Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjänster - 173068-2016

21/05/2016    S97

Belgien-Bryssel: UCA-PRQ 15/076 Tillhandahållande av en teletjänstcentral till Europeiska unionens råd

2016/S 097-173068

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens råd, General Secretariat
Postadress: rue de la Loi 175
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1048
Land: Belgien
E-post: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 2-2818062
Fax: +32 2-2800262
Internetadress(er):
Allmän adress: https://tendering.consilium.europa.eu
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1397
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

UCA-PRQ 15/076 Tillhandahållande av en teletjänstcentral till Europeiska unionens råd

Referensnummer: UCA-PRQ 15/076.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79512000 Teletjänstcentral
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Inom ramen för sin strategi för krishantering och kontinuerlig verksamhet inleder sekretariatet en anbudsinfordran för tillhandahållande av en teletjänstcentral.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
70220000 Uthyrning eller leasing av egendom annan än bostäder
79430000 Krishantering
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Högst 20 km från Europeiska unionens råds lokaler (rue de la Loi 175, 1048 Brussels, BELGIEN).

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Inom ramen för sin strategi för krishantering och kontinuerlig verksamhet inleder sekretariatet en anbudsinfordran för tillhandahållande av en teletjänstcentral med tillräckligt arbetsutrymme för 50 telefonister och ungefär 20 andra medarbetare från sekretariatet och eventuellt från andra organisationer. Efter det att ett katastrofläge har utlysts ska teletjänstcentralen fungera som ett slags informationscentral med syftet att samla in information om krisens eventuella offer.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Rådets generalsekretariat publicerar inte det uppskattade penningvärdet av sina kontrakt. Den uppskattade omfattningen av tjänsterna anges i förfrågningsunderlaget.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Se avsnitt III i förfrågningsunderlaget.

Eventuella minimistandardnivåer:

Se avsnitt III i förfrågningsunderlaget.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Se avsnitt III i förfrågningsunderlaget.

Eventuella minimistandardnivåer:

Se avsnitt III i förfrågningsunderlaget.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 23/06/2016
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Danska, Tyska, Grekiska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Svenska, Tjeckiska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 28/06/2016
Lokal tid: 10:00
Plats:

Europeiska unionens råd, General Secretariat, rue de la Loi 175, 1048 Brussels, BELGIEN. (Observera att ingen tillgång till rådets parkeringsplatser kan ges. Observera även att tidpunkten för anbudsöppningen kan komma att behöva ändras med kort varsel om oförutsedda händelser äger rum i rådets lokaler vid den planerade tidpunkten för anbudsöppningen.)

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Högst 2 företrädare per anbud får närvara vid anbudsöppningen. Av organisatoriska skäl och säkerhetsskäl ska anbudsgivaren tillhandahålla företrädarnas fullständiga namn och nummer på ID-kort eller pass minst 3 arbetsdagar i förväg till: tendering@consilium.europa.eu

Om anbudsgivaren inte har möjlighet att skicka någon/några företrädare kan denne begära en rapport om öppningen från samma adress.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

En begäran om överprövning måste lämnas till tribunalen inom 2 månader från den dag då den klagande delgavs eller, om så inte skett, från den dag då denne fick kännedom om saken. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att perioden avbryts eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds.

Tidsfristerna förlängs på grund av avstånd med en fast period på 10 dagar, oavsett var den berörda personens etableringsort eller stadigvarande hemvist är.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens råd, General Secretariat, Procurement Coordination Unit
Postadress: rue de la Loi 175
Ort: Brussels
Postnummer: 1048
Land: Belgien
E-post: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22800262
Internetadress: https://tendering.consilium.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
11/05/2016