Tarned - 158969-2020

03/04/2020    S67    Varor - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Sverige-Stockholm: Handskar

2020/S 067-158969

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Polismyndigheten
Nationellt registreringsnummer: 202100-0076
Postadress: Box 122
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 102 26
Land: Sverige
Kontaktperson: Felix Nilsson
E-post: felix.nilsson@polisen.se

Internetadress(er):

Allmän adress: www.polisen.se

Upphandlarprofil: https://upphandling.polisen.se/

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://upphandling.polisen.se/annons/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=3909
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://upphandling.polisen.se/annons/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=3909
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://upphandling.polisen.se/annons/Account/CreateAccount.aspx
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Samhällsskydd och rättsskipning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Upphandling av handskar

Referensnummer: A111.260/2020
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
18424000 Handskar
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser ett ramavtal som ska tillgodose Polismyndighetens behov nationellt. Ramavtalet omfattar leverans av handskar.

Polismyndigheten har 32 000 anställda, varav ca 20 000 är poliser. Av dessa använder ca 10 000 regelbundet uniform i yttre uniformerad tjänst. I denna upphandling kommer Polismyndigheten att teckna ramavtal med en leverantör för avrop och successiva leveranser av handskar.

Uppskattat värde gäller för 4 år á 4 000 000 SEK/år

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 16 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
18424000 Handskar
18424400 Vantar
35200000 Polisutrustning
35811200 Polisuniformer
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE SVERIGE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser ett ramavtal som ska tillgodose Polismyndighetens behov nationellt. Ramavtalet omfattar leverans av handskar.

Polismyndigheten har 32 000 anställda, varav ca 20 000 är poliser. Av dessa använder ca 10 000 regelbundet uniform i yttre uniformerad tjänst. I denna upphandling kommer Polismyndigheten att teckna ramavtal med en leverantör för avrop och successiva leveranser av handskar.

Uppskattat värde gäller för 4 år á 4 000 000 SEK/år

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 16 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 05/10/2020
Slut: 05/10/2022
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Polismyndigheten äger rätt att förlänga avtalet tolv (12) månader åt gången vid två (2) tillfällen.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Se bilaga 3 Ramavtal (utkast) punkt 9.

II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se Anbudsinbjudan avsnitt 6.1.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 18/05/2020
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 18/11/2020
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 19/05/2020
Lokal tid: 12:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning tillämpas
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Postadress: Tegeluddsvägen 1
Ort: Stockholm
Postnummer: 115 41
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telefon: +46 856168000
Fax: +468 56168001

Internetadress: www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
02/04/2020