Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Urakat - 152977-2017

22/04/2017    S79

Suomi-Helsinki: Raitiotien rakennustyöt

2017/S 079-152977

Hankintailmoitus – erityisalat

Rakennusurakat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/25/EU

I kohta: Hankintayksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0201256-6
Postiosoite: Toinen Linja 7 A
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI181 Uusimaa
Postinumero: 00530
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Juha Saarikoski
Sähköpostiosoite: juha.saarikoski@hel.fi
Puhelin: +358 931035288
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.hel.fi/www/hkl/fi
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Espoon kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0101263-6
Postitoimipaikka: Espoo
NUTS-koodi: FI181 Uusimaa
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Pauliina Kuronen
Sähköpostiosoite: pauliina.kuronen@espoo.fi
Puhelin: +358 0468773006
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.espoo.fi
I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/hkl
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/hkl?id=121049&tpk=4ae7c194-b806-4299-9498-618b10dfcb74
I.6)Pääasiallinen toimiala
Kaupunkirautatie-, raitiotie-, johdinauto- tai linja-autopalvelut

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Raide-Jokerin toteutus.

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
45234126 Raitiotien rakennustyöt
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL), edustaen Helsingin kaupunkia ja Espoon kaupunki hakevat ehdokkaita tai ehdokasryhmittymiä Raide-Jokeri -raitiotiehankkeen toteuttajiksi (jäljempänä ”Toteuttaja”). Hankinta toteutetaan yksivaiheisena neuvottelumenettelynä.

Raide-Jokeri tullaan toteuttamaan yhtenä projektiallianssina. Allianssi muodostetaan kilpailuttamalla allianssin sopimusosapuoliksi ensin suunnittelijat (jäljempänä ”Suunnittelija”) kevään 2017 aikana ja sen jälkeen Toteuttaja syksyn 2017 aikana. Toteuttajan hankinnan jälkeen Tilaaja, Suunnittelija ja Toteuttaja käynnistävät yhdessä hankkeen kehitysvaiheen.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
45000000 Rakennustyöt
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI181 Uusimaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinta sisältää Raide-Jokeri-projektiin liittyvien keskeisten rakentamistehtävien johtamisen, toteuttamisen ja mahdolliset alihankinnat yhteistyössä Tilaajan ja valitun Suunnittelijan kanssa. Hankinta sisältää mm. seuraavien tehtävien johtamista, toteuttamista ja alihankintaa:

— Kadunrakentaminen,

— Ratarakentaminen,

— Silta- ja muut taitorakenteet,

— Pohjarakentaminen,

— Kunnallistekniikan rakentaminen,

— Rakentamisen aikainen liikenteen ohjaus,

— Virtuaalinen rakentaminen.

Lisäksi Toteuttajalta edellytetään osaamista ja resursseja mm. ratasähkön- ja ratateknisten järjestelmien rakentamiseen sekä tunnelirakentamiseen, mutta keskeisten resurssien hankkiminen määritetään yhdessä kehitysvaiheessa hankkeen parhaaksi -periaatteella.

Raide-Jokeri-projektin, siihen liittyvien varikoiden ja muiden suunnittelu- ja rakentamistehtävien kokonaisarvo on yhteensä optiot huomioiden n. 375 000 000 EUR. Raide-Jokeri-projektin suunnittelu- ja rakentamiskustannuksiksi on Helsingin ja Espoon kaupunkien valtuustoissa hankesuunnitelman kustannusarvion pohjalta hyväksytty yhteensä 275 000 000 EUR. Tilaaja varaa tästä budjetista muihin omiin hankintoihinsa, bonuspoolin perustamiseen sekä riskivarauksiin tietyn osuuden. Lisäksi projektin yhteydessä tullaan mahdollisesti optiona toteuttamaan noin 36 000 000 EUR:n arvosta muita suunnittelu- ja rakentamistehtäviä ja noin 64 milj. euron arvoisten varikoiden suunnittelu ja rakentaminen. Mikäli Tilaaja päättää lunastaa optiot, Tilaaja voi lunastaa ne kokonaisuudessaan tai osittain.

Tilaajan arvio hankittavan rakentamisen kokonaisarvosta on noin 205-310 000 000 EUR, josta Raide-Jokeri-projektin rakentamiskustannusten osuus on n. 205-225 000 000 EUR, optiona mahdollisten Raide-Jokeri-projektiin liittyvien toimeksiantojen osuus n. 20-30 000 000 EUR ja varikkorakennusten rakentaminen 50-55 milj. euroa. Nämä mahdolliset Raide-Jokeri-projektiin liittyvät toimeksiannot voivat koskea mm. kadunrakentamiseen, pohjarakentamiseen, rakentamisen aikaiseen liikenteenohjaukseen ja kunnallistekniikan rakentamiseen liittyviä rakentamistehtäviä.

Hankintaprosessin suunnitellut vaiheet ovat seuraavat:

— hankintailmoituksen ja alustavien tarjouspyyntöasiakirjojen julkaiseminen,

— osallistumishakemusten jättäminen,

— tarjoajien (3-4) valinta neuvottelumenettelyyn ja neuvottelukutsujen lähettäminen,

— hankintaprosessin ja tarjouspyyntöaineiston esitttely,

— sopimusneuvottelut ja 1. kehitystyöpajat,

— tarkennettu tarjouspyyntö,

— tentti,

— 2. kehitystyöpajat,

— hinta- ja laatutarjoukset,

— hankintapäätös,

— palautetilaisuudet.

Hankintaprosessin tarkempi eteneminen ja aikataulu ovat kuvattuina tarjouspyyntöaineistossa.

Valittavan Suunnittelijan osallistuminen Toteuttajan hankintaan (kehitystyöpajat ym.) päätetään, kun valittava Suunnittelija ja Toteuttajan tarjouskilpailuun valittavat tarjoajat ovat selvillä. Tilaaja tulee varmistamaan, että Suunnittelijaksi valittava yritys tai yritykset voivat osallistua myös Toteuttajan hankintaan. Tilaaja huolehtii, että kaikkia tarjoajia tullaan kohtelemaan tasapuolisesti, eikä Suunnittelijaksi valittava yritys / yritykset tule saaman etua muihin tarjoajiin nähden.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto päivinä: 66
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.9)Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu vähimmäismäärä: 3
enimmäismäärä: 4
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Valittavilla tarjoajilla ja näiden avainhenkilöillä tulee olla riittävä kokemus vastaavanlaisista hankkeista. Tarjouskilpailuun valitaan kilpailun aikaansaamiseksi riittävä määrä (3-4) tarjoajia, jolloin kokonaisuutena laadittavien ja käsiteltävien tarjousten työmäärää voidaan pitää kohtuullisena kireässä aikataulussa.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankinnan mahdollisina optioina ovat projektiin liittyvät muut rakentamistoimeksiannot n. 20-30 000 000 EUR sekä varikkorakennusten rakentaminen 50-55 000 000 EUR. Mikäli Tilaaja päättää lunastaa optiot, Tilaaja voi lunastaa ne kokonaisuudessaan tai osittain.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Alustava sopimuksen kesto kohdassa II.2.7 on Tilaajan tämän hetkinen arvio, joka tarkentuu projektin edetessä.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ehdokkaan on täyttävä liitteessä 1.1, ”soveltuvuusvaatimukset ja valintaperusteet” yksityiskohtaisesti esitetyt ehdokkaan osallistumisvaatimukset, ehdokkaan taloudelliseen ja rahoitukselliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset sekä ehdokkaan tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset. Lisäksi ehdokasta ei saa koskea ESPD-lomakkeessa ilmoitetut poissulkemisperusteet.

Ehdokas, joka ei täytä asetettuja vaatimuksia tai joka syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen tai joka ei asetetussa määräajassa toimita pyydettyä selvitystä, suljetaan pois tarjouskilpailusta.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Soveltuvuusvaatimukset ja vaatimusten osoittamiseksi vaadittavat selvitykset on ilmoitettu liitteessä 1.1 ”soveltuvuusvatimukset ja valintaperusteet”.

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Soveltuvuusvaatimukset ja vaatimusten osoittamiseksi vaadittavat selvitykset on ilmoitettu liitteessä 1.1 ”soveltuvuusvaatimukset ja valintaperusteet”.

III.1.6)Vaaditut takuut ja vakuudet:

Ilmoitetaan tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.8)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:

Ilmoitetaan tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Ilmoitetaan tarjouspyyntöasiakirjoissa.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Neuvottelumenettely, josta julkaistaan ennakkoon tarjouskilpailukutsu
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 05/06/2017
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:

Mikäli liitteessä 1.1 ”soveltuusvaatimukset ja valintaperusteet” esitetyt soveltuvuusvaatimukset täyttäviä ehdokkaita on enemmän kuin 3, ehdokkaat pisteytetään liitteessä 1.1 ”soveltuvuusvaatimukset ja valintaperusteet” esitettyjen valintaperusteiden mukaisesti, ellei Tilaaja päätä valita kaikkia soveltuvuusvaatimukset täyttäviä ehdokkaita (enintään 4) suoraan tarjouskilpailuun. Eniten pisteitä saaneista ehdokkaista valitaan tarjouskilpailuun suuruusjärjestyksessä 3-4 ehdokasta. Pisteiden mennessä tasan ehdokkaat valitaan seuraavasti:

— arvioitavien yritys- ja avainhenkilöreferenssien rakentamistöiden yhteenlasketut toteutuneet laskutukset 20.4.2012 jälkeiseltä ajalta (alv 0).

Tilaaja pyytää soveltuvuusvaatimuksiin ilmoitettavien yritys- ja avainhenkilöreferenssien tiedot liitteillä 1.2 ”yritysreferenssit” ja 1.4 ”avainhenkilöreferenssit” jo tässä vaiheessa, sillä on todennäköisetä, että tarjouskilpailuun osallistuu yli kolme ehdokasta, jolloin tarjoajien määrää tullaan todennäköisesti karsimaan. Näin varmistetaan, että kaikki tarjouskilpailuun valittavat ehdokkaat täyttävät varmasti asetetut soveltuvuusvaatimukset. Rahoituksellista ja taloudellista tilannetta koskevat todistukset ja selvitykset tullaan pyytämään myöhemmin tarjouskilpailuun valittavilta toimijoilta. Rikosrekisteriote tullaan pyytämään myöhemmin voittaneelta tarjoajalta.

Johtuen siitä, että soveltuvuusvaatimuksissa ja valintaperusteissa kysyttyjä toimeksiantoja on toteutettu suhteellisen vähän, tilaaja hyväksyy referenssitoimeksiantoja pidemmältä ajalta kuin viimeiseltä kolmelta vuodelta liitteessä 1.1 ”soveltuvuusvaatimukset ja valintaperusteet” esitetyissä vaatimuksissa kuvatulla tavalla.

Ehdokkaan on ilmoittauduttava Tarjouspalvelussa (Cloudia) ja jätettävä osallistumishakemuksensa Tarjouspalveluun 5.6.2017 klo 12:00 mennessä. Kysymyksiä hankintailmoituksen, sen liitteiden tai osallistumishakemuksen sisältöön liittyvistä asioista voi esittää Tarjouspalvelussa viimeistään 5.5.2017 klo 12:00 mennessä. Tilaaja julkaisee kysymykset ja vastaukset kaikkien nähtäville Tarjouspalvelussa viimeistään 15.5.2017.

Osallistumishakemukset sekä myöhemmässä vaiheessa tehtävät tarjoukset on toimitettava suomenkielisinä. Lisäksi tarjousasiakirjat laaditaan ja tarjousneuvottelut (neuvottelut ja työpajat) käydään suomen kielellä sekä Tilaajan ja tarjoajan välinen virallinen viestintä tapahtuu suomeksi.

Ehdokasryhmittymään kuuluvia jäseniä ei voi vähentää tai muuttaa osallistumishakemuksen jättämisen jälkeen. Valituksi tullut ehdokasryhmittymä voi kuitenkin lisätä ehdokasryhmittymään kuuluvia jäseniä edellyttäen, että ehdokasryhmittymän uudet jäsenet täyttävät kaikki ne vaatimukset, mitkä jokaisen ehdokkaan ja ehdokasryhmittymän jäsenyrityksen tulee täyttää. Ehdokasryhmittymän uusien jäsenien tulee toimittaa hankintailmoituksessa ehdokkailta vaaditut selvitykset. Ehdokasryhmittymän täydennykset tulee ilmoittaa viimeistään ennen tarjousneuvotteluja, neuvottelukutsussa tarkennettavana ajankohtana.

Hankintapäätös ja sen liitteet sekä osallistumishakemukset ja tarjoukset ovat julkisia päätöksen allekirjoittamisen jälkeen. Jos ehdokkaan mielestä jokin osa osallistumishakemusta sisältää liikesalaisuuksia, ehdokkaan on ilmoitettava nämä tiedot erillisellä liitteellä. Hankintayksikkö harkitsee, ovatko liikesalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä. Tieto vertailussa käytettävästä kokonaishinnasta on kuitenkin aina annettava. Jos tarjoajaehdokas ei ilmoita liikesalaisuuksiaan edellä vaaditulla tavalla, tilaajalla on oikeus pitää tarjoajaehdokkaan osallistumishakemusta kokonaisuudessaan julkisena.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
21/04/2017