Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Доставки - 167529-2017

04/05/2017    S86

България-Мездра: Автомобилни превозни средства със специална употреба

2017/S 086-167529

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Мездра
Национален регистрационен номер: 000193371
Пощенски адрес: ул. „Христо Ботев“ № 27
Град: Мездра
код NUTS: BG313 Vratsa
Пощенски код: 3100
Държава: България
Лице за контакт: инж. Розалина Георгиева
Електронна поща: rozalinageorgieva.mezdra@gmail.com
Телефон: +359 35991092116
Факс: +359 35991092523
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.mezdra.bg
Адрес на профила на купувача: http://eop.mezdra.bg/?p=133
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://eop.mezdra.bg/?p=133
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на употребяван мултифункционален автомобил със зимно, вакуумно мотометачно оборудване и предна двойна косачка.

II.1.2)Основен CPV код
34144000 Автомобилни превозни средства със специална употреба
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на употребяван мултифункционален автомобил. Година на първа регистрация — след 1.1.2002 г., изминат пробег — максимум 250 000 км, колесна формула 4х4, оборудван с: товарна платформа; пясъкоразпръскващо устройство; гребло за сняг; вакуумна мотометачка за метене на улици и предна двойна косачка.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 108 333.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313 Vratsa
Основно място на изпълнение:

Гр. Мездра.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на употребяван мултифункционален автомобил. Година на първа регистрация — след 1.1. 2002 г., изминат пробег — максимум 250 000 км, колесна формула 4х4, оборудван с: товарна платформа; пясъкоразпръскващо устройство; гребло за сняг; вакуумна мотометачка за метене на улици и предна двойна косачка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 108 333.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 45
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя такива изисквания.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Неприложимо.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да има опит в изпълнението на доставки, идентични или сходни с предмета на настоящата обществената поръчка. Под доставка, която е „сходна“ с предмета на обществената поръчка следва да се разбира: Доставка на лек и/или товарен автомобил и/или специализиран автомобил и/или автобус.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

За последните 3 (три) години от датата на подаване на заявлението — минимум 1 (една) доставка, считано от датата на подаване на офертата.

За доказване на това обстоятелство, участниците в процедурата попълват поле 1б) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Изпълнителят се задължава да достави автомобила в съответствие с техническата спецификация, срока и цената установени в техническото и ценово предложение придружен с всички необходими документи за регистрация в КАТ.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 07/06/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 08/06/2017
Местно време: 10:00
Място:

Гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ № 27, Малката заседателна зала в сградата на Община Мездра — IV. етаж.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора е в размер на 5 на сто от стойността му без ДДС и се представя в 1 от следните форми: парична сума; банкова гаранция; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице — гарант. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на възложителя: Банка „ДСК“ ЕАД, клон гр. Мездра, IBAN: BG82STSA93003325414500, BIС: STSABGSF. Когато участникът, избран за изпълнител, избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност най-малко 30 дни от датата на приключване на договора за изпълнение. Банковата гаранция следва да съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения. Когато участникът, избран за изпълнител, избере гаранцията за изпълнение да бъде застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на изпълнителя, тя трябва да отговаря на следните изисквания: Да бъде сключена за конкретния договор в полза на възложителя; Застрахователната сума да е равна на размера на дължимата гаранция; Да е изплатена изцяло при сключването. Възложителят няма да приеме застраховка, сключена на разсрочено плащане; Да е със срок на действие най-малко 30 дни от датата на приключване на договора за изпълнение. При представяне на гаранцията в платежното нареждане, в банковата гаранция или в застраховката изрично се посочва предметът на договора, за който се представя гаранцията.

Освен на основанията по чл. 54 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата: участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, или в документацията; участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката; участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3-5 от ЗОП; участници, които са свързани лица.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10 дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
02/05/2017