С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Доставки - 157327-2020

02/04/2020    S66

България-София: Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон

2020/S 066-157327

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Министерство на културата
Национален регистрационен номер: 000695160
Пощенски адрес: бул. „Александър Стамболийски“ № 17
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Веселин Хранов
Електронна поща: v.hranov@mc.government.bg
Телефон: +359 29400987
Факс: +359 29818145
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.mc.government.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.profilnakupuvacha.com/Министерство%20на%20културата,12337

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на културата

II.1.2)Основен CPV код
22800000 Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на културата

II.2.2)Допълнителни CPV кодове
22800000 Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

гр. София

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Предметът на обществената поръчка е доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерството на културата.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в дни: 558
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 202-459113

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: РД11-03-54
Наименование:

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на културата

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
30/08/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Роел-98“ ООД
Национален регистрационен номер: 121798467
Пощенски адрес: бул. „Христо Смирненски“ № 53
Град: София
код NUTS: BG412 София
Пощенски код: 1505
Държава: България
Електронна поща: roel-98@roel-98.com
Телефон: +359 28433216
Факс: +359 28433216
Интернет адрес: https://roel-98.com/
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 40 441.27 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от публикуването

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
31/03/2020

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
22800000 Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

гр. София

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка е доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерството на културата.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 31/01/2021
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 40 441.27 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Роел-98“ ООД
Национален регистрационен номер: 121798467
Пощенски адрес: бул. „Христо Смирненски“ № 53
Град: София
код NUTS: BG412 София
Пощенски код: 1505
Държава: България
Електронна поща: roel-98@roel-98.com
Телефон: +359 28433216
Факс: +359 28433216
Интернет адрес: https://roel-98.com/
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

1. Текстът на чл. 2 от договора се изменя, както следва:

„Чл. 2. Настоящият договор влиза в сила от момента на неговото сключване до достигане на максималната му стойност или до 31.01.2021 г., включително, което от двете събития настъпи по-рано.“

2. Текстът на чл. 24, т. 2 от договора се изменя, както следва:

„2. Без предизвестие, при сключване на договор с изпълнител, избран след вътрешен конкурентен избор въз основа на сключено от Централния орган за покупки рамково споразумение след проведена централизирана процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение РМФ-81/20.12.2019 г. на министъра на финансите;“

Договорът е изменян и с предходно допълнително споразумение на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП поради необходимост от замяна на лицето за контакт по договора от страна на възложителя.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

С писмо вх. № 04-06-8/17.01.2020 г. Министерство на финансите уведомява Министерство на културата, че ново рамково споразумение се очаква да бъде сключено до края на месец април 2020 г., като Министерство на финансите не възнамерява да удължава срока на действие на настоящото рамково споразумение.

Към датата на подписване на настоящото допълнително споразумение няма сключено рамково споразумение по откритата с Решение № РМФ-81/20.12.2019 г. централизирана обществена поръчка със същия предмет. Поради изложените по-горе обстоятелства, които възложителят не е могъл да предвиди въпреки полагане на дължимата грижа, и предвид факта, че се касае за ежедневни дейности, чието прекъсване би довело до значителни затруднения за възложителя, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета.

Удължаването на срока на договор № РД11-03-54/30.08.2018 г. до 31.01.2021 г. не надвишава максимално допустимия срок съгласно чл. 113, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 40 441.27 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 40 441.27 BGN