Доставки - 158659-2022

25/03/2022    S60

България-Варна: Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства

2022/S 060-158659

Обявление за поръчка – комунални услуги

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЕАД гр. Варна
Национален регистрационен номер: 103003668
Пощенски адрес: ул. ТРОЛЕЙНА №.48
Град: гр. Варна
код NUTS: BG331 Варна / Varna
Пощенски код: 9009
Държава: България
Лице за контакт: Valentina Dimitrova Georgieva
Електронна поща: gt-vgeorgieva@abv.bg
Телефон: +359 877383798
Факс: +359 52755121
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://gtvarna.com
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/18403
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/197345
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/197345
I.6)Основна дейност
Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на резервни части и материали за указателни табели и видеонаблюдение, във връзка с ремонт на тролейбуси „SKODA 26 Tr - SOLARIS”, за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД гр. Варна“.

II.1.2)Основен CPV код
34300000 Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Обхватът на настоящата обществена поръчка включва доставка на резервни части и материали за указателни табели и видеонаблюдение, във връзка с ремонт на 30 броя тролейбуси с марка „SKODA 26 Tr - SOLARIS”,  собственост на „Градски транспорт” ЕАД гр. Варна, съгласно технически характеристики подробно описани в Техническата спецификация, която е част от документацията.

Пълното описание на изискванията към резервните части за тролейбусите, обект на настоящата поръчка е дадено в приложената към настоящата документация „Техническа Спецификация”.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 126 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна / Varna
Основно място на изпълнение:

Франско склада на Възложителя, в гр. Варна, ул. "Тролейна" № 48

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обхватът на настоящата обществена поръчка включва доставка на резервни части и материали за указателни табели и видеонаблюдение за 30 броя тролейбуси. Настоящата процедура се организира и привежда съобразно нуждите и необходимостта от резервни части и материали за поддръжка техническата изправност на наличния автопарк на Възложителя. Срок за изпълнение – 18 (осемнадесет месеца) от датата на сключване на договора или до достигане на общата стойност по договора, което от двете събития настъпи по-рано. Настоящата обществена поръчка се финансира от бюджета на дружество „Градски транспорт“ ЕАД - гр. Варна. Възложителят заплаща чрез банков превод по банкова сметка на Изпълнителя, посочена в договора, дължимите суми в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на получаване на данъчна фактура – оригинал, както и изрично посочените документи в проекта на договор вкл. подписване на приемо-предавателен протокол подписан "без забележки".

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 126 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 18
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

В случай, че при изтичане на срока на договора не е достигната прогнозната му стойност и не е налице възможност за незабавно сключване нов договор по реда на ЗОП, при съгласие от двете страни, срокът на действие на договора може да бъде удължен с до 3 месеца или до сключване на нов договор по реда на ЗОП; -

- В случаите по чл.116, ал.1, т.2-7 от ЗОП;

- ОПЦИЯ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОСТАВКИ - В случай на възникнала необходимост от доставки на резервни части и материали за тролейбуси извън изброените в Техническа-та спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да направи заявка в рамките на 20 % от прогнозната стойност на обществената поръчка, при единична стойност от каталога на изпълнителя/производителя, от която се приспада търговската отстъпка, която е оферирал ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовата си оферта. При възникване на тази хипотеза, ВЪЗЛОЖИТЕ-ЛЯТ има право да измени настоящия договор на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност!!!

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност по доставка, с предмет идентичен или сходен с този на поръчката, през последните 3 години от датата на подава-не на офертата.

 Под идентичен или сходен предмет, следва да се разбира доставка на резер-вни части/матераиали попадащи в обхвата на настоящата поръчка, като Възложителят ще приеме за сходен предмет - „доставка на резервни части и материали за указателни табели и видеонаблюдение на тролейбуси и автобуси“.

- Възложителят не се интересува от обема на изпълнените дейности !!!

Доказване: Отговарянето на минималното изискване се доказва при подписване на договор за изпълнение с Възложителя, чрез представяне на Списък на доставките/продажбите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документите, които доказват извършената доставка.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице едно или повече от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55,ал.1,т.1,т.4ит.5 от ЗОП и за който са налице специфичните национални основания. Специфични национални основания за изключване, които следва да се декларират в Част III от ЕЕДОП:1. Участникът следва да декларира липсата или наличието на влязла в сила присъда за престъпление по чл.194-208, чл.213а-217, чл.219-252, чл.254а-255а или чл.256-260 НК.2. Участникът не следва да е свързано лице с други участници в настоящата процедура, съгласно чл. 101, ал. 11 ЗОП. 3. За участникът не следва да e установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

Възложителят ще изисква гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора от участника обявен за изпълнител в размер на 3 % (три процента) от прогнозната стойност на обществената поръчка, без ДДС. Гаранцията може да се внесе като парична сума по банкова сметка на Възложителя или се представи под формата на банкова гаранция, или във вид на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията следва да се представи към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. В случай, че участникът избран за изпълнител представи банкова гаранция, то същата следва да бъде безусловна и неотменяема със срок на валидност най-малко 30 календарни дни след изтичане срока на договора. Ако участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение на договора във вид на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, то задължително застраховката трябва да е платена еднократно.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 26/04/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 27/04/2022
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Специфични изисквания при изпълнение на поръчката.

1. Срок на доставка: доставките ще се осъществяват на партиди по заявки на Възложителя със срок на доставка: максимум 15 раб. дни от датата на заявката.

2. Доставките се извършват франко склада на Възложителя, както следва: гр. Варна,ул.„Тролейна“ № 48;

3. При спазване изискванията в Техническата спецификация, Възложителят поставя условие: Участникът да е оторизиран представител на производителя на частите или от упълномощен от производителя представител за право на търговия/дистрибуция с права за представителство и търговия с резервни части на територията на Република България - Удостоверява се с подписано и подпечатано оторизационно писмо (декларация, удостоверение или еквивалент документ) от фирмата производител на предлаганите резервни части или от упълномощен от производителя представител за право на търговия/дистрибуция издадено на името на участника, удостоверяващо права за представителство и търговия с резервни части на територията на Република България. Когато е на чужд език, задължително следва да бъде представено и в превод на български език.

Срокът на валидност на документа следва да бъде не по-кратък от 18 месеца от датата на подаване на офертата и не по-кратък от срока на действие на договора, за чието сключване се кандидатства. Участникът да предлага оригинални части и материали за посочените тролейбуси, а в случай че не са оригинални, същите да са съвместими с посочените в Техническата спецификация марка и модел тролейбуси.

 В случай, че оферираните части са оригинални, това обстоятелство се удостоверява с документ от производителя на тролейбуси. Документът следва да бъде представен като заверено копие от оригинал или като нотариално заверен препис от оригинал и следва да бъде в превод на български език (където е приложимо). Този документ се прилага към Техническото предложение на участника, като се прикача в т.1.2 в националната платформа ЦАИС.

 В случай, че оферираните части и материали не са оригинални, участникът представя заверено копие от декларация на производителя на тролейбуси или от производителя на предлаганите резервни части и материали, че оферираните от участника части и материали са съвместими с посочените в Техническата спецификация марка и модел тролейбуси. Документът следва да бъде представен като заверено копие от оригинал или като нотариално заверен препис на оригинал и задължително в превод на български език (където е приложимо).

- Ако декларацията е от производителя на съвместимите резервни части и материали, същите следва да са с еднакво качество както оригиналните, изпитани и сертифицирани въз основа на тестове за съответните технически характеристики, от независими технически институти/лаборатории.

Съвместимостта се удостоверява със съответния сертификат, удостоверение или изпитателни листове, издадени от независими технически институти/лаборатории.

Продължение от Раздел III.1.4):

4. За участникът не следва да e установено нарушение по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

5. За участникът не следва да са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

6. Участникът следва да отговоря на изискванията на чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици от участник/подизпълнител, като:

- не е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим;

- не е контролиран от дружество с регистрация в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

В случай, че за участника не се прилагат Специфични национални основания за изключване, е достатъчно да се посочи опция „НЕ“ в Част III, раздел Г от ЕЕДОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок, съгласно чл. 197, ал. 1, т 1 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/03/2022