Sedan den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna.

Tjänster - 176842-2019

16/04/2019    S75

Luxemburg-Luxemburg: Externt tillhandahållande av IT-tjänster: Expertis för korrigerande, adaptiv och utvecklande underhåll av projektet avseende det finansiella förvaltningssystemet

2019/S 075-176842

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europaparlamentet, Directorate-General for Finance
Postadress: Plateau de Kirchberg
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU000 Luxembourg
Postnummer: L-2929
Land: Luxemburg
Kontaktperson: Didier Klethi
E-post: dgfins.Marches@ep.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.europarl.europa.eu
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4540
Ytterligare upplysningar kan erhållas från annan adress:
Officiellt namn: Europaparlamentet, DG Finance
Postadress: Plateau de Kirchberg
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU000 Luxembourg
Postnummer: L-2929
Land: Luxemburg
E-post: dgfins.Marches@ep.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till följande adress:
Officiellt namn: Europaparlamentet, Official Mail Service
Postadress: Plateau de Kirchberg
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2929
Land: Luxemburg
Kontaktperson: José Luis Acedo Castro — Procurement Service — DG Finance
E-post: dgfins.Marches@ep.europa.eu
Nuts-kod: LU000 Luxembourg
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Externt tillhandahållande av IT-tjänster: Expertis för korrigerande, adaptiv och utvecklande underhåll av projektet avseende det finansiella förvaltningssystemet

Referensnummer: PE/FINS-FMS 19
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kontraktets föremål är att tillhandahålla IT-expertis för korrigerande, adaptiv och utvecklande underhåll av Europaparlamentets finansiella förvaltningssystem (FMS - Financial Management System), baserat på en S4/HANA (SAP)-lösning. Adaptivt underhåll avser uppgradering till en ny S4/HANA-version (17/09-versionen kommer att användas för idriftsättning), och utvecklande underhåll avser andra SAP-projekt med nära anknytning till FMS (t.ex. kostnadsredovisningstillägget, nya uppföljningsförfaranden, förbättringar av WH-databas, förstärkning av rapportering, elektronisk signatur, etc.) eller andra SAP-projekt från Europaparlamentet.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 24 000 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU00 Luxembourg
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Denna anbudsinfordran omfattar tillhandahållande av tjänster på plats (internt) och på annan plats (externt), baserat på tid och medel, offererad tid och medel och fast pris.

Kontraktet kommer att ingås med de tre anbudsgivare som lämnar de bästa anbuden som externa tjänsteleverantörer för tillhandahållandet av IT-tjänsterna, förutsatt att det finns tillräckligt många anbudsgivare som uppfyller uteslutnings-, uttagnings- och tilldelningskriterierna.

De kontrakt som resulterar från den nuvarande anbudsinfordran kommer att leda till att ett multipelt ramavtal utan förnyad anbudsinfordran ingås med Europaparlamentet. Genomförande av kontraktet ska inte påbörjas förrän ramavtalet undertecknats. Eventuella förlängningar av kontraktet ska ske enligt villkoren i kontraktet.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 24 200 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Kontraktet kommer att förnyas automatiskt på årsbasis, men dess löptid får inte överstiga 5 år från datumet för dess ikraftträdande, såvida inte en av parterna motsätter sig detta genom rekommenderat brev som skickas minst 3 månader före utgången av den inledande löptiden, eller före varje årliga förlängningsdatum. En sådan förlängning kommer inte att medföra att befintliga skyldigheter ändras eller skjuts upp.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

En utförandegaranti kan komma att erfordras för Europaparlamentets särskilda kontrakt, för att garantera att beställningarna genomförs på rätt sätt.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

– Den finansiella och ekonomiska kapaciteten kommer att bedömas på grundval av informationen i följande handlingar, som ska lämnas in av anbudsgivarna:

– Årsredovisningar för de 3 senaste räkenskapsårens räkenskaper skall vara avslutad och publicerade eller åtminstone godkända av revisorer.

– Den ekonomiska aktörens/ekonomiska aktörernas ekonomiska redogörelse för omsättning och vinst för de senaste 3 tillgängliga räkenskapsåren, och

– En lägsta årliga omsättning på 9 600 000 EUR för de 3 senaste avslutade räkenskapsåren.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Med avseende på det kontrakt som omfattas av denna anbudsinfordran kräver Europaparlamentet att anbudsgivare ska ha följande teknisk kapacitet och yrkeskapacitet:

1) Anbudsgivarens personalstyrka och kvalifikationer av den personal som behövs för att kunna leverera de erfordrade tjänsterna enligt kraven som anges i anbudsgivarens redogörelse avseende den fast anställda tekniska personalen, per profil, inklusive meritförteckningar. Anbudsgivarens personal som är avgörande för implementeringen av huvudsyftet med denna anbudsinfordran ska som minimum ha erfarenhet på mellan 3 och 6 år (beroende på typ av profil) avseende implementering och underhåll av de finansiella förvaltningssystemen som baseras på SAP-lösningarna, som omfattar följande viktigaste områdena för Europaparlamentets ekonomiska förvaltningssystem: Budgetplanering och genomförande, finansiell redovisning och kostnadsredovisning, lagerhantering och kontraktsförvaltning och finansiell rapportering.

2) Anbudsgivarens erfarenhet inom kontraktets område med hänvisning till liknande kontrakt. Anbudsgivaren ska ha en erfarenhet på minst 3 år avseende implementeringen av tjänster med anknytning till detta kontrakt, inom implementering och underhåll av finansiella förvaltningssystem som utförs med hjälp av S4//HANA-plattformen;

3) Anbudsgivaren ska vara en SAP-platina-partner eller motsvarande inom anbudsinfordrans område (när det gäller ett konsortium ska åtminstone gruppledaren vara en SAP-platina-partner inom anbudsinfordrans område).

III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Ramavtalet kommer att genomföras på grundval av specifika kontrakt som ska undertecknas efter tillämpning av ett system där beställningarna görs utan förnyad anbudsinfordran.

Inrättandet av detta system kommer att resultera i att högst 3 ramavtal undertecknas med de 3 första anbudsgivarna, rangordnade i fallande ordning, efter avslutad utvärdering av de inlämnade anbuden.

När en order läggs, och innan motsvarande specifika kontrakt utfärdas, kommer Europaparlamentet att kontakta uppdragstagaren som är rankad först och, om den inte är tillgängligt kontaktas den andra och sedan (på samma villkor), eventuellt den tredje.

Om en uppdragstagare vägrar att utföra en specifik order, får den inte hänvisa till andra skäl än de som anges i kontraktet.

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 3
Om det rör sig om ramavtal – motivering för en löptid på över fyra år:

Det kan räcka med en löptid på 48 månader, men en löptid på 60 månader är tänkbar, i de fall ett nytt nödvändigt projekt som har anknytning till FMS måste slutföras av samma uppdragstagare (främst för att undvika betydande inverkan under kunskapsöverföringsprocessen).

IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 24/05/2019
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Danska, Tyska, Grekiska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Svenska, Tjeckiska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 06/06/2019
Lokal tid: 10:00
Plats:

Luxemburg

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Upp till 2 personer per anbudsgivare

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Vid oförutsedda behov (t.ex. en förändring av politiken, omorganisation eller annat liknande skäl), kan Europaparlamentet under de tre år som följer efter undertecknandet av avtalet, tillämpa alternativet att höja det ursprungliga utgiftstaket med högst 50 % av värdet av det ursprungliga avtalet, genom ett förhandlat förfarande, för upprepning av liknande tjänster med de vinnande anbudsgivarna, (punkt 11. 1) e) i bilaga I till budgetförordningen). De nya tjänsterna kommer att tilldelas enligt villkoren som gäller för det ursprungliga avtalet, enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten. Inget nytt ramavtal kommer att undertecknas, men ett tilläggsavtal kommer att undertecknas för att ändra det ursprungliga utgiftstaket.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens domstols tribunal
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens domstols tribunal
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
04/04/2019