Palvelut - 157967-2015

Näytä suppea näkymä

07/05/2015    S88

Luxemburg-Luxemburg: Tuomioistuimen raporttien sisällön ja esitystavan tarkastus (KPI 3)

2015/S 088-157967

Hankintailmoitus

Palvelut

Direktiivi 2004/18/EY

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Virallinen nimi: Euroopan tilintarkastustuomioistuin
Postiosoite: 12, rue Alcide de Gasperi
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: 1615
Maa: Luxemburg
Vastaanottaja: tarjousmenettelyistä ja sopimuksista vastaava osasto
Sähköpostiosoite: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Puhelin: +352 4398-47611
Faksi: +352 4398-46667

Internet-osoite (-osoitteet):

Hankintaviranomaisen yleisosoite: http://www.eca.europa.eu

Sähköinen tiedonsaanti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=834

Osoite, josta saa lisätietoja:
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja):
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä:
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.3)Pääasiallinen toimiala
Talous- ja rahoitusasiat
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta
Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten puolesta: ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1)Kuvaus
II.1.1)Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi:
Tuomioistuimen raporttien sisällön ja esitystavan tarkastus (KPI 3)
II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Palvelut
Palvelujen pääluokka nro 27: Muut palvelut
NUTS-koodi
II.1.3)Tietoa julkisesta hankintasopimuksesta, puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
Tähän ilmoitukseen liittyy julkisia hankintoja koskeva sopimus
II.1.4)Tietoa puitejärjestelystä
II.1.5)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
Tämän tarjouspyynnön perusteella on tarkoitus tehdä 1–2 suoraa palvelusopimusta, jotka kaksi seuraavaa eri sopimusosapuolta suorittaa samanaikaisesti: yksi sopimusosapuoli yliopistomaailmasta ja toinen tilintarkastukseen ja asiaankuuluviin palveluihin liittyvältä alalta. Tämä merkitsee sitä, että sopimusosapuolen kanssa voidaan tehdä sopimus ainoastaan yhdestä erästä, vaikka tämä tekisi tarjouksen molemmista eristä. Sopimusosapuolten on suoritettava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen raporttien sisällön ja esitystavan tarkastus. Samoja oikeudellisia säännöksiä ja sopimussäännöksiä sovelletaan molempiin eriin.
II.1.6)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

79419000 Evaluointineuvontapalvelut

II.1.7)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Sopimukseen sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): ei
II.1.8)Osat
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea yhtä tai useampaa osaa
II.1.9)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2)Sopimuksen kattama määrä tai sopimuksen laajuus
II.2.1)Kokonaismäärä tai laajuus:
Arvioitu arvo ilman alv:tä: 370 000 EUR
II.2.2)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.3)Tietoa järjestelmien jatkamisesta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.3)Hankintasopimuksen kesto tai loppuun saattamisen määräaika
Kesto (kuukausina): 55 (sopimuksen tekemisestä)

Osia koskevat tiedot

Osa nro: 1 Nimi : Tuomioistuimen raporttien sisällön ja esitystavan akateeminen tarkastus
1)Lyhyt kuvaus
Tämän tarjouspyynnön perusteella on tarkoitus tehdä suora palvelusopimus riippumattoman ulkoisen asiantuntijan kanssa. Sopimusosapuolen kanssa voidaan tehdä sopimus ainoastaan yhdestä erästä, vaikka tämä tekisi tarjouksen molemmista eristä. Sopimusosapuolen on suoritettava tuomioistuimen raporttien sisällön ja esitystavan tarkastus.
2)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

79419000 Evaluointineuvontapalvelut

3)Määrä tai laajuus
Arvioitu arvo ilman alv:tä: 185 000 EUR
4)Tiedot sopimuksen kestosta sekä alkamis- ja päättymispäivistä
Kesto (kuukausina): 55 (sopimuksen tekemisestä)
5)Osia koskevat lisätiedot
Osa nro: 2 Nimi : Tuomioistuimen raporttien sisällön ja esitystavan tarkastus (tilintarkastukseen ja asiaankuuluviin palveluihin liittyvä ala)
1)Lyhyt kuvaus
Tämän tarjouspyynnön perusteella on tarkoitus tehdä suora palvelusopimus riippumattoman ulkoisen asiantuntijan kanssa. Sopimusosapuolen kanssa voidaan tehdä sopimus ainoastaan yhdestä erästä, vaikka tämä tekisi tarjouksen molemmista eristä. Sopimusosapuolen on suoritettava tuomioistuimen raporttien sisällön ja esitystavan tarkastus.
2)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

79419000 Evaluointineuvontapalvelut

3)Määrä tai laajuus
Arvioitu arvo ilman alv:tä: 185 000 EUR
4)Tiedot sopimuksen kestosta sekä alkamis- ja päättymispäivistä
Kesto (kuukausina): 55 (sopimuksen tekemisestä)
5)Osia koskevat lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Hankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.1.1)Vaaditut takuut ja vakuudet:
III.1.2)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:
Maksut suoritetaan 30 päivän kuluessa laskujen toimittamisesta.
Palveluja koskevat maksut suoritetaan Euroopan unionin vuotuiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen sekä tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyjen ehtojen mukaisesti.
Tarjoajan on huomattava, että tilintarkastustuomioistuimen kanssa sopimuksen tekevä osapuoli on vastuussa arvonlisäverotusta koskevien säännösten asianmukaisesta soveltamisesta. Euroopan tilintarkastustuomioistuin on vapautettu arvonlisäverosta Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan määräysten 3 ja 4 artiklan mukaisesti.
III.1.3)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
Tarjoajat voivat tehdä tarjouksen yksin tai yhdessä kolmansien osapuolten kanssa. Jos taloudellisten toimijoiden konsortio jättää tarjouksen, kaikkien konsortion jäsenten on oltava yhdessä vastuussa sopimuksen suorittamisesta. Yksi osapuolista on kuitenkin nimettävä sopimuksen suorittamisesta vastaavaksi osapuoleksi.
III.1.4)Muut erityisehdot
Hankintasopimuksen toteuttamiseen sovelletaan erityisehtoja: ei
III.2)Osallistumisehdot
III.2.1)Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: 1) Tarjoajien on toimitettava kunnian ja omantunnon kautta annettava vakuutus siitä, että ne eivät ole missään unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25.10.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) (jäljempänä ’varainhoitoasetus’) 106 ja 107 artiklassa säädetyistä poissulkemiseen johtavista tilanteista. Tarjoajan, jonka kanssa sopimus aiotaan tehdä, on toimitettava yksityiskohtaiset asiakirjat todisteena siitä, että se ei ole missään varainhoitoasetuksen 106 ja 107 pykälässä mainituista poissulkemiseen johtavista tilanteista.
2) Tarjoajien on ilmoitettava selkeästi Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle kaikki olosuhteet, jotka voivat aiheuttaa eturistiriitatilanteen tarjousmenettelyn ja/tai palvelujen toimittamisen aikana.
3) Todisteena oikeuskelpoisuudestaan ja asemastaan kaikkien tarjoajien ja määritettyjen alihankkijoiden on toimitettava jäljennös virallisesta asiakirjasta (virallinen lehti, kaupparekisteri jne.), josta käy ilmi oikeushenkilön nimi, päätoimipaikan osoite ja kansallisten viranomaisten antama rekisteröintinumero. Oikeushenkilöiden osalta on toimitettava helposti luettava jäljennös nimeämisilmoituksesta, jossa on tiedot henkilöistä, jotka on valtuutettu edustamaan tarjoajaa kolmansien osapuolten kanssa käytävässä asioinnissa. Vaihtoehtoisesti voidaan toimittaa jäljennös kyseistä nimeämistä koskevasta julkaisusta, jos oikeushenkilöön sovellettavassa lainsäädännössä edellytetään tällaista julkaisua. Jos kyseinen valtuutus siirretään toiselle edustajalle, jota ei ole merkitty viralliseen nimitykseen, siitä on toimitettava todisteet.
Yksittäisten hakijoiden osalta osoitus kirjautumisesta ammatti- tai kaupparekisteriin (sovellettavissa tapauksissa) tai mikä tahansa muu virallinen asiakirja, josta käy ilmi rekisteröintinumero, sekä jäljennös henkilöllisyystodistuksesta.
III.2.2)Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: Tarjoajien on toimitettava riittävästi tietoja, jotta hankintaviranomainen voi varmistaa niiden taloudellisen tilanteen ja sen, että niillä ja mahdollisilla alihankkijoilla on tarvittavat resurssit ja rahoituskeinot tarjouspyynnön kohteena olevien töiden suorittamiseksi.
Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t): Seuraavat todisteet on toimitettava:
— ilmoitus konsultointipalvelujen alalla toteutuneesta liikevaihdosta kolmelta viimeiseltä saatavilla olevalta tilikaudelta,
— seuraavat todisteet on toimitettava:
• julkistetun tilinpäätöksen internetviite, tai jos sitä ei ole saatavilla, tarjoajia pyydetään toimittamaan tiedot tilintarkastajan tarkastamista tileistä kahden viime vuoden osalta,
• jos kyseisiä asiakirjoja ei ole, pankkien antamat asianmukaiset ilmoitukset.
Jos tarjoaja ei jostakin poikkeuksellisesta, hankintaviranomaisen perustelluksi katsomasta syystä voi toimittaa jompaakumpaa edellä mainituista asiakirjoista, se voi todistaa taloudellisen ja rahoituksellisen tilanteensa jollakin muulla hankintaviranomaisen sopivaksi katsomalla asiakirjalla. Tarjouksessa on joka tapauksessa ilmoitettava hankintaviranomaiselle kyseinen poikkeuksellinen syy ja perustelut sille. Hankintaviranomainen varaa oikeuden pyytää myös muita asiakirjoja, joiden avulla se voi varmistaa tarjoajan taloudellisen ja rahoituksellisen tilanteen.
III.2.3)Tekninen suorituskyky
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä:
Tarjoajien on toimitettava riittävästi tietoja, jotta hankintaviranomainen voi varmistaa niiden teknisen suorituskyvyn ja ammatilliset valmiudet, joiden avulla ne voivat suorittaa tehtävät suorittamista koskevien ehtojen mukaisesti. Ehdoissa on määritetty sopimusosapuolen tehtävien suorittamiseen määräämien henkilöiden pätevyyttä koskevat vähimmäisvaatimukset.
Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):
Erä 1:
Jokaisella sopimusosapuolella on oltava seuraavista jäsenistä koostuva työryhmä:
— työryhmän johtaja, joka toimii tuomioistuimen yhteyshenkilönä ja ainoana neuvottelukumppanina, jolle tuomioistuin toimittaa mahdolliset pyynnöt,
— vähintään kaksi tarkastuksen suorittajaa.
Palvelut suorittaa sellaisten konsulttien (kuvailtu edellä) työryhmä, joilla on seuraavat koulutus ja ammatillinen pätevyys tai kokemus (vähintään yhden työryhmän jäsenen osalta):
Koulutus:
— vähintään maisterin tutkinto asiaankuuluvalta akateemiselta alalta (esimerkiksi yhteiskuntatieteet, valtiotieteet, julkishallinto, julkisoikeus).
Kokemus:
— kullakin työryhmän jäsenellä on oltava vähintään kolmen vuoden ammatillinen tai akateeminen kokemus tarkastusten suorittamisesta,
— tarkastuksista vastaavalla työryhmällä on oltava yhteensä vähintään 15 vuoden kokemus vastaavien tarkastusten suorittamisesta.
Muut:
— todistettavat valmiudet laatia korkealaatuisia raportteja englanniksi.
Erä 2:
Sopimusosapuolella on oltava seuraavista jäsenistä koostuva työryhmä:
— työryhmän johtaja, joka toimii tuomioistuimen yhteyshenkilönä ja ainoana neuvottelukumppanina, jolle tuomioistuin toimittaa mahdolliset pyynnöt,
— vähintään kaksi tarkastuksen suorittajaa.
Sopimusosapuolen työryhmän johtajan ja tarkastusten suorittajien on oltava jonkin kansainväliseen tilintarkastajaliittoon (IFAC) kuuluvan elimen täysin päteviä jäseniä.
Kokemus:
— kullakin työryhmän jäsenellä on oltava vähintään kolmen vuoden kokemus tilintarkastusten tai asiaankuuluvien palvelujen suorittamisesta siitä ajankohdasta laskettuna, kun työryhmän jäsen on ollut kansainväliseen tilintarkastajaliittoon (IFAC) kuuluvan elimen jäsen.
Muut:
— todistettavat valmiudet laatia korkealaatuisia raportteja englanniksi.
III.2.4)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.3)Palveluhankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.3.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle: ei
III.3.2)Palvelun suorittamisesta vastaava henkilöstö
Oikeushenkilöiden on ilmoitettava palvelun suorittamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimet ja ammatillinen pätevyys: kyllä

IV kohta: Menettely

IV.1)Menettelyn luonne
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.2)Tarjous- tai osallistumishakemuksen saavien toimijoiden lukumäärää koskevat rajoitukset
IV.1.3)Toimijoiden lukumäärän rajoittaminen neuvottelun aikana
IV.2)Ratkaisuperusteet
IV.2.1)Ratkaisuperusteet

Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon jäljempänä mainitut perusteet

1. Laatu. Painotus 70

2. Hinta. Painotus 30

IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.3)Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero:
IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia on julkaistu aiemmin

Hankkijaprofiilia koskeva ilmoitus

Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2011/S 169-277837 , 3.9.2011

IV.3.3)Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen saantia koskevat ehdot
Asiakirjapyyntöjen esittämisen tai asiakirjojen saatavuuden määräaika: 11.6.2015
IV.3.4)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
18.6.2015
IV.3.5)Päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.3.6)Kieli (kielet), jolla (joilla) tarjoukset tai osallistumispyynnöt voidaan laatia
Mikä tahansa EU:n virallinen kieli
IV.3.7)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 9 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.3.8)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 19.6.2015

Paikka:

Euroopan tilintarkastustuomioistuin, 12, rue Alcide de Gasperi, 1615 Luxembourg-Kirchberg, LUXEMBURG.

Tarjousten avaustilaisuudessa saa olla läsnä ulkopuolisia henkilöitä: kyllä

Lisätietoa valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä: Tarjoajien tai heidän edustajiensa, jotka haluavat osallistua tarjousten avaustilaisuuteen, on ilmoittauduttava kirjallisesti Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle (faksi: +352 4398-46667, sähköposti: eca-procurement.service@eca.europa.eu) viimeistään 18.6.2015 (12:00), ja niiden on toimitettava tarjouksen tekevän yrityksen valtuutus.

Avaustilaisuuteen voi osallistua vain yksi edustaja kultakin tarjoajalta.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankintasopimus liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Viittaus hankkeeseen (hankkeisiin) ja/tai ohjelmaan (ohjelmiin): Euroopan unionin talousarvio.
VI.3)Lisätiedot
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi: Euroopan unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internet-osoite: http://www.curia.europa.eu/

Sovittelusta vastaava elin

Virallinen nimi: Euroopan oikeusasiamies
Postiosoite: 1 avenue du Président Robert Schuman, PL 403
Postitoimipaikka: Strasbourg
Postinumero: 67001
Maa: Ranska
Puhelin: +33 388172313
Faksi: +33 388179062
Internet-osoite: http://www.ombudsman.europa.eu/

VI.4.2)Muutoksenhaku
Muutoksenhaun määräaikoja koskevat tarkat tiedot: Muutoksenhakupyynnöt on jätettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomistaja on saanut ilmoituksen asiasta tai, mikäli ilmoitusta ei ole tehty, kahden kuukauden kuluessa päivästä, jona tämä on saanut tiedon asiasta. Euroopan oikeusasiamiehelle esitetty valitus ei jatka tätä aikaa eikä käynnistä uutta jaksoa muutoksenhakupyyntöjen jättämiselle.
VI.4.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta

Virallinen nimi: Euroopan tilintarkastustuomioistuin, hankinnoista vastaava osasto
Postiosoite: 12, rue Alcide de Gasperi
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: 1615
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Puhelin: +352 4398-47611
Faksi: +352 4398-46667
Internet-osoite: http://www.eca.europa.eu

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
27.4.2015