Hjälp oss att förbättra TED genom att fylla i vår korta enkät!

Tjänster - 172923-2019

12/04/2019    S73    Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Sverige-Vellinge: Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster

2019/S 073-172923

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Vellinge kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1033
Postadress: Norrevångsgatan 3
Ort: Vellinge
Nuts-kod: SE
Postnummer: 235 81
Land: Sverige
E-post: Anna.Elowson.Ek@Lindahl.se
Telefon: +46 723571401

Internetadress(er):

Allmän adress: https://vellinge.se/

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/vellinge/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=44080
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/vellinge/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=44080
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Markförhandlingskonsult

Referensnummer: UH-2019-56
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71240000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Vellinge kommun har, från tid till annan, behov av markförhandlingstjänster i kommunens projekt. I projekten anlitas markförhandlingskonsult för uppdrag under någon del av projekten. Vellinge kommun har redan anlitat markförhandlingskonsult i vissa av beställarens pågående projekt som inte omfattas av denna upphandling, således omfattar denna upphandling endast uppdrag i kommande projekt. Vellinge kommun garanterar ingen uppdragsvolym.

Ett uppdrag som kan bli aktuellt är att utföra markförhandling med ett 100-tal privata fastighetsägare, för kommunens möjlighet att valla in Näset för skydd mot förhöjda vattennivåer.

Uppdrag kommer framförallt att avropas från Vellinge kommuns tillväxtavdelning, men hela kommunen är avropsberättigad. I undantagsfall kan beställaren för vissa specifika projekt komma att genomföra separat upphandling av ett uppdrag som i annat fall hade kunnat omfattas av ramavtalet.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71240000
71248000
71300000
71310000
71530000
79412000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Vellinge kommun har, från tid till annan, behov av markförhandlingstjänster i kommunens projekt. I projekten anlitas markförhandlingskonsult för uppdrag under någon del av projekten. Vellinge kommun har redan anlitat markförhandlingskonsult i vissa av beställarens pågående projekt som inte omfattas av denna upphandling, således omfattar denna upphandling endast uppdrag i kommande projekt. Vellinge kommun garanterar ingen uppdragsvolym.

Ett uppdrag som kan bli aktuellt är att utföra markförhandling med ett 100-tal privata fastighetsägare, för kommunens möjlighet att valla in Näset för skydd mot förhöjda vattennivåer.

Uppdrag kommer framförallt att avropas från Vellinge kommuns tillväxtavdelning, men hela kommunen är avropsberättigad. I undantagsfall kan beställaren för vissa specifika projekt komma att genomföra separat upphandling av ett uppdrag som i annat fall hade kunnat omfattas av ramavtalet.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 05/06/2019
Slut: 04/06/2023
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 13/05/2019
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 11/08/2019
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 14/05/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Malmö och migrationsdomstol
Postadress: Box 4522
Ort: Malmö
Postnummer: 203 20
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenimalmo@dom.se
Telefon: +46 40-353500
Fax: +46 40-972490

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenimalmo.domstol.se

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/04/2019