Tjänster - 175557-2020

15/04/2020    S74

Luxemburg-Luxemburg: EIB - Tekniskt stöd till förberedelse och implementering av energieffektivitetsprojektet i Moldavien

2020/S 074-175557

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska investeringsbanken (EIB)
Postadress: 100, boulevard Konrad Adenauer
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU00 Luxembourg
Postnummer: L-2950
Land: Luxemburg
E-post: eib-cpcm-procurement@eib.org
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.eib.org/en/about/procurement/technical-assistance.htm
Upphandlarprofil: https://www.eib.org/about/procurement/calls-technical-assistance/aa-010298001
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5887
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Ekonomi och finans

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tekniskt stöd till förberedelse och implementering av energieffektivitetsprojektet i Moldavien

Referensnummer: AA-010298-001
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71356200 Tekniskt bistånd
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Avsikten med denna tekniska stödverksamhet är att utföra allt förberedande arbete och därefter tillhandahålla stöd för implementering av investeringsprojektet avseende energieffektivitet i Moldavien, som avser att renovera statliga och kommunala offentliga byggnader genom att förbättra deras energieffektivitet och öka deras livslängd. Under den första fasen (förberedelsen) kommer konsulten att leda en genomförbarhetsstudie för att identifiera den mest lämpliga mekanismen för implementeringen av ramlånet, identifiera och välja ut en rad underprojekt baserade på fastställda kriterier, utarbeta en manual för programförfarandena, utföra energirevisioner och förbereda den nödvändiga upphandlingsdokumentationen. Under den andra fasen (implementering) kommer konsulten att tillhandahålla stöd till byggherren (projektets genomförandeorgan - PIU) och de slutliga stödmottagarna i upphandlingen, kontraktsledning, utvärdering och övervakning, samt rapportering till EIB och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD), samt andra intressenter.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 2 970 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71314300 Konsulttjänster för energibesparing
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Moldavien.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Samma som ovan.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 2 970 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 60
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

Det tekniska stödet finansieras delvis av EU:s investeringsplattform för grannskapspolitiken.

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 207-503476
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 19/06/2020
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 19/06/2020
Lokal tid: 14:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
08/04/2020