Teenused - 177715-2014

28/05/2014    S102    Euroopa Liidu Kohus - Teenused - Hanketeade - Avatud menetlus 

Luksemburg-Luxembourg: Infotehnoloogia- ja telekommunikatsioonitaristu käitamine ja arendamine

2014/S 102-177715

Hanketeade

Teenused

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Euroopa Liidu Kohus, infrastruktuuride peadirektoraat
Kontaktisik: IT-korralduse ja ressursside üksus
2925 Luxembourg
Luksemburg
E-post: dti-ao-2014-02@curia.europa.eu

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://www.curia.europa.eu

Elektrooniline juurdepääs teabele: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/

Lisateavet saab: Vt eelmainitud kontaktandmed

Tehnilisi kirjeldusi ja täiendavaid dokumente (k.a võistlevat dialoogi ja dünaamilist hankesüsteemi käsitlevaid dokumente) saab: Vt eelmainitud kontaktandmed

Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil: Vt eelmainitud kontaktandmed

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Üldised avalikud teenused
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel

Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: jah

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus
Drosbachi haldushoone, E-tiib, 12E, rue Guillaume Kroll
1882 Luxembourg
Luksemburg

Euroopa Kontrollikoda
12, rue Alcide de Gasperi
1615 Luxembourg
Luksemburg

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
Infotehnoloogia- ja telekommunikatsioonitaristu käitamine ja arendamine
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Teenused
Teenuse kategooria nr 7: Arvutiteenused ja nendega seotud teenused
Põhiline ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht: Luxembourg.

NUTS kood LU

II.1.3)Teave riigihankelepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
Teatega kaasneb raamlepingu sõlmimine
II.1.4)Teave raamlepingu kohta
Raamleping ühe pakkujaga

Raamlepingu kestus

Kestus kuudes: 48

Hanke eeldatav kogumaksumus kogu raamlepingu kestuse jooksul

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 33 000 000 EUR
II.1.5)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
Infotehnoloogia- ja telekommunikatsioonitaristu käitamine ja arendamine.
II.1.6)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

72500000

II.1.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): ei
II.1.8)Osad
Hankeleping on jaotatud osadeks: jah
Pakkumusi võib esitada ühele või mitmele osale
II.1.9)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2)Lepingu kogus või ulatus
II.2.1)Üldkogus või ulatus:
II.2.2)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavate hangete võimalused: ei
II.2.3)Info uuendamiste kohta
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.3)Hankelepingu kestus või lõpptähtaeg
Kestus kuudes: 48 (alates hankelepingu sõlmimisest)

Teave osade kohta

Osa nr: 1 Osa nimetus: IT-taristu käitamine
1)Lühikirjeldus
IT-taristu käitamine.
2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

72500000, 72251000, 72252000, 72253200, 72265000, 72310000, 72320000, 72510000, 72514000, 72514100, 72514300

3)Kogus või ulatus
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 20 000 000 EUR
4)Kas hankelepingu kestus või algus/lõppkuupäev on kõnealuse osa puhul erinev
Kestus kuudes: 48 (alates hankelepingu sõlmimisest)
5)Lisateave osade kohta
Osa nr: 2 Osa nimetus: IT-taristu arendamise projektid
1)Lühikirjeldus
IT-taristu arendamise projektid.
2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

72220000, 72221000, 72223000, 72226000, 72227000, 72228000, 72254000, 72254100, 72266000

3)Kogus või ulatus
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 6 000 000 EUR
4)Kas hankelepingu kestus või algus/lõppkuupäev on kõnealuse osa puhul erinev
Kestus kuudes: 48 (alates hankelepingu sõlmimisest)
5)Lisateave osade kohta
Osa nr: 3 Osa nimetus: võrgu- ja telekommunikatsioonitaristu käitamine
1)Lühikirjeldus
Võrgu- ja telekommunikatsioonitaristu käitamine.
2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

72700000, 72511000

3)Kogus või ulatus
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 7 000 000 EUR
4)Kas hankelepingu kestus või algus/lõppkuupäev on kõnealuse osa puhul erinev
Kestus kuudes: 48 (alates hankelepingu sõlmimisest)
5)Lisateave osade kohta

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Hankelepingu tingimused
III.1.1)Nõutavad tagatised ja garantiid:
III.1.2)Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele:
III.1.3)Edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujate rühmalt nõutav õiguslik vorm:
III.1.4)Muud eritingimused
Lepingu täitmise suhtes kohaldatakse eritingimusi: ei
III.2)Osalemistingimused
III.2.1)Ettevõtjate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: vt iseloomustust.
III.2.2)Majandus- ja finantssuutlikkus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: vt iseloomustust.
III.2.3)Tehniline pädevus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks:
vt iseloomustust.
III.2.4)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.3)Teenuste hankelepingute eritingimused
III.3.1)Teave teatava kutseala kohta
Teenust võivad osutada ainult teatava kutseala esindajad: ei
III.3.2)Teenuse osutamise eest vastutav personal
Juriidilised isikud peavad esitama teenuse osutamise eest vastutava personali nimed ja kvalifikatsiooni: jah

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud
IV.1.2)Taotlejate piirarv, keda kutsutakse esitama pakkumusi või osalema
IV.1.3)Pakkujate arvu piiramine läbirääkimiste või võistleva dialoogi käigus
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
majanduslikult soodsaim pakkumus lähtudes tehnilises kirjelduses, pakkumuse esitamise ettepanekus, ettepanekus alustada läbirääkimisi või kirjeldavas dokumendis esitatud kriteeriumidest
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatakse elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber:
CJ 02/2014.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated
ei
IV.3.3)Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide või kirjeldava dokumendi saamise tingimused
Dokumendid on tasulised: ei
IV.3.4)Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg
14.7.2014
IV.3.5)Kuupäev, mil kvalifitseeritud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise ettepanekud või osalemiskutsed
IV.3.6)Keel(ed), milles võib koostada pakkumised või osalemistaotlused
Mis tahes ELi ametlik keel
IV.3.7)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
IV.3.8)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 25.7.2014 - 10:00

Pakkumuste avamise koht:

Euroopa Liidu Kohus, boulevard Konrad Adenauer, TA 24 / LB0012, 2925 Luxembourg, LUKSEMBURG.

Volitatud isikud, kes võivad viibida pakkumuste avamise juures: jah
Täiendav teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta: pakkumiste avamisel võib osaleda 1 esindaja, kelle pakkuja on volikirjaga korrakohaselt volitanud.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.3)Lisateave
Kooskõlas Euroopa Komisjoni 29.10.2012 delegeeritud määruse (EL) nr 1268/2012 artikli 134 lõike 1 punkti f ja lõike 3 kohaselt võib Euroopa Liidu Kohus kasutada läbirääkimistega hankemenetlust, kui ta soovib sõlmida lepinguid uute teenuste/ehitustööde kohta, mis koosnevad samalaadsete teenuste või ehitustööde kordamisest, mida teeb ettevõtja, kellega sama hankija on algse lepingu sõlminud. Sellist menetlust võib kasutada üksnes 3 aasta jooksul alates esialgse lepingu sõlmimisest.
Euroopa Liidu Kohtu ruumidesse toimetatavatele pakkumistele märkige aadress ja tööaeg, mis on sätestatud pakkumiskutse kirjas.
VI.4)Vaidlustusmenetlus
VI.4.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Euroopa Liidu Üldkohus
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Luxembourg
Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetiaadress: http://www.curia.europa.eu
Faks: +352 4303-2100

VI.4.2)Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuse esitamise tähtaja kohta: 2 kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil ta asjast teada sai. Kaebuse esitamine Euroopa Ombudsmanile ei too kaasa apellatsioonide esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.
VI.4.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Teate lähetamise kuupäev:
16.5.2014