Услуги - 177141-2020

15/04/2020    S74

България-София: Куриерски услуги

2020/S 074-177141

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Министерство на правосъдието
Национален регистрационен номер: 000695349
Пощенски адрес: ул. „Славянска“ № 1
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Надежда Костадинова
Електронна поща: N_Kostadinova@justice.government.bg
Телефон: +359 29237533
Факс: +359 29813445
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://justice.government.bg/
Адрес на профила на купувача: https://justice.government.bg/home/index/38fa81d0-04cc-491a-ab6d-368b304d9bc1

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Министерство на правосъдието

II.1.2)Основен CPV код
64120000 Куриерски услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Министерство на правосъдието

II.2.2)Допълнителни CPV кодове
64120000 Куриерски услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

гр. София, ул. „Славянска“ № 1

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Министерство на правосъдието по рамково споразумение СПОР-26/4.10.2017 г.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 10
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 007-012520

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 93-00-416
Наименование:

Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Министерство на правосъдието

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
10/12/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Стар Пост“ ООД
Национален регистрационен номер: 175157550
Пощенски адрес: бул. „Черни връх“ № 73
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1407
Държава: България
Електронна поща: veselin.lazarov@starpost.info
Телефон: +359 29549118
Факс: +359 29516569
Интернет адрес: http://www.starpost.info
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 5 000.00 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

В обявлението за възложена поръчка на процедурата е посочен линк към електронната преписка на поръчката в профила на купувача, а именно: http://profile.mjs.bg/1fc5c229c3147454ce224e3600aa4732. Поради разработването и внедряването на изцяло нов сайт на Министерство на правосъдието цялата електронна преписка на поръчката е мигрирана и налична на посочения в поле I.1) линк, а именно: https://justice.government.bg/home/index/38fa81d0-04cc-491a-ab6d-368b304d9bc1

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Обявлението не подлежи на обжалване.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/04/2020

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
64120000 Куриерски услуги
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

гр. София

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Министерство на правосъдието по рамково споразумение СПОР-26/4.10.2017 г.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 30/09/2020
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 5 000.00 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Стар Пост“ ООД
Национален регистрационен номер: 175157550
Пощенски адрес: бул. „Черни връх“ № 73
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1407
Държава: България
Електронна поща: veselin.lazarov@starpost.info
Телефон: +359 29549118
Факс: +359 29516569
Интернет адрес: http://www.starpost.info
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки се сключи допълнително споразумение № 2/21.02.2020 г. към рамково споразумение № СПОР-26/4.10.2017 г., с което срокът за изпълнение на рамковото споразумение се удължава до 30.09.2020 г. Във връзка с изложеното с допълнително споразумение № 2 от 31.03.2020 г. към договор № 93-00-416/10.12.2018 г. срокът на договора се удължава до 30.09.2020 г.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Изменението е във връзка със сключено допълнително споразумение № 2/21.02.2020 г. към рамково споразумение № СПОР-26/4.10.2017 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет „Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за органите на изпълнителната власт и техните администрации“, обособена позиция № 2 „Предоставяне на куриерски услуги за органите на изпълнителната власт и техните администрации“. Със сключеното допълнително споразумение между Министерство на финансите, „Български пощи“ ЕАД, „Стар Пост“ ООД и „М И БМ Експрес“ ООД срокът за изпълнение на рамковото споразумение се удължава до 30.09.2020 г.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 5 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 5 000.00 BGN