Доставки - 158966-2019

05/04/2019    S68

България-Харманли: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2019/S 068-158966

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Харманли
Национален регистрационен номер: 000903939
Пощенски адрес: пл. „Възраждане“ № 1
Град: Харманли
код NUTS: BG422 Хасково
Пощенски код: 6450
Държава: България
Лице за контакт: Таня Станкова
Електронна поща: obshtina@harmanli.bg
Телефон: +359 373-82015
Факс: +359 373-82525

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.harmanli.bg/

Адрес на профила на купувача: http://harmanli.nit.bg/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://harmanli.nit.bg/proczeduri-po-zop-sled-15.04.2016-g/periodichni-dostavki-na-xranitelni-produkti-za-nuzhdite-na-domashen-soczialen-patronazh-,-gr.-xarmanli/dokumentacziya-za-vzlagane.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: Община Харманли
Национален регистрационен номер: 000903939
Пощенски адрес: ул. „Петко Каравелов“ № 4
Град: Харманли
Пощенски код: 6450
Държава: България
Лице за контакт: Снежа Йорданова
Телефон: +359 37382015
Електронна поща: obshtina@harmanli.bg
Факс: +359 37382525
код NUTS: BG422 Хасково

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.harmanli.bg/

Адрес на профила на купувача: http://www.harmanli.nit.bg/

I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж на територията на община Харманли

II.1.2)Основен CPV код
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Настоящата поръчка е за избор на изпълнител за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж на територията на община Харманли, включваща хранителни продукти, подробно описани със съответните количества в документацията и в техническата спецификация

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 386 026.50 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
15100000 Месо и месни продукти
15200000 Риба и други водни животни, преработени и консервирани
15300000 Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
15400000 Животински или растителни масла и мазнини
15500000 Млечни продукти
15600000 Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
15800000 Различни хранителни продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG422 Хасково
Основно място на изпълнение:

Изпълнението на обществената поръчка ще се осъществява на територията на община Харманли до кухните на Домашен социален патронаж на територията на община Харманли.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж на територията на община Харманли на следните групи хранителни продукти:

І: хляб, хлебни и тестени изделия, брашно и др. — 38 050 кг/бр.;

ІІ: закуски, тестени изделия и др. — 700 бр.;

ІІІ: мляко, млечни произведения и др. — 27 050 кг/бр. л;

ІV: месо, месни произведения и др. — 157 130 кг/бр.;

V: захар, захарни изделия и сладкарски изделия и др. — 10 900 кг/бр.;

VІ: олио, оцет, варива, подправки и др. — 20 800 кг/бр./л;

VІІ: плодове и зеленчуци — пресни и консервирани и др. — 49 750 кг/бр.

Посочените количества са ориентировъчни/прогнозни, според нуждите на възложителя и не са предмет на договора. Възложителят си запазва правото да ги променя според нуждите на Домашен социален патронаж.

Изискванията към доставяните хранителни продукти са подробно описани в документацията.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 386 026.50 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят определя следните документи, с които трябва да се докаже съответствието с критерии за подбор:

1. Списък на доставките, изпълнени през последните 3 години от датата на подаване на офертата, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършените доставки. Документите, които доказват извършените доставки могат да бъдат представени под формата на:

— удостоверения/референции/препоръки за добро изпълнение, съдържащи вид на изпълнените дейности, стойност на доставката, дата, на която е приключило изпълнението на доставката — удостоверенията трябва да съдържат дата и подпис на издателя, и/или

— други документи по преценка на участника, удостоверяващи факта на извършената доставка.

2. Заверени копия от валидни сертификати за:

— внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват, включващ доставка на хранителни продукти,

— внедрена система за управление на безопасността на хранителните продукти EN ISO 22000:2005 или еквивалент с обхват, включващ доставка на хранителни продукти.

Възложителят ще приеме и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за управление на безопасността на хранителните продукти, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

3. За доказване съответствието с изискванията по т. 3. следва да се представи декларация за техническо оборудване, което ще бъде използвано за изпълнението на поръчката. Декларацията трябва да бъде придружена от следните документи:

— копие на удостоверение за регистрация на транспортно средство, издадено на основание чл. 246 от Закона за ветеринарномедицинската дейност — приложимо само за транспортните средства, с които ще се осъществява транспорта на хранителните продукти от животински произход,

— копие на свидетелство за регистрация на транспортните средства,

— копие на документ — договор за покупко-продажба, договор за лизинг и/или договор за наем, доказващи, че участникът ще разполага с предложените от него транспортни средства за целия период на изпълнение на договора.

4. За доказване съответствието с изискванията по т. 4 следва да се представи декларация за наличието на обект (собствен или нает) за производство и/или търговия с хранителни продукти, което ще бъде използвано за изпълнението на поръчката. Като приложение следва да бъдат представени следните документи:

— копие на удостоверение за регистрация, издадено на основание чл. 12, ал. 8 от Закона за храните от съответната областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) към БАБХ, за всеки един обект, посочен от участника в нея,

— копие на документ — договор за покупко-продажба, договор за наем или друг документ, доказващи, че участникът ще разполага с предложеният от него обект за производство и/или търговия с хранителни продукти за целия период на изпълнение на договора.

5. При подаване на оферта участниците декларират съответствието си с критериите за подбор в ЕЕДОП чрез попълване на раздел В и Г на част ІV „Критерии за подбор“.

5.1. При деклариране на обстоятелствата по т. 4 в ЕЕДОП трябва да бъде посочен адрес на обекта; вид на обекта (за производство или за търговия); номер и дата на издаденото удостоверение на регистрирания обект, както и дали обектът е собствен или нает от участника.

Удостоверение от общината по местонахождението на обекта, че същият се ползва по предназначение, а именно като помещение/склад за съхранение на хранителни продукти от животински и неживотински произход. Удостоверението трябва да бъде издадено към месеца на подаване на офертата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да отговаря на следните изисквания към техническите и професионалните му способности:

1. Участникът следва да е изпълнил най-малко 2 дейности с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

*Забележка:

Под дейности с предмет, които са „сходни с предмета на поръчката“, следва да се разбира доставка на различни хранителни продукти.

Дейностите се считат за „изпълнени“, когато изпълнението е приключило в рамките на заложения от възложителя период.

2. Участникът да е въвел системи за управление на процесите в областта на предмета на настоящата обществена поръчка съгласно:

— стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват, включващ доставка на хранителни продукти, или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството,

— стандарт EN ISO 22000:2006 или еквивалентен с обхват, включващ доставка на хранителни продукти, или еквивалентни мерки за управление на безопасността на хранителните продукти

3. Участникът да разполага със следното техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката съгласно чл. 63, ал. 1 т. 8 от ЗОП.

— минимум 1 транспортно средства за превоз на хранителни продукти от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, притежаващо удостоверение за регистрация на транспортно средство, издадено на основание чл. 246 от Закона за ветеринарномедицинската дейност,

— минимум 1 транспортно средство за превоз на хранителни продукти от неживотински произход.

4. Участникът да разполага с през целия срок на изпълнение на поръчката с минимум 1 обект за производство и/или търговия с хранителни продукти, притежаващ удостоверение за регистрация, издадено на основание чл. 12, ал. 1 — ал. 7 от Закона за храните от Българската асоциация по безопасност на храните (БАБХ).

За обекта следва да има издадено удостоверение от общината по седалището му, че обектът се ползва по предназначение, а именно като помещение/склад за съхранение на хранителни продукти от животински и неживотински произход. Удостоверението трябва да бъде издадено към месеца на подаване на офертата.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

1. Гаранции:

1.1. Видове гаранции, размер и форма на гаранциите

Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора.

Изпълнителят представя документи за внесена гаранция за изпълнение на договора към датата на сключването му.

Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от следните:

1) парична сума внесена по банковата сметка на възложителя;

2) банкова гаранция; или

3) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 08/05/2019
Местно време: 18:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 09/05/2019
Местно време: 15:00
Място:

Конферентната зала на Община Харманли на адрес пл. „Възраждане“ № 1

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители,както и представители на средствата за масово осведомяване

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1. Възложителят ще отстрани от участие всеки участник, за когото са налице обстоятелствата:

1.1. по чл. 54, ал. 1 и чл. 107 от ЗОП;

1.2. по чл. 55, ал. 1 т. 1 от ЗОП;

1.3. по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮДРСЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от ЗИФОДРЮДРСЛТДС;

1.4. по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

1.5. който участва в процедурата като подизпълнител на друг участник или участва като член на обединение в офертата на друг участник;

1.6. който не е удължил срока на валидност на офертата си при писмено искане за това от страна на възложителя.

При подписване на договора за обществена поръчка участника, определен за изпълнител, да предоставя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Важно: Кореспонденцията/комуникацията между възложителя и участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка ще се извършва чрез електронна поща. В тази връзка е задължително при подаване на офертата участниците да посочат актуален e-mail адрес за връзка. За връзка с участниците в процедурата възложителят ще използва следните e-mail адреси:

obshtina@harmanli.bg

tanya.stankova@harmanli.bg

Всички съобщения ще се считат за получени/връчени от/на адресата от момента на изпращане, освен в случаите, когато в системата на възложителя не постъпи разписка/съобщение за невъзможност за доставянето им.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

По реда на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
02/04/2019