Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от днес, 2.11.2022 г. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Доставки - 160701-2017

28/04/2017    S83

България-Мездра: Автобуси за градски и за извънградски превоз

2017/S 083-160701

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Доставки

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2017/S 059-109433)

Правно основание:

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Мездра
Национален регистрационен номер: 000193371
Пощенски адрес: ул. „Христо Ботев“ № 27
Град: Мездра
код NUTS: BG313 Vratsa
Пощенски код: 3100
Държава: България
Лице за контакт: инж. Розалина Георгиева
Електронна поща: mezdra@mail.bg
Телефон: +359 35991092116
Факс: +359 35991092523
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://mezdra.bg/
Адрес на профила на купувача: http://mezdra.bg/?page_id=4693

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на автобуси втора употреба за нуждите на Община Мездра“.

II.1.2)Основен CPV код
34121000 Автобуси за градски и за извънградски превоз
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Обхватът на поръчката е за доставка на описаните в поръчката автобуси — 2 бр. в указания в техническото предложение срок, предложената от участника цена и в съответствие с техническите спецификации от документацията за обществената поръчка.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
26/04/2017
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 059-109433

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Вместо:
Дата: 25/04/2017
Местно време: 17:00
Да се чете:
Дата: 08/05/2017
Местно време: 17:00
Номер на раздел: IV.2.7)
Вместо:
Дата: 26/04/2017
Местно време: 10:00
Да се чете:
Дата: 09/05/2017
Местно време: 10:00
VII.2)Друга допълнителна информация: