В момента има проблем с показването на URL адреси в обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по неговото отстраняване. Като временно решение ви предлагаме да изтривате запетаята (или друг специален знак), която се появява в края на URL адреса. Извиняваме се за неудобството.

Доставки - 166273-2020

Submission deadline has been amended by:  184150-2020
08/04/2020    S70

България-Мездра: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2020/S 070-166273

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Мездра
Национален регистрационен номер: 000193371
Пощенски адрес: ул. „Христо Ботев“ № 27
Град: Мездра
код NUTS: BG313 Враца
Пощенски код: 3100
Държава: България
Лице за контакт: Инж. Розалина Георгиева
Електронна поща: rozalinageorgieva.mezdra@gmail.com
Телефон: +359 35991092116
Факс: +359 35991092523
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://mezdra.bg/
Адрес на профила на купувача: http://eop.mezdra.bg/?p=2965
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://eop.mezdra.bg/?p=2965
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Периодична доставка на хранителни продукти за детски на едро и социални заведения на територията на община Мездра

II.1.2)Основен CPV код
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Периодична доставка на хранителни продукти за детски на едро и социални заведения на територията на община Мездра по обособени позиции:

— обособена позиция № 1 „Мляко и млечни продукти, месо, риба, яйца и месни продукти“,

— обособена позиция № 2 „ Зърнени храни и храни на зърнена основа“,

— обособена позиция № 3 „ Плодове и зеленчуци и готови за консумация храни в консервиран, замразен концентриран или изсушен вид“,

— обособена позиция № 4 „ Варива, масла и мазнини, подправки и други храни“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 057 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Мляко и млечни продукти, месо, риба, яйца и месни продукти

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15100000 Месо и месни продукти
15500000 Млечни продукти
15200000 Риба и други водни животни, преработени и консервирани
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313 Враца
Основно място на изпълнение:

Детски и социални заведения на територията на община Мездра

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка се извършва чрез периодични доставки въз основа на писмени заявки според нуждите на обектите — крайни получатели. Количествата по вид хранителни продукти са прогнозни и възложителят си запазва правото да ги (увеличава/намалява) съобразно потребностите си. Възложителят е задължен да приеме и заплати само количествата, които е заявил и които са доставени в сроковете и при условията на договора.

Прясно краве мляко над 3 % кутия 1 л UHT, бр. 15 000; кисело краве мляко 2 % БДС 12:2010, кофичка по 0.400 кг, бр. 26 500; кисело краве мляко 3,6 % БДС 12:2010, кофичка по 0,400 кг, бр. 16 000; краве сирене, бяло саламурено, БДС 15:2010, кофи по 8 кг, кг 2 000; краве сирене, бяло, саламурено, БДС 15:2010, вакуум по 1 кг, кг 1 000; краве сирене, бяло саламурено, кофи по 8 кг, кг 850; кашкавал от краве мляко БДС 14:2010, пити по 1 кг, кг 800; Кашкавал от краве мляко, пити по 1 кг, кг 350; сухо мляко, пакети по 1 кг, кг 1 200; извара, пакети полиетиленов плик по 1 кг, кг 500; крема сирене, пакети от 0,125 кг, бр. 1 300; свинско месо от бут без кост 2 — 5 кг, кг 4 000; свинско месо от бут без кост 2 — 5 кг, кг 580; свински субпродукти, без сланина (черен дроб) 2 — 3 кг, кг 500; телешко месо от шол 2 — 5 кг, кг 2 500; агнешко месо (трупно) цели трупове 10—14 кг /кг 130; пиле грил, индивидуално опаковани в полиетиленови пликове, маса 1,0—1,7 кг, кг 12 500; пилешко бутче с подбедрица, пакети по 5—10 кг, кг 4 200; пилешки дробчета, пакети по 1 кг, кг 250; пуешко филе, пакети по 1 кг, кг 720; пилешко филе, пакети по 2 кг, кг 750; заешко (цял заек) — замразено — кг 1 250; варени и варено-пушени малатрайни колбаси по УС 04/2010 — колбас „Стара планина“, изкуствено черво — 0,250—0,350 кг, кг 1 300; наденица „варена“, „Македонска“ и др. подобни, вакуум по 1 кг, кг 1 050; кренвирши свински вакуум по 1 кг, кг 16 80; мляно месо (60 % телешко + 40 % свинско.) по УС пакети до 1 кг, кг 5 350; кайма смес (60 % св. + 40 % тел.) пакети до 1 кг, кг 1 500; кайма смес по УС № 01/2010, пакети до 1 кг, кг 1 500; пастет свински — консерва 0,180 кг, бр. 1 900; пил. пържола, печена, вакуум опаковка 0,180—0,250 кг, кг 100; кюфте/кебапче, печено, 4 броя в опаковка 0,190 —0,200 кг, кг 160; кюфте/кебапче — сурово (свинско), по 10 бр. х 60 г, бр. 12 000; сухи салами — трайни, опаковки от 0,250 кг до 0.350 кг за брой. кг 650; траен варено-пушен салам по УС 05/2010, опаковки от 0,250 кг до 0,350 кг за брой, кг 200; свинска пържола печена, вакуум опаковка 0,180—0,250 кг, кг 400; телешко шкембе, опаковки до 2 кг, кг 50; пилешки воденички, опаковки до 2 кг, кг 120; карначета свинско месо, опаковка 1—1,200 кг, кг 400; пилешко шишче, печено, опаковка 0,300—0,350 кг, кг 120; хек филе, пакети до 5 кг, кг 1700; филе тилапия, пакети до 5 кг, кг 2 000; филе скумрия, пакети до 5 кг, кг 1 000; яйца, размер L, клас А, кутия по 6 бр., бр. 80 000.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 550 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Зърнени храни и храни на зърнена основа

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15612000 Брашно от зърнени култури или брашно от зеленчуци и свързаните с тях продукти
15613000 Продукти на базата на зърна от житни растения
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313 Враца
Основно място на изпълнение:

Детски и социални заведения на територията на община Мездра

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка се извършва чрез периодични доставки въз основа на писмени заявки според нуждите на обектите — крайни получатели. Количествата по вид хранителни продукти са прогнозни и възложителят си запазва правото да ги (увеличава/намалява) съобразно потребностите си. Възложителят е задължен да приеме и заплати само количествата, които е заявил и които са доставени в сроковете и при условията на договора.

Хляб бял, индивидуално опакован 0,650 кг, бр. 73 000; хляб „Добруджа“ по УС, индивидуално опакован 0,650 кг, бр. 6 000; хляб типов по УС, индивидуално опакован 0,650 кг, бр. 11 400; пълнозърнест хляб 0,500 кг, бр. 8 100; брашно тип 500, 1 кг, бр. 1000; брашно бяло по УС 1 кг, бр. 4 700; царевично брашно 1 кг, кг 780; галета 0,100 кг, кг 240; макарони, пликове по 0,400 кг, бр. 4 400; фиде, пликове по 0,400 кг, бр. 2 900; спагети и др. подобни, пликове по 0,400 кг, бр. 1100; кускус, пликове по 0,400 кг, бр. 1 500; домашна юфка, пликове по 0,200 кг, бр. 2 300; грис, пакети по 1 кг, бр. 2 000; овесени ядки, пакети по 1 кг, кг 700; баничка със сирене 0,150 кг, бр. 1 700; бутерка 0.150 кг, бр. 1 200; милинка 0.150 кг, бр. 1 200; кифла с мармалад 0,150 кг, бр. 1 200; кифла с шоколад 0.150 кг, бр. 1 200; кифла, козуначена, 0,150 кг, бр. 1 200; кашкавалка 0,150 кг, бр. 1 200; козунак, обикновен, 0,500 кг, бр. 900; кори за баница 0,400 кг, бр. 2 000; кадаиф 0,350 кг, бр. 50; бутер тесто 0,800 кг, бр. 700; зърнена закуска с какао 0,325 кг бр. 150; мюсли 40 % плод 0,500 кг, бр. 500.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 137 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Плодове и зеленчуци и готови за консумация храни в консервиран, замразен концентриран или изсушен вид

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
15300000 Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313 Враца
Основно място на изпълнение:

Детски и социални заведения на територията на община Мездра

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка се извършва чрез периодични доставки въз основа на писмени заявки според нуждите на обектите — крайни получатели. Количествата по вид хранителни продукти са прогнозни и възложителят си запазва правото да ги (увеличава/намалява) съобразно потребностите си. Възложителят е задължен да приеме и заплати само количествата, които е заявил и които са доставени в сроковете и при условията на договора.

Моркови 1 кг, кг 5 500; картофи 1 кг, кг 22 500; червено цвекло 1 кг, кг 100; чесън 1 кг, кг 4; домати 1 кг, кг 2500; краставици 1 кг, кг 2 700; зеле 1 кг, кг 5 500; чушки — зелени, 1 кг, кг 3 200; лук кромид 1 кг, кг 9 000; праз лук 1 кг, кг 200; тиква 1 кг, кг 650; тиквички 1 кг, кг 1 000; диня 1 кг, кг 2 000; ябълки 1 кг, кг 11 000; банани 1 кг, кг 6 000; портокали 1 кг, кг 1 000; мандарини 1 кг, кг 600; круши 1 кг, кг 1000; череши 1 кг, кг 100; киви 1 кг, кг 600; грозде 1 кг, кг 1 000; пъпеш 1 кг, кг 500; сини сливи 1 кг, кг 100; праскови 1 кг, кг 300; кайсия 1 кг, кг 300; нектарини 1 кг, кг 600; лимони 1 кг, кг 200; целина — прясна връзка, бр. 300; копър пресен, връзка, бр. 1900; магданоз пресен, връзка, бр. 2 500; замразен спанак 2,5 кг, кг 650; замразен карфиол 2,5 кг, кг 250; замразени броколи 2,5 кг, кг 250; замразен зеленчуков микс 2,5 кг, кг 400; замразен грах 2,5 кг, кг 500; зелен фасул, замразен, 2,5 кг, кг 350; Гювеч, стерилизиран, 680 г, бр. 2 000; паприкаш стерилизиран 680 г, бр. 1 200; домати, небелени, стерилизирани, 680 г, бр. 21 000; доматено пюре, 680 г, бр. 2 400; грах, стерилизиран, 680 г, бр. 4 100; зелен фасул, стерилизиран, 680 г, бр. 5 500; кис. краставици, стерилизирани, 680 г, бр. 800; гъби, рязани, стерилизирани 680 г, бр. 400; печена капия, стерилизирани, 680 г, бр. 160; зелеви листа 1,650 кг, бр. 20; маслини без костилка 2.00 кг, кг 25; компот (различни видове), 680 г, бр. 2600; шипков мармалад 0,360 кг, бр. 400; конфитюр с над 60 % плодово съдържание 314 г, бр. 1 800; нектар кайсия или прасковакутии тетрапак 1 л, бр. 2 400; натурален сок 100 % плод ябълка кутии тетрапак 1 л, бр. 600; натурален сок 100 % плод портокал кутии тетрапак 1 л, бр. 600; лютеница фино смляна по БС 01/2011560 г, бр. 1 500; консерва риба скумрия в доматен сос 160 г, бр. 200; месни консерви — свинско в собствен сос 180 г, бр. 350; месни консерви — говеждо в собствен сос 180 г, бр. 1000; туршия мешана 1,650 кг, бр. 50; кьопоолу 250 г, бр. 50; Руска салата 250 г, бр. 50; салата „Снежанка“ 250 г, бр. 50; лютеница фино смляна 1 кг, кг 350; боб с кюфтета — консерва0,410 кг, бр. 200; боб с наденица — консерва 0,41, бр. 200; зелеви сарми с месо и ориз — консерва 0,41, бр. 200; мусака — консерва 0,41, бр. 200; говеждо месо с грах — консерва 0,41, бр. 200; русенско варено — консерва 180 г, бр. 200.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 220 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Варива, масла и мазнини, подправки и други храни

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
15800000 Различни хранителни продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313 Враца
Основно място на изпълнение:

Детски и социални заведения на територията на община Мездра

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка се извършва чрез периодични доставки въз основа на писмени заявки според нуждите на обектите — крайни получатели. Количествата по вид хранителни продукти са прогнозни и възложителят си запазва правото да ги (увеличава/намалява) съобразно потребностите си. Възложителят е задължен да приеме и заплати само количествата, които е заявил и които са доставени в сроковете и при условията на договора.

Зрял фасул 1 кг, кг 2 000; леща 1 кг, кг 1 200; леща — червена, белена, 1 кг, кг 200; жито 1 кг, кг 500; ориз екстра 1 кг, кг 4 000; булгур 1 кг, кг 50; картофено пюре 1 кг, кг 150; маргарин 0,5 бр. 300; краве масло 0,125 кг, бр. 8 700; олио, слънчогледово, PVC бутилки 1 л, л 2 600; рафинирано слънчогледово масло по БС01/2016 PVC бутилки 1 л, л 5 000; мед пчелен 900 г, бр. 1 000; бисквити с краве масло 130 г, бр. 7 000; бисквити чаени 150 г, бр. 8 000; захар кристална 1 кг, кг 7 000; пудра захар1 кг, кг 100; тунквани вафли 55 г, бр. 9 500; кроасани в стандартна опаковка 60 г, бр. 5 000; сухи пасти 0,30 г, бр. 9 200; халва 1 кг, кг 200; локум 140 г, бр. 200; минирула 0,200 кг, бр. 5 000; меденка 40 г, бр. 5 500; меден линцер 0,60 г, бр. 5 500; шоколад 90 г, бр. 2 500; нишесте 60 г, бр. 14 000; обикновени вафли 4 бр. в опаковка/0,100 кг, бр. 2 650; локумена вафла 60 г, бр. 3 600; какао 100 г, бр. 1 000; сол йодирана1 кг, кг 1 500; чай билков (различни видове) пакетчета по 1,5 г — 20 броя филтърни пакетчета в 1 кутия, бр. 3 000; магданоз сух 10 г, бр. 8 500; копър сух 10 г, бр. 3 000; чубрица ронена 10 г, бр. 8 500; червен пипер млян — сладък, 100 г, бр. 3 600; черен пипер, млян, 10 г, бр. 3 200; джоджен сух 10 г, бр. 400; целина, сушена 10 г, бр. 700; дафинов лист 10 г, бр. 350; ванилия 2 г, бр. 8 000; канела на прах 10 г, бр. 450; бакпулвер 10 г, бр. 2000; сода бикарбонат 100 г, бр. 450; мая за хляб 42 г, бр. 100; малка доза мая — суха 10 г, бр. 2 000; чесън на прах 10 г, бр. 3 300; супи (прахообразни)50 г, бр. 1 600; универсална подправка, зеленчукова, 125 г, бр. 250; оцет 0,700 л, бр. 100.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 150 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците трябва да разполагат с обект/и, регистрирани по реда на чл. 12 от Закона за храните, за производство или търговия на едро с храни за съответните групи храни, включени в обособената позиция/и, за която/ито участват. За чуждестранни участници изискването се прилага по еквивалентен начин съгласно законодателството на страната, в която са установени.

При подаване на офертата съответствието с изискването се декларира в част IV „Критерии за подбор“, буква А „Годност“ от ЕЕДОП с посочване на номер на удостоверението, издател и описание на групите храни. Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи копие на удостоверението по чл. 12 от Закона за храните.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът трябва да има минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (търговия с хранителни продукти). Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи удостоверения от банки; годишен финансов отчети или негови съставни части, справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, или еквивалентен документ.

2. Участникът следва да е постигнал положително съотношение между определени активи и пасиви. Изчисляването на съотношението между активите и пасивите и минимално допустимите стойности на това съотношение, над които възложителят приема, че участникът отговаря на това изискване, се определят по методиката в приложение № 2 към чл. 31, ал. 2 ППЗОП във вр. с чл. 61, ал. 1, т. 3 и ал. 6 от ЗОП въз основа на данни (в хил. лв.) от счетоводния баланс към 31 декември на последната финансова година, подробно описана в документацията за обществената поръчка.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да има минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (търговия с хранителни продукти), на стойност не по-малка от прогнозната стойност на съответната обособена позиция, за която участва, посочена в раздел III, т. 4 от настоящата документация, изчислен на база годишните обороти, за последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Съгласно 2 т. 66 ДР на ЗОП „оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ е сума, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейности, попадащи в обхвата на обществената поръчка.

За участник — чуждестранно лице, оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева. Под „сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ следва да се разбира търговия с хранителни продукти. В случай че участникът подава оферта за 2 или повече обособени позиции, гореописаните условия по отношение на изискването за оборот попадащ в сферата на предмета на съответните обособени позиции се прилагат, като се отчита общата прогнозна стойност на обособените позиции, за които се подава оферта.

Под „сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ следва да се разбира търговия с хранителни продукти.

Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез попълване на част IV „Критерии за подбор“, буква Б „Икономическо и финансово състояние“ от ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи удостоверения от банки; годишен финансов отчети или негови съставни части, справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, или еквивалентен документ.

2. Участникът следва да е постигнал положително съотношение между определени активи и пасиви, както следва:

2.1. Коефициент на обща ликвидност (К ол) — минимум 1,5.

2.2. Коефициент на бърза ликвидност (К бл) — минимум 1.

Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез попълване на част IV „Критерии за подбор“, буква Б „Икономическо и финансово състояние“ от ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи годишен финансов отчети или негови съставни части или еквивалентен документ.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да е извършил най-малко 3 (три) доставки с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на съответната обособената позиция, за която се подава оферта. Доставките следва да са изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата

2. Участникът да разполага със специализирано транспортно средство за превоз на хранителните продукти, обект на доставката по съответната обособена позиция.

3. Система за управление на качество по актуален към датата на подаване на офертата стандарт EN ISO 9001 или еквивалентна.

4. Система за управление на безопасността на храните по актуален към датата на подаване на офертата стандарт EN ISO 22000 или еквивалентна.

Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи копие от описания сертификат по стандарт EN ISO 9001 или еквивалент и стандарт EN ISO 22000 или еквивалентна

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да е извършил най-малко 3 (три) доставки с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на съответната обособената позиция, за която се подава оферта. Доставките следва да са изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата. Под идентичен или сходен предмет и обем следва да се разбират доставки на хранителни продукти, включени в съответната обособена позиция. Когато участникът участва за повече от една позиция, критерият се прилага за всяка позиция поотделно. Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез попълване на част IV „Критерии за подбор“, буква В „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП с посочване на доставените групи храни, обема (количество), датите и получателите на доставките. Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи списък на доставките или услугите, които са идентични или сходни с предмета на обособената позиция, за която се участва, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка или услуга.

2. Участникът да разполага със специализирано транспортно средство за превоз на хранителните продукти, обект на доставката по съответната обособена позиция. Специализираните транспортни средства трябва да осигуряват съответните температурни параметри и условия за превоз на различни групи храни от съответната позиция. В случай че участникът подава оферта за 2 или повече обособени позиции, следва да разполага с минимум 2 транспортни средства. За чуждестранни участници изискването се прилага по еквивалентен начин съгласно законодателството на страната, в която са установени. За обособена позиция № 1 транспортните средства, предвидени от участника за доставка на суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, следва да са регистрирани съгласно чл. 246, ал. 4 от ЗВД и чл. 6 от Регламента (ЕО) № 852/2004. Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез попълване на част IV „Критерии за подбор“, буква В „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП с изрично посочване на: транспортното средство — модел, марка, температурен режим; собственик на транспортното средство; правно основание, на което участникът има на разположение транспортното средство (собствено, наето, друго — да се посочи); номер, дата на удостоверението за регистрация на транспортното средство и органа, който го е издал (за обособена позиция № 1). Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, следва да представи декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката

3. Система за управление на качество по актуален към датата на подаване на офертата стандарт EN ISO 9001 или еквивалентна с обхват доставка на хранителни продукти.

4. Система за управление на безопасността на храните по актуален към датата на подаване на офертата стандарт EN ISO 22000 или еквивалентна.

Сертификатите трябва да са валидни и да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА БСА или от друг нац. орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от ЗНАООС от органи, установени в други държави членки. Участникът декларира съответствието с изискванията за технически изисквания в ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, раздел „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, като посочва органа, издал сертификатите, тяхната валидност и обхват.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 04/05/2020
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 05/05/2020
Местно време: 11:00
Място:

Заседателна зала, 4 етаж в сградата на Община Мездра/град Мездра, ул. „Христо Ботев“ № 27

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средства за масово осведомяване

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване н а участника.

1. За участника не трябва да са на лице основанията за отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 т. 4 и т. 5 от ЗОП.

2. За участника важат забраните, посочени в по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и забраните по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)

3. Участник, който не е посочил цена и процент отстъпка или надценка за всички артикули от предмета на обособената позиция или е предложил единични цени или процент отстъпка или надценка извън посочените граници за съответния артикул, се отстранява от участие по обособената позиция.

4. От участие в процедурата се отстранява участник, който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на условията, посочени в документацията за участие, както и участник, който не участва за всички артикули от предмета на обособената позиция, за която участва в поръчката.

5. От участие се отстранява участник, в чиято оферта лисва подадена таблица за съответствие за 1 или повече артикули от обособената позиция, непълна таблица за съответствие (липса на показател и/или характеристика/норма) или наличие на несъответствие с техническите изисквания на възложителя/приложимото законодателство, непосочване на приложимия стандарт за плодовете и зеленчуците.

6. От участие се отстранява участник, в чиято оферта липсва протоколи за изпитване от акредитирана лаборатория или други доказателства за съответствие, които удовлетворяват възложителя, за 1 или повече от артикулите по обособената позиция, маркирани с * в техническата спецификация в колона № 6 „Прилагане на доказателства по чл. 52, ал. 1 от ЗОП“ (не се прилага за обособена позиция № 3 „Плодове и зеленчуци и готови за консумация храни в консервиран, замразен, концентриран или изсушен вид“ по отношение на пресните плодове и зеленчуци).

7. Участникът се отстранява от участие и в случай че представените документи не доказват постигната еквивалентност при удовлетворяване на изискванията, определени в техническата спецификация на възложителя и описанието на предмета на поръчката, отнасящи се до безопасността и/или съответствието на изследваните артикули, които са оферирани и описни в таблиците за съответствие на участниците за 1 или повече от един артикули от съответната обособена позиция от предмета на поръчката, за която участникът е подал оферта (не се прилага за обособена позиция № 3 „Плодове и зеленчуци и готови за консумация храни в консервиран, замразен, концентриран или изсушен вид“ по отношение на пресните плодове и зеленчуци)

8. За сключване на договор за обществената поръчка избраният изпълнител предоставя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 (пет) % от прогнозната стойност на договора, представляваща оферираната от участника, определен за изпълнител, обща цена за съответната обособена позиция. Гаранцията за изпълнение се предоставят в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на парична сума, внесена по сметка на община Мездра:

IBAN BG82STSA93003325414500

BIC STSABGSF

„Банка ДСК“ ЕАД, клон Мездра

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
03/04/2020