Palvelut - 178263-2015

Näytä suppea näkymä

23/05/2015    S99

Tanska-Kööpenhamina: Turva-, vastaanotto- ja postipalvelujen toimittaminen Euroopan ympäristökeskukselle

2015/S 099-178263

Hankintailmoitus

Palvelut

Direktiivi 2004/18/EY

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Virallinen nimi: Euroopan ympäristökeskus (EEA)
Postiosoite: Kongens Nytorv 6
Postitoimipaikka: Kööpenhamina K
Postinumero: 1050
Maa: Tanska
Yhteyshenkilö: hankinnoista vastaava osasto
Vastaanottaja: Bitten Serena
Sähköpostiosoite: procurement@eea.europa.eu
Puhelin: +45 33367138
Faksi: +45 33367199

Internet-osoite (-osoitteet):

Hankintaviranomaisen yleisosoite: http://www.eea.europa.eu

Sähköinen tiedonsaanti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=864

Osoite, josta saa lisätietoja:
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja):
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä:
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.3)Pääasiallinen toimiala
Ympäristö
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta
Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten puolesta: ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1)Kuvaus
II.1.1)Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi:
Turva-, vastaanotto- ja postipalvelujen toimittaminen Euroopan ympäristökeskukselle
II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Palvelut
Palvelujen pääluokka nro 27: Muut palvelut
Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka: viraston toimitiloissa Kööpenhaminassa ja sopimusosapuolen omissa toimitiloissa tilauslomakkeessa esitetyistä vaatimuksista riippuen.
NUTS-koodi
II.1.3)Tietoa julkisesta hankintasopimuksesta, puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
Tähän ilmoitukseen liittyy puitejärjestelystä sopiminen
II.1.4)Tietoa puitejärjestelystä
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa

Puitejärjestelyn kesto

Kesto (kuukausina): 48

Hankintojen arvioitu kokonaisarvo puitejärjestelyn kokonaiskeston ajalta

Arvioitu arvo ilman alv:tä: 1 200 000 EUR
II.1.5)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
Euroopan ympäristökeskus (EEA) aikoo tehdä palveluja koskevan puitesopimuksen turvapalvelujen, vastaanottopalvelujen ja sisäistä postia koskevien palvelujen sekä turvajärjestelmien huollon toimittamista varten. Euroopan ympäristökeskuksen toimitilat sijaitsevat kahdessa rakennuksessa osoitteissa Kongens Nytorv 6 (KN6) ja Kongens Nytorv 8 (KN8), 1050 Kööpenhamina K, TANSKA. Rakennukset on yhdistetty toisiinsa niiden pohjakerroksissa ja maan pinnalla kulkevien käytävien avulla. Toimitilojen kokonaispinta-ala on suunnilleen 9 900 neliömetriä. Tällä hetkellä EEA:ssa työskentelee noin 220 henkilöä.
EEA:lla on käytössä kulunvalvonta-/murtohälytysjärjestelmä ja etävideovalvontajärjestelmä, joita sopimusosapuoleksi valittavan palveluntarjoajan on huollettava. Sopimusosapuoleksi valittavan palveluntarjoajan on huollettava automaattista palohälytysjärjestelmää Dansk Brandteknik A/S -yrityksen välityksellä. Yksityiskohtainen kuvaus turvallisuusjärjestelmistä ja -laitteista on saatavilla tarjouseritelmien liitteessä 7.
Lisätietoa suoritettavista tehtävistä on saatavilla tarjouseritelmien kohdasta 6.2.
II.1.6)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

79710000 Turvallisuuspalvelut, 79500000 Toimistotyön tukipalvelut, 50610000 Turvalaitteiden ja -varusteiden korjaus ja huolto

II.1.7)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Sopimukseen sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): ei
II.1.8)Osat
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.9)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2)Sopimuksen kattama määrä tai sopimuksen laajuus
II.2.1)Kokonaismäärä tai laajuus:
Palveluja koskeva puitesopimus tehdään aluksi 12 kuukauden ajaksi, joka alkaa sopimuksen allekirjoittamispäivästä. Sopimus voidaan uusia enintään kolme kertaa 12 kuukaudeksi kerrallaan. Arvioitu enimmäisbudjetti on 1 200 000 euroa, ja siihen sisältyvät kaikki tarjouseritelmissä kuvatut palvelut ja tehtävät enintään 48 kuukauden aikana.
Arvioitu arvo ilman alv:tä: 1 200 000 EUR
II.2.2)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.3)Tietoa järjestelmien jatkamisesta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Kuinka monta kertaa sopimusta voidaan jatkaa: 3
Myöhempien sopimusten arvioitu ajankohta, kun kyse on uusittavista tavarahankinta- tai palvelusopimuksista:
kuukautta: 12 (sopimuksen tekemisestä)
II.3)Hankintasopimuksen kesto tai loppuun saattamisen määräaika
Kesto (kuukausina): 48 (sopimuksen tekemisestä)

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Hankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.1.1)Vaaditut takuut ja vakuudet:
Rahoitusvakuutta ei vaadita.
III.1.2)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:
Ilmoitettu tarjouseritelmien kohdassa 5 ja tarjouseritelmiin liitetyssä puitesopimusluonnoksessa (liite 6).
III.1.3)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
Taloudellisten toimijoiden konsortiot voivat jättää tarjouksen. Jos sopimus tehdään konsortion kanssa, sitä voidaan vaatia ottamaan tietty oikeusmuoto ennen sopimuksen allekirjoittamista, mikäli kyseinen muutos on tarpeellinen sopimuksen asianmukaisen suorittamisen kannalta. Tämä muoto voi olla taho, joka on tai ei ole oikeushenkilö, mutta joka tarjoaa riittävän suojan EEA:n sopimusetuja varten (kyseessä olevasta jäsenvaltiosta riippuen tämä voi olla esimerkiksi yhtymä tai kumppanuus tai väliaikainen ryhmittymä). Konsortioiden on nimettävä yksi jäsenistään koordinaattoriksi, joka vastaa yhteydenpidosta EEA:n kanssa. Konsortion jokaisen jäsenen on täytettävä jäljempänä kohdassa III.2.1 ilmoitetut osallistumisehdot.
III.1.4)Muut erityisehdot
Hankintasopimuksen toteuttamiseen sovelletaan erityisehtoja: ei
III.2)Osallistumisehdot
III.2.1)Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: ilmoitettu tarjouseritelmien (liite I) kohdissa 12.1 ja 12.2.1.
III.2.2)Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: ilmoitettu tarjouseritelmien (liite I) kohdassa 12.2.2.
III.2.3)Tekninen suorituskyky
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä:
ilmoitettu tarjouseritelmien (liite I) kohdassa 12.2.3.
III.2.4)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.3)Palveluhankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.3.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle: ei
III.3.2)Palvelun suorittamisesta vastaava henkilöstö
Oikeushenkilöiden on ilmoitettava palvelun suorittamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimet ja ammatillinen pätevyys: ei

IV kohta: Menettely

IV.1)Menettelyn luonne
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.2)Tarjous- tai osallistumishakemuksen saavien toimijoiden lukumäärää koskevat rajoitukset
IV.1.3)Toimijoiden lukumäärän rajoittaminen neuvottelun aikana
IV.2)Ratkaisuperusteet
IV.2.1)Ratkaisuperusteet
Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon eritelmissä, tarjouspyynnössä tai neuvottelukutsussa mainitut perusteet
IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
Sähköistä huutokauppaa käytetään: ei
IV.3)Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero:
EEA/ADS/15/007.
IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia on julkaistu aiemmin
ei
IV.3.3)Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen saantia koskevat ehdot
IV.3.4)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
1.9.2015 - 16:00
IV.3.5)Päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.3.6)Kieli (kielet), jolla (joilla) tarjoukset tai osallistumispyynnöt voidaan laatia
Mikä tahansa EU:n virallinen kieli
IV.3.7)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.3.8)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 8.9.2015 - 10:00

Paikka:

EEA:n toimitilat osoitteessa Kongens Nytorv 6, 1050 Kööpenhamina K, TANSKA.

Tarjousten avaustilaisuudessa saa olla läsnä ulkopuolisia henkilöitä: kyllä

Lisätietoa valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä: Tarjoajien edustajat (yksi edustaja jokaiselta tarjoajalta) voivat osallistua avaustilaisuuteen. Edustajia pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan etukäteen EEA:n hankintapalveluille 7.9.2015 (12:00) mennessä (Keski-Euroopan aikaa) sähköpostitse osoitteeseen procurement@eea.europa.eu tai faksitse numeroon +45 33367199.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankintasopimus liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
VI.3)Lisätiedot
Tarjoajat voivat ladata tarjousasiakirjat ja mahdolliset lisätiedot sähköistä tarjoamista koskevalta ”e-tendering”-verkkosivustolta seuraavasta osoitteesta:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=864

Kyseistä verkkosivustoa päivitetään säännöllisesti, ja tarjoajan on itse huolehdittava päivitysten ja muutosten seuraamisesta tarjousmenettelyn aikana.
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi: unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internet-osoite: http://curia.europa.eu

Sovittelusta vastaava elin

Virallinen nimi: Euroopan oikeusasiamies
Postiosoite: 1 avenue du Président Robert Schuman
Postitoimipaikka: Strasbourg Cedex
Postinumero: 67001
Maa: Ranska
Sähköpostiosoite: eo@ombudsman.europa.eu
Puhelin: +33 388172313
Faksi: +33 388179062
Internet-osoite: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.2)Muutoksenhaku
Muutoksenhaun määräaikoja koskevat tarkat tiedot: Muutoksenhakupyynnöt on jätettävä unionin yleiselle tuomioistuimelle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomistaja on saanut ilmoituksen asiasta (vastaanottopäivä) tai, mikäli ilmoitusta ei ole tehty, kahden kuukauden kuluessa päivästä, jona tämä on saanut tiedon asiasta. Euroopan oikeusasiamiehelle tehty valitus ei vaikuta muutoksenhaulle annettuun määräaikaan.
VI.4.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta

Virallinen nimi: unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internet-osoite: http://curia.europa.eu

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13.5.2015