Помогнете ни да подобрим уебсайта TED, като попълните нашата кратка анкета!

Услуги - 172370-2017

06/05/2017    S88    Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Дупница: Услуги по подготовка и изготвяне на документи

2017/S 088-172370

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Дупница
Национален регистрационен номер: 000261630
Пощенски адрес: пл. „Свобода“ № 1
Град: Дупница
код NUTS: BG415
Пощенски код: 2600
Държава: България
Лице за контакт: Мария Пилева
Електронна поща: admin_dupnitsa@dupnitsa.bg
Телефон: +359 70159270
Факс: +359 70159257

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.dupnitsa.bg

Адрес на профила на купувача: https://e-obp.eu/bp/Dupnitsa

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Експертна помощ за подготовка на инвестиционно проектно предложение по Приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020 в рамките на „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации“.

II.1.2)Основен CPV код
79131000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Изпълнението на настоящата поръчка следва да помогне Община Дупница при подготовката на проектно предложение за кандидатстване по ОПОС 2014-2020 в рамките на цитираната комбинирана процедура, чрез оказване на експертна помощ. Дейност 1 Изготвяне на прогнози за образуваните отпадъци /с подробен масов баланс/ и анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците. Дейност 2 Изготвяне на проучване за нагласите на населението. Дейност 3 Изготвяне на анализи, съпътстващи подготовката на проектното предложение. Дейност 4 Изготвяне на прединвестиционни проучвания. Дейност 5 Изработване на документи — неразделна част от проектното предложение, свързани с управлението на компоста и фракциите от инсталацията за предварително третиране на отпадъци. Дейност 6 Изготвяне на анализ разходи-ползи. Дейност 7 Предоставяне на експертна помощ в хода на подготовка на проектното предложение. Дейност 8 Подготовка на формуляр и други анализи, документи и информация, необходими за кандидатстване по ОПОС.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 335 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79131000
71210000
71356200
71311000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG415
Основно място на изпълнение:

Гр. Дупница.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Дейност 1 Изготвяне на прогнози за образуваните отпадъци /с подробен масов баланс/ и анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците. Дейност 2 Изготвяне на проучване за нагласите на населението. Дейност 3 Изготвяне на анализи, съпътстващи подготовката на проектното предложение. Дейност 4 Изготвяне на прединвестиционни проучвания. Изпълнителят следва да има предвид, че 2-те инсталации — компостиращата и за предварително третиране на битови отпадъци ще бъдат разположени на 1 обща площадка. Дейност 5 Изработване на документи — неразделна част от проектното предложение, свързани с управлението на компоста и фракциите от инсталацията за предварително третиране на отпадъци. Дейност 6 Изготвяне на анализ разходи-ползи. Дейност 7 Предоставяне на експертна помощ в хода на подготовка на проектното предложение. Дейност 8 Подготовка на формуляр и други анализи, документи и информация, необходими за кандидатстване по ОПОС.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Програма за осъществяване целите на предмета на поръчката / Тежест: 30
Критерий за качество - Име: Организация на работа за изпълнение на поръчката / Тежест: 25
Критерий за качество - Име: Предложение за управление на риска / Тежест: 15
Цена - Тежест: 30
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Идентификация на проекта: Изпълнението на дейностите по настоящата обществена поръчка е във връзка с предстоящо кандидатстване на Община Дупница по „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации“.
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S 252-464475
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: III-31
Наименование:

Експ. помощ за подг. на инвест. проект. предложение по Пр. Ос 2 на ОПОС 2014-2020 в рамките на „Комб. процедура за пр. и изгр. на компостиращи инст. и на инст. за предвар. третир. на битови отпадъци“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
31/03/2017
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 4
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Обединение „Дупница-управление на отпадъците 2017“
Национален регистрационен номер: 177143866
Пощенски адрес: ул. „Стара планина“ № 74
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1527
Държава: България
Електронна поща: office@scg-bg.biz
Телефон: +359 29445027
Факс: +359 29445081

Интернет адрес: www.scg-bg.biz

Изпълнителят е МСП: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Кооперация „София Консултинг Груп“
Национален регистрационен номер: 831850588
Пощенски адрес: ул. „Стара планина“ № 74
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1527
Държава: България
Електронна поща: office@scg-bg.biz
Телефон: +359 29445027
Факс: +359 29445081

Интернет адрес: www.scg-bg.biz

Изпълнителят е МСП: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „БТ-Инженеринг“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 131024484
Пощенски адрес: р-н. Лознец, ул. „Леа Иванова“ № 2, вх. В2
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1700
Държава: България
Електронна поща: bte@inet.bg
Телефон: +359 29454729
Факс: +359 29454729

Интернет адрес: www.bteng.bg

Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 350 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 335 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

На основание чл. 196, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП, решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/05/2017