Услуги - 162453-2017

29/04/2017    S84    Европейска инвестиционна банка - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Люксембург-Люксембург: ЕИБ - Програми за лидерски умения и за майсторски класове за ръководни кадри

2017/S 084-162453

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска инвестиционна банка
Пощенски адрес: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Град: Luxembourg
код NUTS: LU000
Пощенски код: 2950
Държава: Люксембург
Лице за контакт: Véronique Paulon
Електронна поща: cs-procurement@eib.org
Телефон: +352 43791

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.eib.org

Адрес на профила на купувача: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2436
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Програми за лидерски умения и за майсторски класове за ръководни кадри.

Референтен номер: VP-1387.
II.1.2)Основен CPV код
80532000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

ЕИБ стартира покана за участие в търг с цел избирането на доставчици, които да предоставят програми за развиване на лидерски умения, състоящи се от общи формални обучителни сесии, специализирани мероприятия и индивидуална подкрепа.

Банката търси доставчици с широк и устойчив опит в разработването и осигуряването на специализирани програми за развиване на лидерски умения и семинари в международна среда (частни дружества и публични организации).

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 100 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Програма за нововъзникващи лидерски умения (ELP)

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
80532000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU000
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Услугите, предоставени по тази партида, обхващат обучение, насочено към развиване на компетенциите по отношение на осведомеността, комуникацията и екипната работа.

Целевата група лица представляват старши специалисти с потенциал за пристъпване към ръководна роля в краткосрочен и средносрочен план (между 1 и 3 години). Старшите специалисти с потенциал за пристъпване към ръководна роля имат университетска степен и обикновено имат повече от 10 години опит в своята специфична област на експертни познания. Те са заемали няколко позиции, за които изискванията и задачите са били достатъчно разнообразни, което им позволява да придобият различен набор от умения и познания, необходими за управление на екип и за предизвикателствата, свързани с функционирането и самия персонал.

Изискваната продължителност за всяка обучителна сесия за програма е 3 дни. Тя може да бъде предоставена или през последователни, или през непоследователни дни за период от 3 месеца.

ЕИБ очаква провеждането между 2 и 4 обучителни сесии за програма на година.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 650 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Срок на рамковите споразумения: 3 години с възможност за подновяване за 1 година.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Програма относно основите на лидерските умения (FLP)

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
80532000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU000
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Услугите, предоставени по тази партида, обхващат обучение, насочено към развиване на компетенции по отношение на управление на други лица и предаването им между съответните роли – от специалист към ръководител на екип:

целевата група лица са назначени или наети скоро като Ръководители на звено, което представлява първото управленско ниво според йерархията на персонала на ЕИБ;

изискваната продължителност за всяка обучителна сесия за програма е 4 дни, два пъти през 2 последователни дни (2 x 2 дни) за период от 3 месеца;

ЕИБ очаква провеждането между 2 и 4 обучителни сесии за програма на година;

в допълнение, веднъж годишно може да бъде провеждана незадължителна среща на обучените лица (проследяваща сесия) при искане от страна на ЕИБ за всички предишни участници в тази програма.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 750 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Срок на рамковите споразумения: 3 години с възможност за подновяване за 1 година.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Програма за развиване на лидерски умения (LDP)

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
80532000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU000
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Услугите, предоставени по тази партида, обхващат обучение, помагащо на ръководителите да се превърнат в лидери. Компетенциите, които трябва да бъдат развити, са:

целевата група лица са назначени или наети скоро като Ръководители на подразделение, което е второто управленско ниво според йерархията на персонала на ЕИБ (средно управленско ниво);

изискваната продължителност за всяка обучителна сесия е 6 дни, два пъти през 3 последователни дни (2 x 3 дни) за период от 3 месеца.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 250 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Срок на рамковите споразумения: 3 години с възможност за подновяване за 1 година.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Програма за развиване на разширени лидерски умения (ALDP)

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
80532000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU000
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Услугите, предоставени по тази партида, обхващат обучение, насочено към развиване на компетенции по отношение на водещи системи и сложност, стратегия и визия, както и предаване на лидерски умения.

Целевата група лица са назначени или наети скоро като Ръководители на отдел или Ръководители на дирекции, наричани още Директори, които представляват третото и четвъртото управленско ниво според йерархията на персонала на ЕИБ (висше управленско ниво).

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 250 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Срок на рамковите споразумения: 3 години с възможност за подновяване за 1 година.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Програма за лидерски умения за висши ръководни кадри (SELP)

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
80532000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU000
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Тази програма е подобна на обучителните програми за ръководни кадри, които се предлагат от по-големите университети и бизнес училища по теми за лидерски умения, които са от значение за висшите ръководни кадри на банката. Тя ще се предлага като допълнителна програма към ALDP по партида 4.

Банката има за цел сключването на многостранно рамково споразумение с най-малко 3 и най-много 5 доставчици на услуги, за да може да направи избор между няколко SELP програми, като вземе предвид специфичните обучителни цели на отделните лица, своя дневен ред и подходящите дати за курсовете.

Целевата група лица са Ръководителите на отдели и Ръководителите на дирекции, наричани още Директори, които представляват третото и четвъртото управленско ниво според йерархията на персонала на ЕИБ (висше управленско ниво).

Необходимата продължителност за всяка обучителна сесия е най-малко 3 и най-много 10 или последователни, или непоследователни дни.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 450 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Срок на рамковите споразумения: 3 години с възможност за подновяване за 1 година.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Програма за майсторски клас за ръководни кадри (EMP)

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
80532000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU000
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В тази програма ще бъдат предложени няколко теми, които да допълнят програмите ELP, FLP, LDP и ALDP. Майсторските класове ще бъдат предназначени да предоставят на участниците възможността да разглеждат актуални теми, свързани с лидерски умения, както и да задълбочат своя собствен практичен опит за устойчив обучителен подход и развитие.

Банката има за цел сключването на многостранно рамково споразумение с най-малко 3 и най-много 5 доставчици на услуги, за да може да направи по-широк избор между няколко различни методологии и съдържание на майсторски класове, които да бъдат по-подходящи за различните целеви групи и за постигането на различните цели.

Когато банката се нуждае от EMP, тя ще изпрати заявка за възлагането за услугите до всички доставчици на услуги и ще избере само 1 доставчик на услуги за възлагането в съответствие с член 4 от рамковото споразумение.

Целевата група лица ще бъде същата като за ELP, FLP, LDP и ALDP. Необходимата продължителност на обучителните сесии е минимум половин ден и максимум 1 ден в помещенията на ЕИБ в Люксембург.

Ще се организират между 2 и 4 обучителни сесии на година.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 750 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Срок на рамковите споразумения: 3 години с възможност за подновяване за 1 година.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 02/06/2017
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 07/06/2017
Местно време: 10:00
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

При поискване, на икономическите оператори, които са подали оферта, ще бъде предоставен писмен протокол от отварянето на офертите.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 43031
Факс: +352 43032100

Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Рамкови споразумения с 1 единствен доставчик на услуги за партиди 1–4.

Многостранно рамково споразумение паралелно с най-малко 3 и най-много 5 доставчици на услуги за партиди 5 и 6.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
19/04/2017