Tarned - 175787-2014

Kuva koondatud vaade

27/05/2014    S101

Itaalia-Ispra: Kodumasinate tarne ja seonduvate teenuste osutamine Itaalias Ispras asuvate JRC kasutatavate eluruumide jaoks

2014/S 101-175787

Hanketeade

Asjad

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon
Postiaadress: CSM 1 05/43
Linn: Ispra VA
Sihtnumber: 21027
Riik: Itaalia
Kontaktisik: infrastruktuuri- ja logistikaamet
Kontaktisik: OIB.DR.2 – finantsküsimused ja avalikud hanked
E-post: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Faks: +32 22960570

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://ec.europa.eu

Ostjaprofiili aadress: http://www.ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Elektrooniline juurdepääs teabele: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=517

Lisateavet saab:
Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon
Postiaadress: CSM 1 05/43
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
Kontaktisik: infrastruktuuri- ja logistikaamet – Brüssel
Kontaktisik: OIB.DR.2 – finantsküsimused ja avalikud hanked
E-post: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Faks: +32 22960570
Internetiaadress: http://ec.europa.eu

Tehnilisi kirjeldusi ja täiendavaid dokumente (k.a võistlevat dialoogi ja dünaamilist hankesüsteemi käsitlevaid dokumente) saab:
Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon
Postiaadress: CSM 1 05/43
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
Kontaktisik: infrastruktuuri- ja logistikaamet – Brüssel
Kontaktisik: OIB.DR.2 – finantsküsimused ja avalikud hanked
E-post: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Faks: +32 22960570
Internetiaadress: http://ec.europa.eu

Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil:
Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon
Postiaadress: CSM 1 05/43
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
Kontaktisik: infrastruktuuri- ja logistikaamet – Brüssel
Kontaktisik: OIB.DR.2 – finantsküsimused ja avalikud hanked
E-post: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Faks: +32 22960570
Internetiaadress: http://ec.europa.eu

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Üldised avalikud teenused
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
Kodumasinate tarne ja seonduvate teenuste osutamine Itaalias Ispras asuvate JRC kasutatavate eluruumide jaoks
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Asjad
Ostmine
Põhiline ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht: Ispra.

NUTS kood ITC41 Varese

II.1.3)Teave riigihankelepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
Teatega kaasneb raamlepingu sõlmimine
II.1.4)Teave raamlepingu kohta
Raamleping ühe pakkujaga

Raamlepingu kestus

Kestus kuudes: 48

Hanke eeldatav kogumaksumus kogu raamlepingu kestuse jooksul

Eeldatav maksumus käibemaksuta:
vahemik 150 000 – 180 000 EUR
II.1.5)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
Elektriseadmete (suurte kodumasinate) tarne (paigaldusega või ilma) asendus- ja/või uute seadmetena Euroopa Komisjoni hoonete (JRC eluruumide) jaoks Ispras Itaalias.
II.1.6)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

39000000 Mööbel (sh kontorimööbel), sisustus, kodumasinad (v.a valgustus) ja puhastusvahendid, 39716000 Elektriliste kodumasinate osad, 39700000 Kodumasinad, 39710000 Elektrilised kodumasinad, 39711120 Sügavkülmikud, 39711130 Külmikud, 39711361 Elektriahjud, 39711362 Mikrolaineahjud, 39711360 Ahjud, 39713200 Pesumasinad ja kuivatid, 39713100 Nõudepesumasinad, 42513220 Külmletid

II.1.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): jah
II.1.8)Osad
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.1.9)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2)Lepingu kogus või ulatus
II.2.1)Üldkogus või ulatus:
Eeldatav maksumus käibemaksuta:
vahemik 150 000 – 180 000 EUR
II.2.2)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavate hangete võimalused: ei
II.2.3)Info uuendamiste kohta
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.3)Hankelepingu kestus või lõpptähtaeg
Kestus kuudes: 48 (alates hankelepingu sõlmimisest)

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Hankelepingu tingimused
III.1.1)Nõutavad tagatised ja garantiid:
Ei kohaldata.
III.1.2)Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele:
Tasuda tuleb 30 päeva jooksul, nagu on sätestatud iseloomustusele lisatud lepingu projektis.
III.1.3)Edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujate rühmalt nõutav õiguslik vorm:
Kõik ühenduse liikmed peavad vastama mittekõrvalejätmis- ja valikukriteeriumidele (vt punkte III.2.1, III.2.2 ja III.2.3) ning vastutama lepingu täitmise eest solidaarselt.
III.1.4)Muud eritingimused
Lepingu täitmise suhtes kohaldatakse eritingimusi: ei
III.2)Osalemistingimused
III.2.1)Ettevõtjate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: A. pakkuja esitatavad andmed/dokumendid:
pakkuja (või ühenduse korral iga liige) peab
— märkima oma pakkumises viite OIB.DR.2/PO/2014/056/624;
— lisama järgmised isikuandmed (ühendused peavad esitama eraldi lehed iga liikme kohta ja märkima juhtettevõtte): nimi, õiguslik seisund, riiklik kuuluvus, aadress, telefoni- ja faksinumbrid, kontaktisiku nimi ja e-posti aadress, käibemaksukohustuslasena registreerimise number, ametlik registreerimisnumber (kui on kohaldatav);
— lisama punktis III.2 ("Osalemistingimused") nõutud dokumendid ja teabe;
B. õiguslik seisund:
pakkuja peab lisama asukohariigi õigusaktide kohaselt nõutavad tõendavad dokumendid koos selle riigi nimega, kus asub tema peakorter või kus asub tema ise.

Pakkuja peab sellele lisama nõuetekohaselt allkirjastatud ja kuupäevastatud kinnituse selle kohta, et ta ei ole üheski olukorras, mis viiks ta Euroopa Liidu sõlmitavas lepingus osalemisest väljaarvamiseni. Kinnitus tervikuna tuleb koostada järgmisel veebisaidil avaldatud malli järgides: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

NB! Edukas pakkuja peab (vastasel juhul jäetakse pakkuja menetlusest kõrvale) esitama enne lepingu allkirjastamist kinnituse tõendamiseks järgmised alusdokumendid:
— hiljutine väljavõte karistusregistrist või (juhul kui seda ei ole võimalik esitada) pakkuja asukohariigi pädeva kohtu- või haldusasutuse hiljuti väljastatud võrdväärne dokument, mis kinnitab, et ta ei ole pankrotis ega likvideerimisel, tema äritegevust ei juhi kohtu nimetatud ajutine haldur, ta ei ole sõlminud kokkulepet võlausaldajatega, ta ei ole äritegevust peatanud, tema suhtes ei ole algatatud kohtumenetlust, ta ei ole muus analoogses olukorras, mille on tinginud riigi õigusaktides sätestatud samalaadne menetlus;
— hiljutine väljavõte karistusregistrist või kui seda ei ole võimalik esitada, siis pakkuja asukohariigi pädeva kohtu- või haldusasutuse hiljuti väljastatud võrdväärne dokument, mis kinnitab, et teda ei ole res judicata jõudu omava kohtuotsusega süüdi mõistetud ametialaste käitumisreeglite rikkumises või pettuses, korruptsioonis, kuritegelikus organisatsioonis osalemises või muus õigusvastases Euroopa Liidu finantshuve kahjustavas tegevuses;
— pakkuja asukohariigi pädeva asutuse hiljuti väljastatud tõend, mis kinnitab, et ta on oma sotsiaalkindlustusmaksete tasumisega seotud kohustused täitnud;
— pakkuja asukohariigi pädeva asutuse hiljuti väljastatud tõend, mis kinnitab, et ta on täitnud maksude (otsesed maksud ja käibemaks) tasumisega seotud kohustused kooskõlas nimetatud riigi õigusnormidega.
Kui asjaomases riigis kirjeldatud dokumente või tõendeid ei väljastata, võib need asendada vandega või kui see ei ole võimalik, siis tõotusega, mille pakkuja annab kõnealuse riigi kohtu- või haldusasutuse, notari või kvalifitseeritud kutseorganisatsiooni ees.
NB! Juhul kui nendega leping sõlmitakse, peavad ühendused esitama kinnituse koos alusdokumentide ja teabega iga liikme kohta.
III.2.2)Majandus- ja finantssuutlikkus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: — koopiad viimase 3 majandusaasta raamatupidamisaruannetest (bilansist ja tegevusaruannetest), millest ilmneb maksustamiseelne aastakasum. Kui pakkuja ei saa mõjuval põhjusel nimetatud dokumente esitada, peab ta esitama kinnituse viimase 3 majandusaasta maksustamiseelse aastakasumi kohta. Kui tegevusaruanne või kinnitus näitab viimase 3 majandusaasta kohta keskmiselt kahjumit, peab pakkuja esitama mõne muu dokumendi, mis tõendab tema finants- ja majandussuutlikust, nagu näiteks asjakohane tagatis kolmandalt isikult (nt emaettevõttelt) või kinnitused audiitoritelt või võrdväärsed dokumendid;
— kinnitus aasta kogukäibe kohta viimase 3 majandusaasta lõikes.
III.2.3)Tehniline pädevus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks:
— viimase 3 aasta jooksul lõpule viidud peamiste elektriseadmete tarnete nimekiri, mis sisaldab koguseid, kuupäevi ja avaliku- või erasektori saajate andmeid;
— kinnitus selle kohta, kas pakkuja kavatseb sõlmida lepingu täitmiseks allhankelepinguid; kui jah, siis märkida ära allhanke tõenäoline osakaal. Lepingu mis tahes osa allhanke eest vastutab töövõtja.
Võimalike nõutavate standardite miinimumtase:
kandidaat peab tõendama, et ta on viimase 3 aasta jooksul müünud igal aastal üle 75 suurte kodumasinate hulka liigitatud elektriseadet (igat liiki seadmed kokku).
III.2.4)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.3)Teenuste hankelepingute eritingimused
III.3.1)Teave teatava kutseala kohta
III.3.2)Teenuse osutamise eest vastutav personal

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud
IV.1.2)Taotlejate piirarv, keda kutsutakse esitama pakkumusi või osalema
IV.1.3)Pakkujate arvu piiramine läbirääkimiste või võistleva dialoogi käigus
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatakse elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber:
OIB.DR.2/PO/2014/056/624.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated

Muud varasemad teated

Teate number ELTs: 2013/S 242-420350 , 13.12.2013

Teate number ELTs: 2012/S 231-379551 , 30.11.2012

IV.3.3)Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide või kirjeldava dokumendi saamise tingimused
Dokumendid on tasulised: ei
IV.3.4)Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg
24.7.2014 - 17:30
IV.3.5)Kuupäev, mil kvalifitseeritud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise ettepanekud või osalemiskutsed
IV.3.6)Keel(ed), milles võib koostada pakkumised või osalemistaotlused
Mis tahes ELi ametlik keel
IV.3.7)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 9 (alates pakkumuse esitamistähtajast)
IV.3.8)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 1.8.2014 - 10:00

Pakkumuste avamise koht:

infrastruktuuri- ja logistikaamet – Brüssel, hoone CSM 1, ruum SDR 05/029, rue Père de Deken 23, 1040 Brüssel, BELGIA.

Volitatud isikud, kes võivad viibida pakkumuste avamise juures: jah
Täiendav teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta: 1 nõuetekohaselt volitatud esindaja pakkuja kohta võib pakkumiste avamisel osaleda (tuleb esitada pass või ID-kaart).
Osaleda soovivad pakkujad peavad teavitama sellest hiljemalt 2 tööpäeva enne pakkumiste avamist üksust OIB DR.2 "Finantsküsimused ja avalikud hanked" faksi või e-posti teel (vt punktis I.1 esitatud kontaktandmeid).

Pakkumiste avamine toimub JRCs Ispras järgmisel aadressil: via E. Fermi no 2749, 21027 Ispra VA, ITAALIA, hoone 66 – TP 660.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: jah
Järgmiste hanketeadete avaldamise eeldatav aeg: 36 kuud pärast lepingu sõlmimist.
VI.2)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.3)Lisateave

1) Iseloomustus ja vastused lisateabe päringutele avaldatakse allalaadimiseks järgmisel Interneti-aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=517

2) Saiti uuendatakse regulaarselt ning pakkujate kohus on pakkumisperioodi vältel täiendusi ja muudatusi kontrollida.
3) Raamleping kestab 24 kuud ja seda võidakse vaikival kokkuleppel 1 kord 24 kuu võrra uuendada (24+24).

4) Brüsseli infrastruktuuri- ja logistikaameti korraldatud riigihankemenetluste järjekorra ja pakkumiskutsetes osalemise kohta täpsema teabe saamiseks palume vaadata dokumenti "Guide for tenderers" (juhised pakkujatele) ja brošüüri "Koostöö Euroopa Komisjoniga", mis on saadaval järgmise lingi kaudu: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

5) Juhul kui hanketeatele saadetava vastuse edasine käsitlemine hõlmab isikuandmete (nt nimi, aadress ja elulookirjeldus jms) salvestamist ja töötlemist, töödeldakse nimetatud andmeid kooskõlas määrusega (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta. Juhul kui ei ole märgitud teisiti, on nõutud vastuseid küsimustele ja mis tahes nõutud isikuandmeid vaja teie pakkumise hindamiseks kooskõlas hanketeatega ja neid töötleb ainult sel eesmärgil punktis I.1 nimetatud hankija. Üksikasjalik teave isikuandmete töötlemise kohta on kirjas eraelu puutumatuse kinnituses, mis on avaldatud aadressil http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf

Komisjoni raamatupidaja võib teie isikuandmed salvestada kas ainult varajase hoiatamise süsteemi (EWS) või nii varajase hoiatamise süsteemi kui ka menetlusest kõrvalejätmise keskandmekogusse, kui te olete mõnes olukorras, mida on nimetatud

— komisjoni 16.12.2008 otsuses 2008/969, mis käsitleb varajase hoiatamise süsteemi (vt täpsema teabe saamiseks eraelu puutumatuse kinnitust aadressil http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm), või

— komisjoni 17.12.2008 määruses nr 1302/2008 menetlusest kõrvalejätmise keskandmekogu kohta (vt täpsema teabe saamiseks eraelu puutumatuse kinnitust aadressil http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_fr.cfm#BDCE).

VI.4)Vaidlustusmenetlus
VI.4.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuse esitamise tähtaja kohta: 2 kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil ta asjast teada sai. Euroopa Ombudsmanile kaebuse esitamine ei too kaasa nimetatud tähtaja peatamist ega uue apellatsioonide esitamise tähtaja määramist.
VI.4.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Teate lähetamise kuupäev:
15.5.2014