Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Доставки - 168490-2020

09/04/2020    S71

България-Бургас: Горива

2020/S 071-168490

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Регионална здравна инспекция — Бургас (РЗИ — Бургас)
Национален регистрационен номер: 176032788
Пощенски адрес: ул. „Александровска“ № 120
Град: Бургас
код NUTS: BG341 Бургас
Пощенски код: 8000
Държава: България
Лице за контакт: Павлина Цонева, Багряна Петкова
Електронна поща: rzi@rzi-burgas.com
Телефон: +359 56807313
Факс: +359 56816261
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.rzi-burgas.com/
Адрес на профила на купувача: http://www.rzi-burgas.com/obsht.%20porachki%20ramkovo%20sporazumenie.htm
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на РЗИ — Бургас

II.1.2)Основен CPV код
09100000 Горива
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Процедура по вътрешен конкурентен избор с предмет „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на РЗИ — Бургас“, проведена на основание чл. 82, ал. 4 от ЗОП (вътрешен конкурентен избор) съгласно рамково споразумение № СПОР-23 от 13.11.2019 г. на Централния орган за покупки към Министерство на финансите по централизирана обществена поръчка с предмет „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за органи на изпълнителната власт и техни администрации“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 39 200.00 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09100000 Горива
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Бургас
Основно място на изпълнение:

Търговските обекти (бензиностанции) на изпълнителя на територията на Република БЪЛГАРИЯ, в това в гр. Айтос, гр. Карнобат, гр. Царево, гр. Поморие и гр. Бургас.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на РЗИ — Бургас по рамковото споразумение № СПОР-23/13.11.2019 г. на Министерство на финансите за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за органи на изпълнителната власт и техни администрации“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 111-271251
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: РД-11-5
Наименование:

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на РЗИ — Бургас

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
17/02/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 3
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Лукойл-България“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 121699202
Пощенски адрес: бул. „Тодор Александров“ № 42
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1303
Държава: България
Електронна поща: andonov@lukoil.bg
Телефон: +359 29174100
Факс: +359 2962228
Интернет адрес: https://www.lukoil.bg/bg/
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 39 200.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 39 200.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Обществената поръчка е проведена изцяло по електронен път в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на Централния орган за покупки.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Обществената поръчка не подлежи на обжалване съгласно чл. 196, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
06/04/2020