Услуги - 172885-2020

10/04/2020    S72

България-София: Пощенски услуги, свързани с писма

2020/S 072-172885

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Национален регистрационен номер: 000695096
Пощенски адрес: бул. „Г. М. Димитров“ № 52 А
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1797
Държава: България
Лице за контакт: Силвия Ангелова
Електронна поща: Silvia.Angelova@damtn.government.bg
Телефон: +359 885622582
Факс: +359 29861707
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.damtn.government.bg/
Адрес на профила на купувача: http://op.damtn.government.bg/?q=page&idd=index

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

II.1.2)Основен CPV код
64112000 Пощенски услуги, свързани с писма
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор.

Процедурата се провежда въз основа на сключено рамково споразумение № СПОР-25 от 4.10.2017 г. на Министерство на финансите.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 30/06/2020
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 007-012263

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 11-00-81
Наименование:

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
13/12/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „МиБМ Експрес“ ООД
Национален регистрационен номер: 131394882
Пощенски адрес: ул. „Струма“ № 3Б
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1202
Държава: България
Електронна поща: contact-express@mbm-bg.com
Телефон: +359 29025744
Факс: +359 29025748
Интернет адрес: https://www.mbm-express.com/
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 38 113.75 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Рамково споразумение № СПОР-25/4.10.2017 г. е със срок на действие 24 месеца, чийто срок първоначално е удължен до 31.03.2020 г с допълнително споразумение № 1/16.07.2019 г., а след това с допълнително споразумение № 2/21.02.2020 г. е удължен до 30.06.2020 г. След уведомлението от страна на Централния орган за покупки за удължаване на срока на рамково споразумение № СПОР-25/4.10.2017 г. до 30.06.2020 г. ДАМТН сключи допълнително споразумение № 11-00-81-(1)/30.03.2020 г., с което се удължи срокът на договор № 11-00-81/13.12.2019 г. до 30.06.2020 г. или до изчерпване на ресурса по договора, което от двете събития настъпи първо.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Не подлежи на обжалване.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
07/04/2020

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
64112000 Пощенски услуги, свързани с писма
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Република БЪЛГАРИЯ

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор.

Процедурата се провежда въз основа на сключено рамково споразумение № СПОР-25 от 4.10.2017 г. на Министерство на финансите.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 30/06/2020
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 38 113.75 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „МиБМ Експрес“ ООД
Национален регистрационен номер: 131394882
Пощенски адрес: ул. „Струма“ № 3Б
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1202
Държава: България
Електронна поща: contact-express@mbm-bg.com
Телефон: +359 29025744
Факс: +359 29025748
Интернет адрес: https://www.mbm-express.com/
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

След уведомлението от страна на Централния орган за покупки за удължаване на срока на рамково споразумение № СПОР-25/4.10.2017 г. до 30. 06. 2020 г. ДАМТН сключи допълнително споразумение № 11-00-81-(1)/30.03.2020 г., с което се удължи срокът на договор № 11-00-81/13.12.2019 г. до 30.06.2020 г. или до изчерпване на ресурса по договора, което от двете събития настъпи първо.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Въз основа на дадени препоръки с писмо №91-00-55/13.02.2020 г. от страна на Министерство на финансите, с което възложителите — потребители на ЦОП, са уведомени за предстоящото удължаване на срока на действащото рамково споразумение № СПОР-25 от 4.10.2017 г. до 30.06.2020 г. и сключено допълнително споразумение № 2/21.02.2020 г. от Министерство на финансите ДАМТН сключи допълнително споразумение № 11-00-81(1)/30.03.2020 г. за изменение на договор № 11-00-81/13.12.2019 г.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 38 113.75 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 38 113.75 BGN