Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ.

Услуги - 165535-2019

09/04/2019    S70

България-София: Услуги по наблюдение и контрол на замърсяването на повърхностните води

2019/S 070-165535

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция по околна среда
Национален регистрационен номер: 831901762
Пощенски адрес: бул. „Цар Борис III“ № 136
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Диляна Врашкова, Красимир Аврамов
Електронна поща: k.avramov@eea.government.bg
Телефон: +359 29406432/+359 29406445
Факс: +359 29559015
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://eea.government.bg/
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/44
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/44
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Околна среда

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изпитване за определяне на приоритетни вещества в биота

II.1.2)Основен CPV код
90733100 Услуги по наблюдение и контрол на замърсяването на повърхностните води
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката е свързан с пробонабиране и извършване анализ на органични замърсители в матрица биота (риби, миди) от повърхностните води на БЪЛГАРИЯ. Обхватът на дейностите на изпълнителя по осъществяване на услугата с предмет „Изпитване за определяне на приоритетни вещества в биота“ включва веществата, които ще се анализират, броя на пробите и честотата на пробонабиране, етапите и сроковете на изпълнението, приемането на резултатите и др.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 021 666.67 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90733100 Услуги по наблюдение и контрол на замърсяването на повърхностните води
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република БЪЛГАРИЯ и Европейския съюз

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнителят извършва еднократно пробонабиране на биота в повърхностни води в 120 (сто и двадесет) пункта и изготвя протокол, съдържащ информация за пункта, условия на пробовземане, количества от пробата, дата и др.

Изпълнителят съхранява и транспортира пробите до лабораторията за изпитване по начин, който да запази тяхната идентичност и цялост на опаковката, и в съответствие с изискванията на Ръководство 25 за химичен мониторинг на седименти и биота (Guidence document 25 on chemical monitoring of sediment and biota under the water framework directive); Handbook of European Freshwater Fishes(Kottelat & Freyhof, 2007 и/или други налични ръководства и/или стандартизирани методи. Целевите видове от ихтиофауната следва да са съобразени с примерния списък от Ръководство 25. В БЪЛГАРИЯ са разпространени следните нативни (обикновени) видове риби:

— кефал (Leuciscus cephalus, сега Squalius cephalus),

— костур,

— мряна.

Подход за мониторинг на риби в реки по Оперативна програма „Околна среда“ 2007—2013 г., проект „Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територи ята на цялата страна — I фаза“.

Друго важно условие е биотата (риби/миди) да не се пробонабират в периодите на размножаване на флората и фауната във водните обекти. Най-добър период е „ранният летен период“, за да се избегне въздействието от туристическата дейност, и „късният летен период“ (за вземане на проби от шаранови видове).

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качество на предложението за изпълнение на поръчката — П1 / Тежест: 60
Цена - Тежест: 40
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 021 666.67 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изискване относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност на участниците в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците следва да имат реализиран оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Доказване на посоченото изискване:

Обстоятелствата във връзка с поставеното изискване се доказват с документите по чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП — справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, реализиран от участника, за последните 3 (три) приключили финансови години

Информацията за доказване на съответствието с минималните изисквания на възложителя може да обхване и по-кратък период от посочения по-горе в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Възложителят може да изисква по всяко време след отваряне на офертите представяне на всички или на част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

**Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който по неоспорим начин доказва съответствието с посочения критерий за подбор.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците следва да имат реализиран оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер на 1 200 000 BGN.

*Под сфера, попадаща в обхвата на поръчката, следва да се разбира извършване на лабораторни анализи и пробонабиране.

В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването по-горе се отнася общо за обединението.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците следва да са изпълнили през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.

Поставеното изискване се доказва със списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.

2. Участниците следва да разполагат с лаборатория (собствена и/или наета и/или друго) за извършване на анализите.

За доказване на изискването участниците представят декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката;

3. Участниците следва да разполагат с квалифициран персонал за изпълнението на предмета на поръчката. За доказване на изискването участниците представят списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участниците следва да са изпълнили през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.

Под „дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката“ следва да се разбира извършване на химични анализи на органични замърсители във води, седименти и/или биота.

2. Участниците следва да разполагат с лаборатория/лаборатории (собствена и/или наета и/или друго) за извършване на анализите, която да отговаря на следните условия:

— да са акредитирани в съответствие със стандарт БДС EN ISO/IEC-17025 или други еквивалентни международно признати стандарти в съответствие с Наредба № 1 от 11.4.2011 г. за мониторинг на водите (с обхват за анализ на органични замърсители във води, седименти, биота (риби, миди) и/или други компоненти на околната среда,

— да разполагат със специализирана апаратура газови и/или течни хроматографски системи, с които ще осигурят изпълнението на минималните изисквания на възложителя съгласно приложенията от техническите изисквания и капацитет за поемане на целия обем проби, посочен в т. 4 на техническата спецификация.

3. Участниците следва да разполагат с квалифициран персонал с квалификация и опит, както следва:

Минимум 2 (двама) специалисти с висше образование образователно-квалификационна степен „магистър“ или по-висока в област „Природни науки, математика и информатика“ по специалности в професионално направление „Биологически науки“ или „Науки за земята“ или в област „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ по специалности в професионално направление „Ветеринарна медицина“ съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентни или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области и професионални направления, еквивалентни на посочените, които да притежават професионален опит в минимум 1 дейност, свързана с пробонабиране на биота.

2. Минимум 2 (двама) специалисти с висше образование образователно-квалификационна степен „магистър“ в област „Природни науки, математика и информатика“ по специалности в професионално направление „Химически науки“ или в област „Технически науки“ по специалности в професионално направление „Химични технологии“ съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентни или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области и професионални направления, еквивалентни на посочените. Специалистите следва да притежават опит в минимум 2 дейности по извършване на химични анализи на органични замърсители във води, седименти и/или биота.

В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе се отнасят общо за обединението.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката, при подписване на договора и е в размер на 2 % (две на сто) от стойността на договора.

Гаранцията за изпълнение се представя по един от следните начини:

1. под формата на банкова гаранция — в оригинал;

2. парична сума (платежно нареждане в копие);

3. застраховка (оригинал на полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Възложителят може да извърши авансово плащане на цялата сума по договора след представяне от страна на изпълнителя на гаранция за авансовото плащане за пълния размер на платената сума и фактура — оригинал.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 13/05/2019
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 14/05/2019
Местно време: 15:00
Място:

Сградата на ИАОС, гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. В методиката за оценка по показател „Предложение за изпълнение на поръчката“ ще се оценяват следните елементи:

— участникът е представил описание на всички дейности, които следва да бъдат изпълнени в тяхната последователност и взаимосвързаност, включително документацията, която следва да бъде изготвена по всяка дейност,

— участникът е предложил организация на експертите в екипа си, показано е разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна дейност и етап, като за всеки експерт са предвидени отделни задачи, съобразени с експертния му профил,

— участникът е предложил методи за изпълнение на всяка дейност и етап, които са конкретни и относими към изпълнението на конкретната услуга,

— предложени са ефективни мерки за вътрешен контрол на екипа от експерти, предложените начини за взаимодействие между експертите и предложените начини на взаимодействие с възложителя осигуряват успешното и качествено изпълнение на дейностите.

2. От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие и:

— участници — свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП,

— участник, който е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на изискванията на техническата спецификация и условията на поръчката,

— участник, за когото след изтичане на срока по §14 от ПЗР на ЗИД на Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ДВ, бр. 48/2016 г.) са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от този закон.

— участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,

— участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от определената от възложителя прогнозна стойност на поръчката.

3. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

4. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република БЪЛГАРИЯ и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:

а) Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП +359 70018700

Интернет адрес: www.nap.bg

б) Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http:www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. „Триадица“ № 2

Тел. +359 28119443

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
05/04/2019