Услуги - 178551-2019

16/04/2019    S75    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Стара Загора: Услуги по инвентаризиране на горите

2019/S 075-178551

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Регионална дирекция по горите — Стара Загора
000818620
ул. „Граф Игнатиев“ № 26
Стара Загора
6000
България
Лице за контакт: инж. Йорданка Стоилова
Телефон: +359 888100589
Електронна поща: rdgstzagora@abv.bg
Факс: +359 42630752
код NUTS: BG344

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.stzagora.iag.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.profilnakupuvacha.com/1714

I.1)Наименование и адреси
Югоизточно държавно предприятие — гр. Сливен
201617654
ул. „Орешака“ № 15 А
Сливен
8800
България
Лице за контакт: инж. Златка Азманова
Телефон: +359 44622921
Електронна поща: uidp@uidp-sliven.com
Факс: +359 44622077
код NUTS: BG342

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.uidp-sliven.com

Адрес на профила на купувача: http://www.uidp-sliven.com/procedures/1187%20

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
Поръчката обхваща съвместно възлагане
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:

Обществената поръчка се възлага съвместно от РДГ — Ст. Загора и ЮИДП — Сливен, с-но споразумение с рег. инд. № РДГ 15-1203/28.3.2019 г. на РДГ — Стара Загора, сключ. на основание чл. 8, ал. 1 от ЗОП.

I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.profilnakupuvacha.com/1714
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Друг тип: Регионална дирекция по горите е юридическо лице на бюджетна издръжка, структура на ИАГ
I.5)Основна дейност
Друга дейност: с-но чл. 158, ал. 4 от Закона за горите

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработване

II.1.2)Основен CPV код
77231400 - QB49
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработването на горскостопански план за горските територии — държавна собственост, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство — Мъглиж“, гр. Мъглиж, обл. Стара Загора към „Югоизточно държавно предприятие“ — гр. Сливен“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 399 582.94 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77231400 - QB49
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:

Районът на дейност на ТП „ДГС Гурково“, като някои от дейностите могат да се извършват в офиса на изпълнителя или на друго място, ако това е целесъобразно.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработването на горскостопански план за горските територии — държавна собственост, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство — Мъглиж“, гр. Мъглиж, обл. Стара Загора към „Югоизточно държавно предприятие“ — гр. Сливен.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 399 582.94 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 31/12/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

На основание чл. 14, ал. 1 от Закона за горите (ЗГ) участникът следва да притежава:

а) валидно удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241, ал.1 от ЗГ на Изпълнителна агенция по горите за дейността „изработване на горскостопански планове и програми и инвентаризация на горски територии“.

За доказване в част IV, раздел А: „Годност“ от ЕЕДОП участниците следва да попълнят информация за притежаваното удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241, ал. 1 във връзка с чл. 14, ал. 1 от ЗГ. Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, се посочва уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, и точно позоваване на документа. Чуждестранните лица представят информация за еквивалентен документ от държавата, в която са установени.

б) документ за съответствие с международен стандарт, издаден от независим орган по сертификация, удостоверяващ, че търговецът прилага някоя от следните системи за:

— устойчиво управление на гори (сертификат по Управление на горите/Forest management по стандартите на Forest Stewardship Council (FSC)/Съвет за управление на горите или по стандартите на Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)/Програма за подкрепа на горската сертификация или еквивалент, или

— качество на производствения процес и предлаганите продукти и услуги (сертификат за въведена системата за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008, ISO 9001:2015 или еквивалент).

За доказване в част IV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП участниците следва да попълнят информация за притежавания сертификат (и). Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, се посочва уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, и точно позоваване на документа.

Възложителят може да отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:

1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице — се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

2. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;

3. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

4. (изм. и доп. — ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 1.3.2019 г.) доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на 100 от стойността или обема на договора;

5. опитал е да:

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация; или

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изисква

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изисква

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

„Технически и професионални способности“, раздел В „Технически и професионални способности“ в част IV „Критерии за подбор“, т. 2 и т. 6 от ЕЕДОП, участниците следва да посочат информация относно имената и професионалната квалификация на лицата, които ще извършват дейностите по инвентаризация и планиране.

„Технически и професионални способности“, т. 9 на ЕЕДОП, участниците следва да посочат информация относно техническо оборудване, свързано с използване и прилагане на софтуерен продукт, софтуерни продукти, предоставени на крайния потребител, техническо оборудване (машини и съоръжения), които ще ползват при изпълнение на поръчката, с посочване на основанието за ползване от участника (собственост, наем, лизинг, друго основание, посочено от участника, напр. използване на ресурсите на трети лица).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да има на разположение минимум следното техническо оборудване, свързано с използване и прилагане на софтуерен продукт, софтуерни продукти, предоставени на крайния потребител, за изпълнение на обществената поръчка: ползване на лицензиран операционен софтуер, софтуер за графична обработка и бази данни, софтуер за текстова обработка — минимум 8 (осем) броя: по един за всеки 35 000 ха площ за инвентаризация; софтуер за ГИС приложения (ArcVeiw, MapINFO, AutoCad Map) или еквивалент; безвъзмездно предоставяне на: потребителски софтуер на крайния потребител за преглед, разпечатване и произволни справки от текстовата част на предмета на обществената поръчка, софтуер за преглед и разпечатване на графичните материали на предмета на обществената поръчка, безвъзмездно предоставяне на същия на крайния потребител, 1-седмично безплатно обучение на персонала за работа с него и 3-годишно гаранционно поддържане на софтуерния продукт. Участникът следва да има на разположение минимум следното техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка: 3 (три) автомобила с висока проходимост — по един за всеки 10 000 ха площ за инвентаризация; 12 (дванадесет ) компютри — по един за всеки 3500 ха площ за инвентаризация, както и за ръководител група, инженер-проектанта в областта на ловното стопанство, геодезист и контролен специалист; 1 (един) лазерен принтер, скенер и/или дигитайзер с формат по-голям от А4; 12 (дванадесет) мобилни компютри със система за Global Navigation Satellite System (GNSS), c точност по-висока от ± 10 м. и програмен продукт за работа с тях — по един за всеки 3500 ха, както и за ръководител група, инженер-проектанта в областта на ловното стопанство, геодезиста и контролния специалист; печатна или размножителна техника с формат А1 или по-голям.

Възложителят може по всяко време да изиска от участниците представяне на документи — дипломи, договори, фактури и др., чрез които се доказва посочената в ЕЕДОП информация.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

Участниците следва да притежават удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ на основание чл. 241 във връзка с чл. 14, ал. 1 от Закона за горите за дейността „изработване на горскостопански планове и програми и инвентаризация на горските територии“.

III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

На основание чл. 111, ал. 2 от ЗОП размерът на гаранцията за изпълнение на договора е пет (5) % от стойността на договора за обществена поръчка.

Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП.

На основание чл. 111, ал. 10 от ЗОП гаранцията за изпълнение ще бъде освобождавана поетапно при поискване, както следва:

1. 20 % при изпълнение на етап I — приемане с протокол по чл. 36, ал. 7 от Наредба № 18;

2. 30 % при изпълнение на етап II — приемане с протокол по чл. 36, ал. 7 от Наредба № 18;

2. 30 % при изпълнение на етап III — приемане от комисията по чл. 37, ал. 3 от Наредба № 18;

3. 20 % при изпълнение на етап IV — приемане на извършената инвентаризация и планиране, утвърдени от изпълнителния директор на ИАГ.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 23/05/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 29/05/2019
Местно време: 13:30
Място:

гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ № 26, зала № 6

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

За действително извършената работа възложителят заплаща на изпълнителя възнаграждение за 1 ха. Максималната пределна цена за 1 ха е, както следва:

— инвентаризация — 9,61 (девет лева и шестдесет и една стотинки) BGN без ДДС — заплаща се от РДГ — Стара Загора,

— горскостопански план — 6,19 (шест лева деветнадесет стотинки) BGN без ДДС —заплаща се от ЮИДП — гр. Сливен.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно част 6, глава 27, чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/04/2019