Услуги - 177138-2020

15/04/2020    S74

България-София: Услуги на националната поща

2020/S 074-177138

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Министерство на отбраната
Национален регистрационен номер: 000695324
Пощенски адрес: ул. „Дякон Игнатий“ № 3
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1092
Държава: България
Лице за контакт: Силвия Тронкова
Електронна поща: s.tronkova@mod.bg
Телефон: +359 29220689
Факс: +359 29515169
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.mod.bg/bg/
Адрес на профила на купувача: https://pp.mod.bg/MO-DOA-2019-062

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на МО и структури, пряко подчинени на министъра на отбраната

II.1.2)Основен CPV код
64110000 Услуги на националната поща
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на МО и структури, пряко подчинени на министъра на отбраната

II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на МО и структури, пряко подчинени на министъра на отбраната.

Обществената поръчка се провежда въз основа на сключено рамково споразумение № СПОР-25/4.10.2017 г. и допълнително споразумение № 1/16.07.2019 г. към него.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 30/06/2020
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 036-579628

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: УД-12-90
Наименование:

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на МО и структури, пряко подчинени на министъра на отбраната

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
02/12/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Български пощи“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 121396123
Пощенски адрес: кв. „Студентски град“, ул. „Академик Стефан Младенов“ № 1, бл. 31
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1700
Държава: България
Електронна поща: info@bgpost.bg
Телефон: +359 29493280
Факс: +359 29625329
Интернет адрес: www.bgpost.bg
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 20 008.33 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Не подлежи на обжалване.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/04/2020

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
64110000 Услуги на националната поща
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на МО и структури пряко подчинени на министъра на отбраната.

Обществената поръчка се провежда въз основа на сключено рамково споразумение № СПОР-25/4.10.2017 г. и допълнително споразумение № 1/16.07.2019 г. към него.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 30/06/2020
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 20 008.33 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Български пощи“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 121396123
Пощенски адрес: кв. „Студентски град“, ул. „Академик Стефан Младенов“ № 1, бл. 31
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1700
Държава: България
Електронна поща: info@bgpost.bg
Телефон: +359 29493280
Факс: +359 29625329
Интернет адрес: www.bgpost.bg
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Текстът на чл. 4 от договор № УД 12-90/02.12.2019 г. се изменя по следния начин: „Настоящият договор влиза в сила от датата на сключването му и е със срок на действие до достигане на максималната му стойност, посочена в чл. 6, но не по-късно от 30.06.2020 г., или до сключване на нов договор по рамково споразумение № СПОР-25/4.10.2017 г., или до сключване на нов договор по ново рамково споразумение на ЦОП със същият предмет, което от събитията настъпи първо.“

Всички останали клаузи на договор № УД 12-90/02.12.2019 г. остават непроменени.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Договор № УД 12-90/02.12.2019 г. с предмет „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на МО и структури, пряко подчинени на министъра на отбраната“ е сключен след провеждане на вътрешен конкурентен избор по чл. 82, ал. 4 от ЗОП при условията на рамково споразумение № СПОР-25/4.10.2017 г. и допълнително споразумение № 1/16.07.2019 г. към него на ЦОП. На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), допълнително споразумение № 1/16.07.2019 г. и допълнително споразумение № 2/21.02.2020 г. към рамково споразумение № СПОР-25/4.10.2017 г. е подписано допълнително споразумение № УД 12-24/23.03.2020 г. към договор № УД 12-90/02.12.2019 г. за промяна на срока на договора без изменение на финансовия му ресурс.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 20 008.33 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 20 008.33 BGN