Tjänster - 168144-2019

10/04/2019    S71    - - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Finland-S:t Michel: Städning

2019/S 071-168144

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Mikkelin kaupunki
0165116-3
PL 33
Mikkeli
50101
Finland
Kontaktperson: Jarmo Autere
Telefon: +358 447942660
E-post: jarmo.autere@mikkeli.fi
Nuts-kod: FI1D1

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.mikkeli.fi

Upphandlarprofil: https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/elinkeinot/hankinnat

I.1)Namn och adresser
Mikkelin Jäähalli Oy
2418213-6
Raviradantie 24 A
Mikkeli
50100
Finland
Kontaktperson: Anssi Kaipainen
Telefon: +358 505980860
E-post: anssi.kaipainen@valiokiinteistot.fi
Nuts-kod: FI1D1

Internetadress(er):

Allmän adress: http://mikkelinjaahalli.fi/

I.1)Namn och adresser
Mikkelin Ravirata Oy
0165007-2
Raviradantie 22
Mikkeli
50100
Finland
Kontaktperson: Kari Tiainen
Telefon: +358 7600272
E-post: toimisto@mikkelinravirata.fi
Nuts-kod: FI1D1

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.mikkelinravirata.fi/etusivu.html

I.1)Namn och adresser
Saimaa Stadiumi Oy
2671378-9
Raviradantie 22 B
Mikkeli
50100
Finland
Kontaktperson: Hanna Kuninkaanniemi
Telefon: +358 503618427
E-post: hanna.kuninkaanniemi@xamk.fi
Nuts-kod: FI1D1

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.saimaastadiumi.fi/

I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tarjouspalvelu.fi/mikkeli
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tarjouspalvelu.fi/mikkeli?id=223693&tpk=4c16b506-8ba5-47d5-b757-07909747a0a3
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Siivous- ja puhtauspalvelut - Raviradan urheiluhallit

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90910000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Mikkelin kaupunki pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisista Mikkelin Jäähalli Oy:n, Mikkelin Ravirata Oy:n ja Saimaa Stadium Oy:n tarvitsemista siivous- ja puhtauspalveluista ajalle 1.6.2019–31.5.2022.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FI1D1
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Mikkelin kaupungin konserniyhtiöiden Mikkelin Jäähalli Oy:n, Mikkelin Ravirata Oy:n ja Saimaa Stadium Oy:n sekä Mikkelin kaupungin liikuntapalveluiden tarvitsemat siivous- ja puhtauspalvelut.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/06/2019
Slut: 31/05/2022
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Mahdollinen optio on kestoltaan 24 kuukautta. Optiosopimuskausi alkaa 1.6.2022.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

1) Mahdollinen optio 24 kk varsinaisen 36 kk:n sopimuskauden jatkoksi. Optio lunastetaan viimeistään kuusi (6) kk ennen optiokauden mahdollista alkua. Ennen option käyttöönottoa palvelun tarjoaja voi esittää perustellun hinnan tarkistusehdotuksen tilaajalle. Tilaaja päättää hyväksyykö se palvelun tuottajan esityksen vai ei. Hankintasopimus voidaan myös tässä vaiheessa irtisanoa kummankin osapuolen toimesta. Irtisanomisaika on tässä tilanteessa molemmilta osapuolilta kuusi (6) kuukautta.

2) Uuden jalkapallohallin (Kupla) mahdollisesti valmistuessa Kalevankankaalle sopimuskauden aikana (arvio 2020), hallin yleisten tilojen siivous:

– Neljä (4) pukuhuonetta suihkutiloineen ja wc:eineen

– Tuomaritila

– Kioski

– Yleisövessa,

Tilaaja pidättää itsellään lisäksi mahdollisuuden tämän palvelun suorittamisen aikana tai sen seurauksena syntyvän tarpeen johdosta lisähankinnan suorittamiseen (optio) tämän tarjouskilpailun voittaneelta toimittajalta. Lisähankinnan on oltava sisällöltään ja tarvittavan tai syntyvän osaamisen suhteen kytköksissä tämän kilpailutuksen sisällön kanssa.

II.2.12)Information om elektroniska kataloger
Anbuden ska inlämnas i form av en elektronisk katalog eller innefatta en elektronisk katalog
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa ajantasaista lainsäädäntöä. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016, tilaajavastuulakia 1233/2006, tietosuojalakia 1050/2018 sekä lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Palvelun tuottamisen erityisehdot kohteittain (täydentävät kohdekohtaisia palvelukuvauksia) on esitetty tarjouspyynnön liitteessä Palvelun tuottamisen erityisehdot kohteittain. Tarjouspyynnön liitteenä on hankintasopimusluonnos, jonka kappaleessa Palvelun laadun seuranta ja sanktiot on kerrottu, miten palvelun laatua seurataan sopimuskaudella ja miten laatupoikkeamiin reagoidaan tilaajan toimesta.

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 17/05/2019
Lokal tid: 11:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Finska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 30/06/2019
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 17/05/2019
Lokal tid: 12:00
Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Avaustilaisuus ei ole julkinen.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telefon: +358 295643300
E-post: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internetadress: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
09/04/2019