Tjänster - 162279-2018

14/04/2018    S73    - - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Sverige-Örkelljunga: Vägtransporter

2018/S 073-162279

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Örkelljunga Kommun
212000-0878
Biblioteksgatan 10
Örkelljunga
286 21
Sverige
Kontaktperson: Maria Johansson
E-post: Maria.Johansson3@engelholm.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.orkelljunga.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afkqxpexxb&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afkqxpexxb&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Skoltaxi

Referensnummer: 2018/293
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
60100000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Skoltaxi till elever på olika skolor runt om i kommunen.

Upphandlingen omfattar skolskjuts enligt regelbunden schemalagd trafik avsedd för transport för elever till och från skolan. Upphandlingen gäller skolskjutstrafik för förskoleklass- och grundskoleelever, men kommer även att i viss mån att omfatta gymnasieelever. Skolskjutstrafik ska ske varje skoldag, 178-182 dagar/läsår. Antalet dagar kan komma att variera inom detta intervall för vissa turer eftersom gymnasieskolan och grundskolan har separata läsårstider.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
60130000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Skoltaxi till elever på olika skolor runt om i kommunen.

Information om upphandlingen.

Upphandlingen omfattar skolskjuts enligt regelbunden schemalagd trafik avsedd för transport för elever till och från skolan. Upphandlingen gäller skolskjutstrafik för förskoleklass- och grundskoleelever, men kommer även att i viss mån att omfatta gymnasieelever. Skolskjutstrafik ska ske varje skoldag, 178-182 dagar/läsår. Antalet dagar kan komma att variera inom detta intervall för vissa turer eftersom gymnasieskolan och grundskolan har separata läsårstider.

Föregående års elevantal uppgick till ca 145 elever och kan ses som en indikation på kommande års elevantal. Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden.

Avtalstiden är 1 år med möjlighet till förlängning upp till 3 år.

Elevunderlaget varierar över tiden varför sträckningar, volymer osv kan komma att förändras under avtalstiden. Justeringarna sker framförallt inför läsårsstarten, varje hösttermin. En variation med 25 % längre eller kortare sträckning måste accepteras under avtalstiden.

Den mellan läsåren varierande volymen innebär också att förutom förändringar i sträckning kan såväl avveckling av tur och som utökning med ny tur ske.

Vid en eventuell överprövning och vid händelser som kommunen inte rimligen kunnat förutse kan startdatum för avtalet förskjutas. Den totala avtalslängden kommer att vara densamma som angivits ovan.

Omfattning.

Paket 1 - består av turer till och från Beringskolan (25-45 elever), Kungsskolan (6-15 elever), Mårdenskolan (2-6 elever) Paket 2 - består av turer till och från Ekets skola (10-15 elever) Paket 3 - består av turer till och från Tockarps skola (15-25 elever) Paket 4 - består av turer till och från Von Reisers skola, Åsljunga (3-10 elever).Paket 5 - består av turer till och från Bokelundaskolan, Skånes Fagerhult (35-60 elever). Paket 6 - består av tillkommande skolskjutsturer och specialturer, såsom transport till badhus, slöjd, hemkunskap mm kommer att ske mellan klockan 9-14 på skoldagar. Besked om dessa turer lämnas vid terminstarten.

Skolskjutstransporterna kommer fortlöpande under avtalstiden att anpassas till skolornas schemaläggning. Resorna kommer att samordnas så att så många som möjligt åker med på samma resa.

Under första och sista skoldagen kan turerna ha andra transportsträckor och tider än under resterande läsår. Förändringar i tider kan även förekomma i samband med t.ex. friluftsdagar.

Kommunen har avtal med bussbolag för en del av skolskjutsturer. Dessa sker oberoende av och utanför denna upphandling.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Slut: 31/07/2022
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 24/05/2018
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 24/11/2018
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 25/05/2018
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Malmö
Malmö
Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
13/04/2018