šādi:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. W okresie ostatnich 15 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeśli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to w tym okresie, wykonali co najmniej:

1) Jedno zamówienie, jako Generalny Wykonawca, polegające na budowie lub rozbudowie stanowiska statkowego wraz z infrastrukturą hydrotechniczną i cumowniczą (ang. jetty) w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmujące zaprojektowanie, dostawę i wykonanie robót budowlanych i hydrotechnicznych, montaż i rozruch zakończone przyjęciem do eksploatacji, przy czym zakres prac musiał obejmować co najmniej:

a) budowę budowli hydrotechnicznej wraz z układem odbojowym i systemem cumowniczym dla zbiornikowców LNG o długości minimum 110 m i zanurzeniu minimum 6 m, oraz

b) budowę co najmniej jednego układu technologicznego do rozładunku lub załadunku LNG na statki wraz z infrastrukturą towarzyszącą do obsługi rozładunku lub załadunku statków o długości minimum 110 m i zanurzeniu minimum 6 m,

lub

2) Jedno zamówienie, jako Generalny Wykonawca, polegające na budowie stanowiska statkowego wraz z infrastrukturą hydrotechniczną i cumowniczą (ang. jetty) w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmujące zaprojektowanie, dostawę, wykonanie robót budowlanych i hydrotechnicznych, montaż i rozruch zakończone przyjęciem do eksploatacji, przy czym zakres prac musiał obejmować co najmniej:

a) budowę budowli hydrotechnicznej wraz z układem odbojowym i systemem cumowniczym dla zbiornikowców do przewozu gazów skroplonych o długości minimum 110 m i zanurzeniu minimum 6 m, oraz

b) budowę co najmniej jednego układu technologicznego do rozładunku lub załadunku gazów skroplonych na statki wraz z infrastrukturą towarzyszącą do rozładunku lub załadunku statków o długości minimum 110 m i zanurzeniu minimum 6 m.

2. W okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeśli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to w tym okresie, wykonali co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 100 000 000 PLN (sto milionów złotych) brutto, polegające na rozbudowie istniejącego i pracującego obiektu przemysłowego w branży naftowo-gazowniczej, petrochemicznej lub chemicznej eksploatowanego z uwzględnieniem wymogów zawartych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE lub Dyrektywie Rady 96/82/WE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi. Zakres robót budowlanych wyżej wymienionego zamówienia musiał obejmować co najmniej wykonanie oraz przeprowadzenie rozruchu i oddanie do użytkowania jako Generalny Wykonawca nowych obiektów i systemów w ramach rozbudowy. Ponadto w zakresie robót budowlanych co najmniej 50 % wartości zamówienia stanowiły dostawy urządzeń technologicznych, wraz z ich instalacją, montażem, integracją systemów sterowania i rozruchem.

3. Wykażą, że w co najmniej jednym zamówieniu, o którym mowa w Sekcji III.1.3) pkt 1 ppkt 1) lub Sekcji III.1.3) pkt 1 ppkt 2) lub Sekcji III.1.3) pkt 2 niniejszego ogłoszenia, przeprowadzana została ocena zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej (np. PED 2014/68/EU, ATEX 2014/34/EU, Machinery 2006/42/WE) właściwymi dla zakresu wykonywanych prac.

4. Posiadają wprowadzony system zarządzania zgodny z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001 lub równoważnymi.

Zamawiający dopuszcza, aby jedno zamówienie potwierdziło spełnianie warunku udziału w postępowaniu opisanego w Sekcji III.1.3) pkt 1 ppkt 1) oraz pkt 2 ogłoszenia lub w Sekcji III.1.3) pkt 1 ppkt 2) oraz pkt 2 ogłoszenia.

Iedaļas numurs: VI.3
Teksta labojuma vieta: pkt 38
Tekstu:

38. Informacje składające się na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, które będą udostępniane wykonawcom po dokonaniu selekcji do kolejnego etapu postępowania, mają charakter poufny i zawierają informacje podlegające ochronie prawnej jako tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. 2018 r. poz. 419 z późn.

zm.). W związku z powyższym udostępnienie informacji składających się na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia nastąpi wyłącznie tym Wykonawcom, od których Zamawiający uprzednio otrzyma podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy oświadczenie o zachowaniu poufności. Oświadczenie składane jest na wzorze zamieszczonym przez Zamawiającego w Portalu Zakupowym, w wersji językowej polskiej lub angielskiej, w postaci elektronicznej. Oświadczenie Wykonawcy mogą przekazać Zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Lasīt šādi:

38. Informacje składające się na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, które będą udostępniane wykonawcom po dokonaniu selekcji do kolejnego etapu postępowania, mogą mieć charakter poufny i mogą zawierać informacje podlegające ochronie prawnej jako tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. 2018 r. poz. 419 z późn. zm.). Zamawiający określi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymogi dotyczące zachowania poufnego charakteru informacji przekazanych wykonawcy w toku postępowania.

VII.2)Cita papildu informācija: