Услуги - 172312-2017

06/05/2017    S88

България-София: Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции

2017/S 088-172312

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Военномедицинска академия
Национален регистрационен номер: 129000273
Пощенски адрес: бул. „Г. Софийски“ № 3
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1606
Държава: България
Лице за контакт: Елисавета Михайлова
Електронна поща: elisaveta@vma.bg
Телефон: +359 29225214
Факс: +359 29526536
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.vma.bg
Адрес на профила на купувача: ftp://213.240.235.124/Prigotvyane%20i%20dostavka%20na%20gotova%20hrana%20za%20nuzhdite%20na%20VMA%20i%20strukturite%20v%20stranata%20po%20obosobeni%20pozicii/
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: ftp://213.240.235.124/Prigotvyane%20i%20dostavka%20na%20gotova%20hrana%20za%20nuzhdite%20na%20VMA%20i%20strukturite%20v%20stranata%20po%20obosobeni%20pozicii/
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: Военномедицинска академия
Национален регистрационен номер: 129000273
Пощенски адрес: бул. „Г. Софийски” № 3
Град: София
Пощенски код: 1606
Държава: България
Лице за контакт: Входящо деловодство
Телефон: +359 29225527
Електронна поща: elisaveta@vma.bg
Факс: +359 29526536
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.vma.bg
Адрес на профила на купувача: ftp://213.240.235.124/Prigotvyane%20i%20dostavka%20na%20gotova%20hrana%20za%20nuzhdite%20na%20VMA%20i%20strukturite%20v%20stranata%20po%20obosobeni%20pozicii/
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Приготвяне и доставка на готова храна за нуждите на Военномедицинска академия и структурите й в страната по обособени позиции“.

II.1.2)Основен CPV код
55523000 Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката включва организиране на ежедневно хранене на категории хранещи се, имащи право на безплатна храна — болни по диети и персонал на ВМА — дежурни и оперативни екипи и работещите при определени условия на труд, кръводарители, военноинвалиди и военнопострадалите, ветерани, при мисии и учения, на служебни кучета и експериментални животни, описани подробно по вид, количество и стойност за храноден, съгласно Техническа спецификация — Приложения № 1 и 2, неразделна част от документацията, за нуждите на ВМА и обектите й в страната, както следва: МБАЛ София, МБАЛ Варна, МБАЛ Пловдив, МБАЛ Плевен, МБАЛ Сливен и БПЛР Банкя. Поръчката е разделена на 6 обособени позиции според обектите на ВМА в градовете. Организиране на храненето в болничните заведения и болниците за продължително лечение и рехабилитация на ВМА се извършва чрез кетеринг — услуга и ежедневна доставка на готова пакетирана топла храна при спазване на всички нормативни разпоредби в страната.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 500 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Приготвяне и доставка на готова храна за нуждите на Военномедицинска академия в МБАЛ София

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
55523000 Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Гр. София, пк 1606, бул. „Г. Софийски” № 3.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката включва организиране на ежедневно хранене на категории хранещи се, имащи право на безплатна храна — болни по диети и персонал на ВМА — дежурни и оперативни екипи и работещите при определени условия на труд, кръводарители, военноинвалиди и военнопострадалите, ветерани, при мисии и учения, на служебни кучета и експериментални животни, описани подробно по вид, количество и стойност за храноден, съгласно Техническа спецификация — Приложения № 1 и 2, неразделна част от документацията. Организиране на храненето в болничното заведение се извършва чрез кетеринг — услуга и ежедневна доставка на готова пакетирана топла храна при спазване на всички нормативни разпоредби в страната. Посочените количества в Техническото задание са ориентировъчни и не задължават Възложителя да ги изпълни в пълен обем. Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на база прием на пациенти и брой персонал, отговарящ на условията на Наредбите и нормативните разпоредби на МО, МЗ, МС, КТ, заповедите на Началника на ВМА, както и финансовия ресурс за изпълнение на поръчката. Ориентировъчни количества хранения дневно- за болни и пациенти 538 бр, и за правоимащи 518 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 870 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Приготвяне и доставка на готова храна за нуждите на Военномедицинска академия- МБАЛ Варна

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
55523000 Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Varna
Основно място на изпълнение:

Гр. Варна 9010, бул. „Хр. Смирненски“ № 3.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката включва организиране на ежедневно хранене на категории хранещи се, имащи право на безплатна храна — болни по диети и персонал на ВМА — дежурни и оперативни екипи и работещите при определени условия на труд, кръводарители, военноинвалиди и военнопострадалите, ветерани, при мисии и учения, на служебни кучета и експериментални животни, описани подробно по вид, количество и стойност за храноден, съгласно Техническа спецификация — Приложения № 1 и 2, неразделна част от документацията. Организиране на храненето в болничното заведение се извършва чрез кетеринг — услуга и ежедневна доставка на готова пакетирана топла храна при спазване на всички нормативни разпоредби в страната. Посочените количества в Техническото задание са ориентировъчни и не задължават Възложителя да ги изпълни в пълен обем. Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на база прием на пациенти и брой персонал, отговарящ на условията на Наредбите и нормативните разпоредби на МО, МЗ, МС, КТ, заповедите на Началника на ВМА, както и финансовия ресурс за изпълнение на поръчката. Ориентировъчни количества хранения дневно- за болни 110 бр., за правоимащи 99 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 525 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Приготвяне и доставка на готова храна за нуждите на Военномедицинска академия- МБАЛ Пловдив

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
55523000 Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Plovdiv
Основно място на изпълнение:

Гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев“ № 81.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката включва организиране на ежедневно хранене на категории хранещи се, имащи право на безплатна храна — болни по диети и персонал на ВМА — дежурни и оперативни екипи и работещите при определени условия на труд, кръводарители, военноинвалиди и военнопострадалите, ветерани, при мисии и учения, на служебни кучета и експериментални животни, описани подробно по вид, количество и стойност за храноден, съгласно Техническа спецификация — Приложения № 1 и 2, неразделна част от документацията. Организиране на храненето в болничното заведение се извършва чрез кетеринг — услуга и ежедневна доставка на готова пакетирана топла храна при спазване на всички нормативни разпоредби в страната.Посочените количества в Техническото задание са ориентировъчни и не задължават Възложителя да ги изпълни в пълен обем. Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на база прием на пациенти и брой персонал, отговарящ на условията на Наредбите и нормативните разпоредби на МО, МЗ, МС, КТ, заповедите на Началника на ВМА, както и финансовия ресурс за изпълнение на поръчката. Ориентировъчни количества дневни хранения — за болни 54 бр, за правоимащи — 50 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 280 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Приготвяне и доставка на готова храна за нуждите на Военномедицинска академия- МБАЛ Плевен

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
55523000 Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG314 Pleven
Основно място на изпълнение:

Гр. Плевен 5800, ул. „Георги Кочев“ № 6.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката включва организиране на ежедневно хранене на категории хранещи се, имащи право на безплатна храна — болни по диети и персонал на ВМА — дежурни и оперативни екипи и работещите при определени условия на труд, кръводарители, военноинвалиди и военнопострадалите, ветерани, при мисии и учения, на служебни кучета и експериментални животни, описани подробно по вид, количество и стойност за храноден, съгласно Техническа спецификация — Приложения № 1 и 2, неразделна част от документацията. Организиране на храненето в болничното заведение се извършва чрез кетеринг — услуга и ежедневна доставка на готова пакетирана топла храна при спазване на всички нормативни разпоредби в страната.Посочените количества в Техническото задание са ориентировъчни и не задължават Възложителя да ги изпълни в пълен обем. Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на база прием на пациенти и брой персонал, отговарящ на условията на Наредбите и нормативните разпоредби на МО, МЗ, МС, КТ, заповедите на Началника на ВМА, както и финансовия ресурс за изпълнение на поръчката. Ориентировъчни хранения на ден- за болни 80 бр., за правоимащи- 37 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 285 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Приготвяне и доставка на готова храна за нуждите на Военномедицинска академия – МБАЛ Сливен

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
55523000 Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG342 Sliven
Основно място на изпълнение:

Гр. Сливен 8800, ул. „Пушкин“ №2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката включва организиране на ежедневно хранене на категории хранещи се, имащи право на безплатна храна — болни по диети и персонал на ВМА — дежурни и оперативни екипи и работещите при определени условия на труд, кръводарители, военноинвалиди и военнопострадалите, ветерани, при мисии и учения, на служебни кучета и експериментални животни, описани подробно по вид, количество и стойност за храноден, съгласно Техническа спецификация — Приложения № 1 и 2, неразделна част от документацията. Организиране на храненето в болничното заведение се извършва чрез кетеринг — услуга и ежедневна доставка на готова пакетирана топла храна при спазване на всички нормативни разпоредби в страната.Посочените количества в Техническото задание са ориентировъчни и не задължават Възложителя да ги изпълни в пълен обем. Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на база прием на пациенти и брой персонал, отговарящ на условията на Наредбите и нормативните разпоредби на МО, МЗ, МС, КТ, заповедите на Началника на ВМА, както и финансовия ресурс за изпълнение на поръчката. Ориентировъчни количества дневни хранения- за болни 76 бр, за правоимащи- 35 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 260 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Приготвяне и доставка на готова храна за нуждите на Военномедицинска академия – БПЛР Банкя

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
55523000 Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 Sofia
Основно място на изпълнение:

Гр. Банкя 1320, ул. „Иван Вазов“ № 5.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката включва организиране на ежедневно хранене на категории хранещи се, имащи право на безплатна храна — болни по диети и персонал на ВМА — дежурни и оперативни екипи и работещите при определени условия на труд, кръводарители, военноинвалиди и военнопострадалите, ветерани, при мисии и учения, на служебни кучета и експериментални животни, описани подробно по вид, количество и стойност за храноден, съгласно Техническа спецификация — Приложения № 1 и 2, неразделна част от документацията. Организиране на храненето в болничните заведения и болницата за продължително лечение и рехабилитация се извършва чрез кетеринг — услуга и ежедневна доставка на готова пакетирана топла храна при спазване на всички нормативни разпоредби в страната. Посочените количества в Техническото задание са ориентировъчни и не задължават Възложителя да ги изпълни в пълен обем. Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на база прием на пациенти и брой персонал, отговарящ на условията на Наредбите и нормативните разпоредби на МО, МЗ, МС, КТ, заповедите на Началника на ВМА, както и финансовия ресурс за изпълнение на поръчката. Ориентировъчни количества дневни хранения- за пациенти 35 бр., за правоимащ персонал и останалите категории- 45 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 280 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът следва да притежава Удостоверение за регистрация по чл.12 от Закона за храните, от което да е видно, че има право да търгува с хранителните продукти по обособената позиция, за която участва, а за чуждестранни лица — аналогичен документ съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. Участникът следва да предостави горната информация в Част IV, Раздел А, т. 2) от ЕЕДОП, като посочи номер, дата на издаване и срок на валидност. При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят по всяко време на провеждане на процедурата може да изиска представяне на копие на удостоверението.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за доказване на икономическо и финансово състояние на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят няма минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. През последните 3 години, от датата на подаване на офертата, изпълнени услуги с предмет и обем, идентични или сходни с предмета, на основание чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ ЗОП:„предмет, идентичен с предмета на поръчката“ -приготвяне и доставка на готова храна за болнични заведения; „предмет, сходен с предмета“- приготвяне и доставка на готова храна за заведения за обществено хранене. Декларира се в ЕЕДОП, посочва стойностите, датите и получателите. Доказателство се представя при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП — списък на изпълнените услуги с прил. удостоверение/ референция или др. документ.

2. Съгл. чл. 63, ал. 1, т. 5 ЗОП, да има на разположение минимум сл. служители: За всички об. позиции:- специалист — диетолог; — инженер — технолог по храните;- калкулант;- готвач. Декларира информацията в ЕЕДОП, с посочване на проф. компетентност на лицата. Доказателството представя при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП като списък на лицата, с посочване на проф. компет. и данни за документ, доказващ проф. компетентност.

3. Съгл. чл. 60, ал. 2 ЗОП, обектът, в който се приготвя храната, да е регистриран като обект тип кухня- майка за приготвяне на готова храна за кетеринг, на територията на областта /региона/ за съответната об. позиция, рег. за производство в списъка за групите храни и ястия, категоризирани съгл. § 1, т. 12, буква „ф“ от Закона за храните. Декларира в ЕЕДОП. Доказва чрез информация за материалната база, на разположение на участника /посочва точното й местонахождение/ и данни за удостов. за регистрация на помещението, кухня- майка, издадено от ОДБХ на името на участника, посочва номер, дата на издаване и срок на валидност. Доказателството за наличие на кухня- майка представя при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП като заверени копия на документите /удостоверение на регистрацията, нот. акт за собственост, договор за наем или др./. При наета база, публична собственост, доказва, че може да произвежда и доставя храна за трети лица. 4. На основание чл.63, ал.1, т.8 ЗОП, да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване за извършване на услугата: -Минимум 2 (два) броя транспортни средства за всяка об. позиция, рег. по реда на Закона за храните, впис. в рег. на обектите с общ. предназначение по чл.36, ал.3 от Закона за здравето. Декларира се в ЕЕДОП, посочва вид, марка и рег. номер. Доказва при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП с представяне на заверени копия на удостов. за вписване от ОДБХ за транспортните средства, които ще се използват. 5.Да има внедрени системи за управление на качеството със срок на валидност, който обхваща предмета на поръчката:

5.1. по стандарт ЕN ISO 9001:2008 или по-нов или еквивалент, с обхват, съответен на предмета на поръчката. Декларира се в ЕЕДОП, първо поле /вид, дата на издаване, срок на валидност, обхват/. Доказва се при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП с представяне на заверено копие на сертификат;

5.2. по стандарт ISO 22000/ НАССР или еквивалент, с обхват, съответен на предмета на поръчката. Посочва се в ЕЕДОП, първо поле /вид, дата на издаване, срок на валидност, обхват/. Доказва при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП със заверено копие на сертификат;

5.3. по стандарт ЕN ISO 14001:2004 или по-нов или еквивалент за внедрена система за опазване на околната среда на името на участника, с обхват еднакъв или сходен с предмета; декларира се в ЕЕДОП, второ поле /вид, дата на издаване, срок на валидност, обхват. Доказва при условията на чл. 67, ал. 5 и ал.6 ЗОП със заверено копие на сертификат. 6.Да разполага с технически средства, които отговарят на изискванията за съответствие на посудата за еднократно ползване по Регламенти (ЕО) 1935/2004 и (ЕС) 10/2011, в съотв. с чл. 25 от Наредба 2 на МЗ и МОСВ/ 23.01.2008 за материали и предмети от пластмаси, предназначени за контакт с храни. Декларира се в ЕЕДОП. Доказва се при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП с представяне на декларация за съответствие с цитираната Наредба.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. През последните 3 години, от датата на подаване на офертата, изпълнени услуги с предмет и обем, идентични или сходни с предмета, на основание чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ ЗОП:„предмет, идентичен с предмета на поръчката“ -приготвяне и доставка на готова храна за болнични заведения; „предмет, сходен с предмета“- приготвяне и доставка на готова храна за заведения за обществено хранене.

2. Съгл. чл.63, ал.1, т.5 ЗОП, да има на разположение минимум сл. служители: За всички об. позиции:- специалист — диетолог; — инженер — технолог по храните;- калкулант;- готвач.

3. Съгл. чл.60, ал.2 ЗОП, обектът, в който се приготвя храната, да е регистриран като обект тип кухня- майка за приготвяне на готова храна за кетеринг, на територията на областта /региона/ за съответната об. позиция, рег. за производство в списъка за групите храни и ястия, категоризирани съгл. § 1, т. 12, буква „ф“ от Закона за храните. 4. На основание чл.63, ал. 1, т. 8 ЗОП, да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване за извършване на услугата: -Минимум 2 (два) броя транспортни средства за всяка об. позиция, рег. по реда на Закона за храните, впис. в рег. на обектите с общ. предназначение по чл.36, ал.3 от Закона за здравето. 5.Да има внедрени системи за управление на качеството със срок на валидност, който обхваща предмета на поръчката:

5.1. по стандарт ЕN ISO 9001:2008 или по-нов или еквивалент, с обхват, съответен на предмета на поръчката.

5.2. по стандарт ISO 22000/ НАССР или еквивалент, с обхват, съответен на предмета на поръчката.

5.3. по стандарт ЕN ISO 14001:2004 или по-нов или еквивалент за внедрена система за опазване на околната среда на името на участника, с обхват еднакъв или сходен с предмета.

6. Да разполага с технически средства, които отговарят на изискванията за съответствие на посудата за еднократно ползване по Регламенти (ЕО) 1935/2004 и (ЕС) 10/2011, в съотв. с чл. 25 от Наредба 2 на МЗ и МОСВ/ 23.1.2008 за материали и предмети от пластмаси, предназначени за контакт с храни. В случай, че участникът е обединение на физически и/или юридически лица, което не е юридическо лице, минималните изисквания трябва да са изпълнени от един или повече от участниците в обединението. Участник, който не отговаря на което и да е било от посочените по-горе минимални изисквания, се отстранява от участие в процедурата.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, вкл. техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от ЗОП и обявените от Възложителя изисквания в това обявление и в документацията за възлагане на обществената поръчка.

2. Участник, за когото са налице някое от основанията на чл. 54, ал. 1 и чл. 107 от ЗОП, както и обстоят-та по чл. 3, т. 8 от ЗифодрюпдрстлтдС, се отстранява от процедурата.

3. Всеки участник може да представи само една оферта на български език. Всички документи, които са на чужд език, се представят и с превод на български език.

4. Участникът може да представи оферта за една, повече или всички обособени позиции. Не се допуска представянето на варианти. При изготвяне на офертата си всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия.

5. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 09/06/2017
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 30/10/2017
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 12/06/2017
Местно време: 11:00
Място:

ВМА- София- гр.София 1606, бул. „Г.Софийски“ № 3, административна сграда, ет. 1, зала № 10.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Желаещите да присъстват лица удостоверяват пред комисията своята самоличност.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. Настоящата процедура се реализира със средства от бюджета на Възложителя и получени от НЗОК. Изпълнителят фактурира доставената храна веднъж месечно: до 5-то число на месеца, следващ отчетния; Фактурата се придружава от обобщено сведение — отчет- равносметка за доставената храна през месеца по видовете диети за болните и по категории хранещи се за правоимащите. Възложителят дължи заплащане на действително доставената готова храна, като броят на порциите следва да съответства на заявените в Требвателен лист/ Лист със сведение/ Заявка, допълнен и коригиран при необходимост, по реда, определен в Техническата спецификация. Плащанията се извършват с платежно нареждане по банкова сметка на Изпълнителя в срок до 60 /шестдесет/ календарни дни след, датата на получаване на фактурата, подписан Констативен протокол, обобщен и изготвен от Възложителя въз основа на следните документи:- отчет- равносметка за предоставена храна по оклади /стойност за отчетния месец; — справка за хранодните по дни и оклади по диети за болните / сведение за месеца за броя хранещи се/;- отчетен протокол двустранно подписан за извършената услуга за месеца от съответната структура на ВМА. Цените на менютата за един храноден /съответно: закуска, обяд и вечеря/ не се променят, освен в случаите, посочени в договора за изпълнение и/или при промяна на нормативната уредба.

2. При изпълнение на поръчката участниците могат да ползват подизпълнители или ресурсите на трети лица.

3. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите способности и професионалната компетентност. Относно критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение изискванията на Възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. Когато участник се позовава на капацитета на трети лица, посочва това в ЕЕДОП. Участникът трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи /ЕЕДОП при участие в процедурата и съответните документи при сключване на договор/ за поетите от третите лица задължения.

3. Всеки участник представя посочените в раздел IV от документацията документи за участие. Забележка: Когато един участник участва за повече от една позиция, с оглед на това, че документите към техническото предложение, посочени в по подточки а), в), г) на т. 2.5. от същия раздел се отнасят за всички обособени позиции, съответния документ се представя само в един екземпляр, приложен към техническото предложение по обособената позиция с най-малък номер и се посочват позициите, за които се отнася.

4. Финансовият ресурс, който Възложителят може да осигури за изпълнение на поръчката представлява прогнозната стойност на същата. Участниците следва да оферират единични цени по-ниски или равни на финансовия ресурс, който Възложителят може да осигури за изпълнение на поръчката. Финансовият ресурс е посочен в образеца на ценово предложение. Дори само една оферирана единична цена от номенклатурните единици в обособената позиция да надвишава финансовия ресурс на Възложителя, участникът ще бъде отстранен от процедурата.

5. При подписване на договор изпълнителят представя гаранция, която да обезпечи изпълнението на поръчката. Гаранцията е в размер на 2 на сто от прогнозната стойност на договора и се представя в една от трите форми, предвидени в ЗОП, по избор на изпълнителя.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша” № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/05/2017