Доставки - 173702-2018

21/04/2018    S78    - - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Смолян: Електрическа енергия

2018/S 078-173702

Обявление за поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Агенция за социално подпомагане чрез директора на дирекция „Социално подпомагане” — Смолян
1210150562424
гр. Смолян, бул. „България” № 10
Смолян
4700
България
Лице за контакт: София Замфирова Сиракова
Телефон: +359 30162583
Електронна поща: dsp-smolian@asp.government.bg
Факс: +359 30162583
код NUTS: BG424

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.asp.government.bg/

Адрес на профила на купувача: http://www.asp.government.bg/web/guest/budzetni-sredstva/-/procs/proc_view?_pprocou_WAR_asp_cur=1&_pprocou_WAR_asp_procuromentId=2301&_pprocou_WAR_asp_delta=10

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.asp.government.bg/web/guest/budzetni-sredstva/-/procs/proc_view?_pprocou_WAR_asp_cur=1&_pprocou_WAR_asp_procuromentId=2301&_pprocou_WAR_asp_delta=10
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Национална или федерална агенция/служба
I.5)Основна дейност
Социална закрила

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на нетна активна електрическа енергия — ниско напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на дирекция „Социално подпомагане” — Смолян

II.1.2)Основен CPV код
09310000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на нетна активна електрическа енергия — ниско напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на дирекция „Социално подпомагане” — Смолян по два обособени обекта, както следва: Изнесено работно място гр. Чепеларе, с адрес: гр. Чепеларе, ул . „Мурджовска" № 1 А, общ. Чепеларе, обл. Смолян; изнесено работно място с. Баните, с адрес: с. Баните, ул. „Васил Левски" № 6, общ. Баните, обл. Смолян. Доставките ще се извършват на горепосочените адреси. Чрез покупка на електроенергия за срок от 3 (три) години, считано от подписване на възлагателния договор. Изпълнителят следва да отговаря на изискванията на възложителя в утвърдената документация.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 23 277.48 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09310000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG424
Основно място на изпълнение:

Изнесено работно място гр. Чепеларе с адрес: гр. Чепеларе, ул. „Мурджовска" № 1 А, общ. Чепеларе; изнесено работно място с.Баните с адрес: с. Баните, ул. „Васил Левски " № 6, общ. Баните, обл. Смолян.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на нетна активна електрическа енергия — ниско напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на дирекция „Социално подпомагане" — Смолян в два обособени обекта:

1. Изнесено работно място гр. Чепеларе с адрес: гр. Чепеларе, ул. „Мурджовска" № 1 А, общ. Чепеларе, обл. Смолян;

2. Изнесено работно място с. Баните с адрес: с. Баните, ул. „Васил Левски " № 6, общ. Баните, обл. Смолян;

Доставките ще се извършват на горепосочените адреси за обекти, предоставени за нуждите на ДСП — Смолян чрез покупка на електрическа енергия. Изпълнителят следва да отговаря на изискванията, определени от възложителя в утвърдената документация за обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 23 277.48 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците в процедурата следва да докажат, че притежават лицензия за търговия на електрическа енергия, съгласно чл. 39 във връзка с чл. 69 и чл. 69а от Закона за енергетиката и координатор на балансираща група. Това обстоятелство следва да бъде отразено в Единния европейски документ за обществени поръчки (EEДОП). При сключването на договора избраният изпълнител участник следва да представи заверено копие на лицензия за дейността „Координатор на стандартна балансираща група в съответствие със ЗЕ и другите основни нормативни актове, както и в административни актове, издадени от КЕВР или представен валиден еквивалентен документ".

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не дефинира изисквания за икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да има изпълнени дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, през последните три години до датата на подаване на офертата. Като сходни с предмета на настоящата обществена поръчка Възложителят приема изпълнението на доставка на нетна електрическа енергия — ниско напрежение в качеството на координатор на балансираща група. Забележка: „Изпълнена" е тази доставка, която е извършена в рамките на заложения от възложителя период, независимо от датата на възлагането ѝ. За доказване на съответствието по т. 1 участниците следва да представят списък на доставките, изпълнени през последните три години до датата на подаване на офертата, с предмет, идентичен или сходен на предмета на настоящата обществена поръчка. Списъкът следва да включва доставки, чието изпълнение е приключило в заложения период. Списъкът следва да съдържа подробно описание с посочване на стойностите, количествата доставена електрическа енергия, период на изпълнение — с начална и крайна дата на изпълнението, и получателите — въжложителите на доставките, независимо дали са публични или частни субекти. Списъкът се представя чрез попълване на информацията в част IV, буква '„в", т. 1б на ЕЕДОП.

2. Участникът да има въведена система за управление на качеството по стандартен БДС EN ISO 9001:2008/2015/ с обхват „Търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група" или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството в областта, попадаща в обхвата на предмета на поръчката. За доказване на съответствието по т. 2 участниците следва да предоставят информация за притежаването на валиден към датата на подаване на офертата сертификат, издаден от независимо лице, акредитирано по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранно споразумение за взаимно признаване на Европейската организация по акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието/или информация за еквивалентен сертификат, издаден от орган, установен в друга държава членка, или ако прилага еквивалентни мерки за осигуряване на качеството — информация за доказателства за тези мерки. Информация се представя чрез попълване на част IV, раздел Г на ЕЕДОП. Възложителят може по всяко време да изисква от участниците представяне на документи по т. 1 и т. 2, чрез които се доказва посочената в ЕЕДОП информация, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2, т. 3 от ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът да има изпълнени три (3) доставки, с идентичен или сходен предмет и обем на обществената поръчка за доставка на нетна електрическа енергия — ниско напрежение в качеството на координатор на балансиращо група през последните три години до датата на подаване на офертата. Участниците следва да имат въведена система за управление на качеството по стандартен БДС EN ISO 9001:2008/2015/ с обхват „Търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група" или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството в областта, попадаща в предмета на настоящата поръчка.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Общите условия за изпълнение на предмета на поръчката са детайлно регламентирани в проекта на договор от документацията на обществената поръчка — неразделна част от настоящата документация за възлагане на обществената поръчка, която следва да бъде за срок от три (3) години.

Изпълнителят представя на възложителя гаранция за добро изпълнение на договора в размер на три на сто (3 %) от стойността на договора без ДДС под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, със срок на валидност 30 дни след изтичане на срока на договора, като документът за гаранция се представя при сключване на договора. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок до 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на срока на договора. Договорената цена за изпълнение на поръчката се изчислява без ДДС за един kwh нетна активна електрическа енергия — ниско напрежение.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 29/05/2018
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 31/05/2018
Местно време: 11:00
Място:

Гр.Смолян, бул. „България” № 10.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

В съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците и/или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Офертите на участниците не подлежат на отваряне в мястото на получаване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Съгласно регламента на чл. 74, ал. 1 от ЗОП минималният срок за получаване на офертите в откритата процедура е 35 (тридесет и пет) дни от датата на публикуване на настоящото обявление за обществена поръчка. Мястото на изпълнение на поръчката е в гр. Смолян, бул. „България” № 10. Възложителят ще отстрани от участие участник, за когото са налице освен основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и тези по чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и ако не са декларирали обстоятелствата по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари. Максимално допустимата стойност на изпълнението на поръчката е до 23 277,48 лв (двадесет и три хиляди двеста седемдесет и седем лева) без ДДС. Срокът на изпълнение на поръчката е 3 години (тридесет и шест месеца), считано от момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. Агенция за социално подпомагане — ТП Дирекция „Социално подпомагане" — Смолян предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп по електронен път до документацията за обществена поръчка, която може да бъде намерена в Интернет сайта на Агенцията за социално подпомагане - www.asp.government.bg в раздел „Профил на купувача" http://www.asp.government.bg/web/guest/budzetni-sredstva/-/procs/proc_view?_pprocou_WAR_asp_cur=1&_pprocou_WAR_asp_procuromentId=2301&_pprocou_WAR_asp_delta=10 от датата на публикуване на обявлението за поръчка в ОВ на ЕС (но не по-късно от публикуването на обявлението в РОП).

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша” № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Откриването на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни, икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ, свързан с процедурата, от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок при условията на чл. 197, ал. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/04/2018