Pakalpojumi - 15236-2019

11/01/2019    S8    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Rumānija-Otopeni: Kadastrālās kartēšanas pakalpojumi

2019/S 008-015236

Paziņojums par līgumu – sabiedriskie pakalpojumi

Pakalpojumi

Legal Basis:

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Compania Națională Aeroporturi Bucuresti S.A.
Romania
Calea Bucureștilor nr. 224E
Otopeni
075150
Rumānija
Kontaktpersona: George Niculie
Tālrunis: +40 212041933/2691/3534
E-pasts: ramona.preoteasa@cnab.ro, monica.udrea@cnab.ro, claudia.georgescu@cnab.ro, cristina.basceanu@cnab.ro, andreea.palasca@cnab.ro, george.niculie@cnab.ro, mihai.copoeru@cnab.ro, roxana.risnoveanu@cnab.ro
Fakss: +40 212041976
NUTS kods: RO322

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: www.cnab.ro

Pircēja profila adrese: www.e-licitatie.ro

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : www.e-licitatie.ro
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.6)Galvenā darbības joma
Ar lidostu pārvaldi saistīta darbība

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Servicii de topografie și cadastru

Atsauces numurs: 26490194_2018_PAAPD1040799
II.1.2)Galvenās CPV kods
71354300
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Servicii în domeniul geodezie, topografie, cadastru și cartografie destinate infrastructurilor aeroportuare, obținere avize/recepție OCPI/AACR, inclusiv de la administrația publică locală, pentru imobilele (inclusiv construcții și anexe) aflate în proprietate sau administrate de Compania Națională aeroporturi București S.A. cu sediul în orașul Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 224 E, județul Ilfov.

Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 15 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare primite in a 10-a zi inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 450 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71351810
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: RO322
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Compania nationala Aeroporturi Bucuresti S.A., punct de lucru AIHCB.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Servicii în domeniul geodezie, topografie, cadastru și cartografie destinate infrastructurilor aeroportuare, obținere avize/recepție OCPI/AACR, inclusiv de la administrația publică locală, pentru imobilele (inclusiv construcții și anexe) aflate în proprietate sau administrate de Compania Națională aeroporturi București SA cu sediul în orașul Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 224 E, județul Ilfov.

Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 15 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare primite in a 10-a zi inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Experiență expert ANCPI categ. D / Svērums: 20
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Experiență expert juridic (avocat sau consilier juridic) privind litigii pe imobile / Svērums: 20
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Experiență expert ANEVAR privind exproprierile / Svērums: 20
Cena - Svērums: 40
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 36
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

Cerința nr. 1:

Orice operator economic care a depus oferta in mod individual sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se afle in situatiile de excludere prevazute in Legea nr. 99/2016.

Modalitatea de indeplinire a cerintei. Operatorii economici au obligatia de a completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Documentele care atesta neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016 sunt:

I. Pentru persoanele juridice române:

1) Certificate privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, dupa cum urmeaza:

(a) Certificat de atestare fiscala pentru persoanele juridice, emis de Administratia Finantelor Publice — original/copie legalizata/copie „conform cu originalul”,

(b) Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru persoane juridice, emis de Directia Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei – original/copie legalizata/copie „conform cu originalul”;

2) Cazier judiciar al operatorului economic și al administratorului/tuturor membrilor din consilul de administrare, de conducere sau a celor care au putere de reprezentare, conducere sau decizie din cadrul operatorului economic;

3) Orice documente prin care operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute de lege, alte documente edificatoare, dupa caz;

II. Pentru persoanele juridice străine:

Persoana juridica straina are obligatia de a prezenta documentele prevazute la cap. I. In cazul documentelor prevazute la cap. I se vor prezenta documente similare, emise de catre o autoritate competenta din tara unde isi are sediul, insotite de traducere autorizata in limba romana.

Note:

1) Documentele edificatoare și documentele-suport DUAE trebuie sa prezinte informații valabile la momentul prezentării acestora.

2) Nedepunerea, odată cu oferta, a DUAE, a angajamentului ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Cerinta nr. 2:

Ofertantii, tertii sustinatori, asociatii si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, conform Notificarii nr. 240/2016.

In cazul in care ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractantul se incadreaza in situaţiile prevăzute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale va declara acest lucru. In cazul in care este sesizata o situaţie potenţial generatoare de conflict de interese, entitatea contractanta va adoptă măsurile necesare pentru eliminarea circumstanţelor care au generat conflictul de interese, in conformitate cu art. 75 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

1) Traian Panait — Director General;

2) Cristian Alexe — Director General Adjunct Operatiuni Aeroportuare si Intretinere Infrastructura;

3) Dragoș Brezeanu — Director Directia Financiar, Contabilitate, Analize Economice Dezvoltare Aeroportuara;

4) Radu-Gabriel Bondar — p. Director [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

Cifra de afaceri anuală pentru fiecare dintre ultimii 3 ani să fie de cel puțin 150 000 EUR.

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) conform art. 202–204 din Legea nr. 99/2016 si conform Notificarii ANAP nr. 240/2016. În vederea verificarii informatiilor cuprinse în DUAE, ofertantul va prezenta documente justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi bilanturile contabile, inregistrate la ANAF/rapoarte anuale/alte documente.

Note:

1) În cazul documentelor justificative în alta valuta, pentru transformare se va utiliza cursul mediu anual comunicat de BNR aferent documentelor mentionate în formular;

2) În cazul unei oferte comune, cerinta se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (prin cumul);

3) În cazul în care cerinta este demonstrata prin invocarea sustinerii unei/unor terte persoane, la solicitarea entitatii contractante conform art. 205 din Legea nr. 99/2016, trebuie prezentat/e angajamentul/ele ferm/e din partea tertului/tertilor conform prevederilor art. 55 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 394/2016 si ale art. 196 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. De asemenea, se vor prezenta documentele din partea tertului/tertilor sustinator/i din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/i va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament;

4) Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

Resursa tehnică: Ofertantul va face dovada că dispune de cel puțin următoarele:

— 2 stații totale,

— 1 receptor GPS (L1, L2),

— 3 calculatoare PC/laptop,

— 3 imprimante,

— 1 plotter A0,

— 1 scaner A0,

— licență soft de prelucrare măsurători,

— 2 autoturisme.

Experienta similara in conformitate cu art. 192 lit. b) din Legea nr. 99/2016 — se solicita ca ofertantul sa fi dus la bun sfârșit, în ultimii 3 ani, calculați până la data limită pentru depunerea ofertelor, cel puțin un contract al cărui obiect de activitate să fie servicii de cadastru și topografie pentru realizarea/actualizarea hărților aeronautice și servicii de expropriere de utilitate publică.

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) conform art. 202–204 din Legea nr. 99/2016 si conform Notificarii ANAP nr. 240/2016. Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerințe, operatorii economici au obligatia de a completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor astfel: Se vor menționa dotările tehnice solicitate de entitatea contractantă. În vederea verificarii informatiilor cuprinse în DUAE, ofertantul va prezenta urmatoarele documente justificative: Dovada din care rezulta ca ofertantul are drept de proprietate/inchiriere/folosinta/comodat al fiecărui echipament menționat. În acest scop se vor depune documente justificative care să probeze deținerea în proprietate/închiriere/drept de folosință/comodat al atelierului mobil și dotărilor acestuia.

Note:

1) Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor;

2) Ofertanții asociați trebuie să prezinte documentele solicitate pentru partea din contract pe care o îndeplinesc;

3) Documentele prin care se confirma indeplinirea cerintei urmeaza sa fie prezentate obligatoriu la solicitarea entitatii contractante in faza de analiza a documentelor suport DUAE ce vor fi solicitate ofertantului clasat pe primul loc ca urmare a clasamentului rezultat in urma etapei de licitatie electronica, in conformitate cu prevederile art. 205 din Legea nr. 99/2016.

Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) conform art. 202–204 din Legea nr. 99/2016 si conform Notificarii ANAP nr. 240/2016. Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerințe, operatorii economici au obligatia de a completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor astfel: pentru fiecare contract in parte se va trece în DUAE numărul și data contractului invocat drept experiență similară, valoarea, beneficiarul, data și nr. documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil. Documentele prin care se confirma indeplinirea cerintei urmeaza sa fie prezentate obligatoriu la solicitarea entitatii contractante in faza de analiza a documentelor suport DUAE ce vor fi solicitate ofertantului clasat pe primul loc, in conformitate cu prevederile art. 205 din Legea nr. 99/2016. În vederea verificarii informatiilor cuprinse în DUAE, ofertantul va prezenta documente justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi:

— avizarea AACR pe rezultatul serviciilor care fac obiectul experienței similare,

— recepția finală semnată de beneficiarul final care atestă ducerea la bun sfârșit a unui contract privind exproprierea pentru utilitate publică.

În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informatiile cu privire la modul de îndeplinire a cerintelor de capacitate tehnica si profesionala proportional cu cota de implicare în executarea viitorului contract.

Note:

1) Terțul susținător (dacă este cazul): Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator sustinerii acordate. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale si angajează răspunderea solidară, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Conform prevederilor art. 196 din Legea nr. 99/2016, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neîndeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire. Terțul susținător care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor de la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016;

2) Asociere (daca este cazul):In conformitate cu prevederile art. 66 si 67 din Legea 99/2016, operatorul economic nominalizat lider al asociatiei trebuie confirmat prin depunerea scrisorilor de împuternicire semnate de persoanele cu drept de semnatura din partea tuturor asociatilor individuali din cadrul asociatiei. În acordul de asociere va fi mentionat ca toti asociatii îsi asuma raspunderea solidara pentru executia contractului, ca liderul asociatiei este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si în numele tuturor asociatilor, individual si colectiv si ca liderul asociatiei este responsabil pentru executia contractului. La încheierea contractului de achizitie sectoriala, entitatea contractanta va solicita viitorului contractant legalizarea acordului de asociere. In cazul unei oferte comune, exp. similara se demonstr. prin considerarea resurselor tuturor membrilor grupului, caz in care asociatii vor completa fiecare DUAE.

III.1.4)Dalības objektīvie noteikumi un kritēriji
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.1.6)Prasītās iemaksas un garantijas:

Garantia de participare este in cuantum de 4 500,00 EUR (treimiiunasutăoptzecișicinci). Garantia de participare, irevocabila, va fi constituita conform prevederilor art. 42 alin. (1)–(5) din HG 394/2016, în cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire si cu respectarea prevederilor art. 42 alin. (7) din HG 394/2016. In cazul in care garantia de participare va fi constituita in alta valuta, se va folosi cursul comunicat de BNR din data publicarii anuntului de participare.

Conturile autoritatii contractante sunt:

— Cont în RON: RO 40 BRDE 445 SV 12412444450,

— Cont în euro: RO 24 BRDE 445 SV 11918064450.

Instrumentul de garantare se transmite în SEAP împreună cu oferta şi celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data şi ora limită de depunere a ofertelor şi trebuie să prevadă că plata garanţiei de participare se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie egala cu valabilitatea ofertei (120 zile de la data limita stabilita pt depunerea ofertelor, cu posibilitatea de prelungire la cererea entitatii contractante).

Restituirea garantiei se va efectua in conform. cu art. 44 din H.G. 394/2016.

Garantia de buna executie este de 10 % din valoarea contractului, exclusiv TVA si se va constitui, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data incheierii contractului, va fi constituita conform prevederilor art. 46 alin. (1) din HG 394/2016, respectiv se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii şi devine anexă la contract.

Garantia de buna executie a contractului va fi constituita pe o perioada egala cu perioada de valabilitate a contractului + 14 zile.

Garantia de buna executie se va restitui in conformitate cu prevederile art. 48 din Normele aprobate prin H.G. nr. 394/2016.

Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului sectorial, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie achizitorul are obligaţia de a notifica pretenţia atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.

III.1.7)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:
III.1.8)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016. Fiecare dintre asociați își asumă obligația pentru oferta comună și răspunde pentru orice consecințe ale viitorului contract.

III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 20/02/2019
Vietējais laiks: 15:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Rumāņu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Piedāvājumam jābūt spēkā līdz: 20/06/2019
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 20/02/2019
Vietējais laiks: 15:00
Vieta:

In SEAP.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:

Ofertele vor fi deschise numai în SEAP.

Operatorii economici au obligatia de a transmite oferta, garantia de participare si DUAE numai in format electronic pana la data stabilita in anuntul de participare, semnate cu semnatura electronica.

Numai operatorii înscrisi în SEAP pot depune oferta.

Solicitările de clarificări și răspunsurile la solicitarile de clarificari se vor face numai în SEAP utilizând facilitățile oferite în acest sens de sistem.

În conditiile in care in urma evaluarii ofertelor, conform criteriului de atribuire, se inregistreaza 2 sau mai multe oferte la egalitate pe primul loc, se va proceda la solicitarea unei noi oferte de pret prin intermediul SEAP.

Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevazute în Fisa de Date a achizitiei, ofertantul are dreptul si obligatia de a prezenta initial doar documentul unic European (DUAE) accesand urmatorul link: https//ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si completand corespunzator documentul. Prin acest document se confirma ca sunt indeplinite cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentatia de atribuire. Se vor completa ulterior documentele astfel:

— ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma îndeplinirea cerintelor de calificare, atunci când primeste din partea entitatii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevazut în respectiva solicitare. Documentele vor fi valabile la data prezentarii lor.

În cazul unei oferte comune, situatia personala si capacitatea de exercitare trebuie dovedite de fiecare dintre asociati în parte, iar cerintele privind situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi îndeplinite prin cumul.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumānija
Tālrunis: +40 213104641
E-pasts: office@cnsc.ro
Fakss: +40 213104642 / +40 218900745

Interneta adrese: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
09/01/2019