Tjänster - 161073-2018

14/04/2018    S73

Luxemburg-Luxemburg: Ram avseende bästa praxis för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på internet – SMART 2017/0066

2018/S 073-161073

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate G: Data, G.3 - Learning, Multi-linguism and Accessibility
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Land: Luxemburg
E-post: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm
Upphandlarprofil: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/call-for-tenders
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ram avseende bästa praxis för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på internet – SMART 2017/0066

Referensnummer: SMART 2017/0066
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
73210000 Forskningsrådgivning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Analys av de rättsliga miljöer där internetbaserade hjälplinjer, som bearbetar rapporter om innehåll med sexuella övergrepp mot barn på internet, verkar. Resultaten av undersökningen kommer att bidra till konkreta rekommendationer om hur jourlinjer och nätverk av hjälplinjer kan förbättra sin kapacitet och förmåga, samt utvidga sin portfölj för att bidra till att effektivt avlägsna barnpornografi (CSAM). En kvalitativ forskning kommer att omfatta alla EU:s medlemsstater och fastställa de utmaningar och hinder, som möter hjälplinjerna, som hanterar innehåll som avser sexuella övergrepp mot barn. Forskningen kommer att inkludera en omfattande och grundlig analys av den specifika situationen i varje medlemsstat.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 862 907.00 EUR
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79419000 Utvärderingskonsulttjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Analys av de rättsliga miljöer där internetbaserade hjälplinjer, som bearbetar rapporter om innehåll med sexuella övergrepp mot barn på internet, verkar. Resultaten av undersökningen kommer att bidra till konkreta rekommendationer om hur jourlinjer och nätverk av hjälplinjer kan förbättra sin kapacitet och förmåga, samt utvidga sin portfölj för att bidra till att effektivt avlägsna barnpornografi (CSAM). En kvalitativ forskning kommer att omfatta alla EU:s medlemsstater och fastställa de utmaningar och hinder, som möter hjälplinjerna, som hanterar innehåll som avser sexuella övergrepp mot barn. Forskningen kommer att inkludera en omfattande och grundlig analys av den specifika situationen i varje medlemsstat, och omfatta följande:

— en beskrivning av hur och på vilken rättslig grund hjälplinjerna arbetar med olika intressenter, såsom brottsbekämpande organ, ministerier och internetleverantörer som tillhandahåller värdtjänster,

— en bedömning av effektiviteten i de förfaranden som tillämpas för samarbete med berörda parter och för avlägsnande och övervakning av innehållet, som bedöms som innehåll med sexuella övergrepp mot barn, på nationell nivå, på EU-nivå och på global, gränsöverskridande nivå,

— en bedömning av lämpligheten hos den tekniska infrastrukturen, inbegripet säkerhetsåtgärder,

— en bedömning av resultatindikatorer,

— en bedömning av hjälplinjernas datahantering,

— en bedömning av hjälplinjernas synlighet.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Förståelse av de erfordrade arbetsuppgifterna / Viktning: 25
Kvalitetskriterium - Namn: Anbudets tekniska kvalitet / Viktning: 50
Kvalitetskriterium - Namn: Arbetets organisation / Viktning: 25
Pris - Viktning: 40/100
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: Pilotprojekt – ram avseende bästa praxis för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på internet
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 133-271343
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: LC-00702561
Benämning på upphandlingen:

Ram avseende bästa praxis för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på internet – SMART 2017/0066

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
20/03/2018
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 2
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 0
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: ICF SA
Postadress: Rue Royale 144-146
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1000
Land: Belgien
Internetadress: www.icf.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 862 907.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader
Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet
Värde eller andel som troligen kommer att läggas ut på tredje man
Andel: 57 %

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Eventuella observationer om tilldelningsförfarandet kan lämnas till den upphandlande myndigheten genom de kontaktpunkter som anges i rubriken I.1.

Vid misstanke om ett administrativt missförhållande kan du anföra ett klagomål till Europeiska ombudsmannen inom 2 år från det datum som de fakta, som klagomålet bygger på, blev kända (se http://www.ombudsman.europa.eu). Sådana klagomål leder varken till att tidsfristen för begäran om överklagande förlängs eller till att en ny period för att anföra ett överklagande inleds.

Du får anföra ett överklagande till det organ som nämns i VI.4.1 inom 2 månader efter meddelandet av tilldelningsbeslutet.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
04/04/2018