Услуги - 177118-2020

15/04/2020    S74

България-София: Пощенски услуги, свързани с писма

2020/S 074-177118

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Министерство на финансите
Национален регистрационен номер: 000695406
Пощенски адрес: ул. „Г. С. Раковски“ № 102
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Емилия Гюрова\Ива Андровска
Електронна поща: cfcu@minfin.bg
Телефон: +359 298582704 / 298592770
Факс: +359 298592898
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.minfin.bg/
Адрес на профила на купувача: https://www.minfin.bg/bg/procurement

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Министерство на финансите

II.1.2)Основен CPV код
64112000 Пощенски услуги, свързани с писма
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Изпълнителят ще приема пратки от следните адреси: Министерство на финансите, гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 102 и бул. „Академик Иван Гешов“ № 15.

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Обществената поръчка има за цел да обезпечи нуждите на Министерство на финансите от следните услуги:

1. Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки (с предимство и без предимство), както следва:

а) кореспондентски пратки до 2 кг;

б) малки пакети до 2 кг;

в) печатни произведения до 5 кг.

2. Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски колети до 20 кг.

3. Допълнителни услуги „препоръка“, „обявена стойност“.

4. Допълнителни услуги „известие за доставяне“ (обратна разписка), „наложен платеж“.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 24
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 050-111227

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: ДОГ-21
Наименование:

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Министерство на финансите

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
01/03/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Български пощи“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 121396123
Пощенски адрес: ж.к. „Студентски град“, ул. „Академик Стефан Младенов“ № 1, бл. 31
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1700
Държава: България
Електронна поща: info@bgpost.bg
Телефон: +359 29493280
Факс: +359 9625329
Интернет адрес: http://www.bgpost.bg/
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 19 954.89 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Не подлежи на обжалване.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/04/2020

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
64112000 Пощенски услуги, свързани с писма
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Изпълнителят ще приема пратки от следните адреси: Министерство на финансите, гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 102 и бул. „Академик Иван Гешов“ № 15.

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Обществената поръчка има за цел да обезпечи нуждите на Министерство на финансите от следните услуги:

1. Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки (с предимство и без предимство), както следва:

а) кореспондентски пратки до 2 кг;

б) малки пакети до 2 кг;

в) печатни произведения до 5 кг.

2. Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски колети до 20 кг.

3. Допълнителни услуги „препоръка“, „обявена стойност“.

4. Допълнителни услуги „известие за доставяне“ (обратна разписка), „наложен платеж“.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 30/09/2020
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 19 954.89 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Български пощи“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 121396123
Пощенски адрес: ж.к. „Студентски град“, ул. „Акад. Стефан Младенов“ № 1, бл. 31
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1700
Държава: България
Електронна поща: info@bgpost.bg
Телефон: +359 29493280
Факс: +359 298592898
Интернет адрес: http://www.bgpost.bg/
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки във връзка с чл. 43 от договор № ДОГ-21 от 1.03.2018 г. определеният в чл. 4 от договора срок за изпълнение на услугите е изменен с допълнително споразумение № 1 от 26.09.2019 г., с което срокът за изпълнение на услугата е до 31.03.2020 г. С подписаното допълнително споразумение № 2 от 31.03.2020 г. чл. 4 от договора приема следния текст:

Срокът за изпълнение на договора е до 30.09.2020 г. или до сключване на договор с изпълнител, избран в резултат на проведена процедура въз основа на сключено ново рамково споразумение на Централния орган за покупки, или до достигане на максималната стойност на финансовия ресурс по чл. 6, ал. 1. от договора, което събитие настъпи първо.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

С решение № РМФ-38/25.06.2019 г. на ЦОП е стартирана открита процедура за сключване на нови рамкови споразумения за възлагане на ОП за осигуряване нуждите на възложителите по чл. 4, ал. 1 от ПМС 385/ 2015 г., какъвто възложител се явява Министерство на финансите (МФ). Към 31.03.2020 г. всички решения на Централен орган за покупки, с които приключва централизираната процедура, се обжалват, поради което не могат да бъдат обезпечени своевременно потребностите на МФ.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 19 954.89 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 19 954.89 BGN