Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Доставки - 179802-2020

17/04/2020    S76

България-Пловдив: Училищни учебници

2020/S 076-179802

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОУ „Кочо Честеменски“ — гр. Пловдив
Национален регистрационен номер: 000453075
Пощенски адрес: ул. „Севастопол“ № 28
Град: Пловдив
код NUTS: BG421 Пловдив
Пощенски код: 4000
Държава: България
Лице за контакт: Златка Алдженаби
Електронна поща: school@chestemenski.com
Телефон: +359 32643058
Факс: +359 32643058
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://chestemenski.com/
Адрес на профила на купувача: http://chestemenski.com/?page_id=10
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците за децата от подготвителните групи и учениците от I до VII клас в ОУ „Кочо Честеменски“ — гр. Пловдив за учебната 2020/2021 г.

II.1.2)Основен CPV код
22112000 Училищни учебници
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците за децата от подготвителните групи и учениците от I до VII клас в ОУ „Кочо Честеменски“ — гр. Пловдив за учебната 2020/2021 г. по 8 обособени позиции:

— ОП № 1 — издателство „Архимед 2“ ЕООД,

— ОП № 2 — издателство „Бит и техника“ ООД,

— ОП № 3 — издателство „Клет България“ ООД,

— ОП № 4 — издателство „Просвета — София“ АД,

— ОП № 5 — издателство „Пиърс Едюкейшън Лимитид“, представлявано от „С.А.Н.-Про“ ООД,

— ОП № 6 — издателство „Макмилан Пъблишърс“ ООД, представлявано от „Инглиш Бук Сентър“ ООД,

— ОП № 7 — „Издателска къща Рива“ АД, и

— ОП № 8 — издателство „Нова звезда 2000“ ЕООД“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 32 954.85 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Архимед 2“ ЕООД

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
22112000 Училищни учебници
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив
Основно място на изпълнение:

гр. Пловдив, ул. „Севастопол“ № 28

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците за учениците от I до VII клас.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Бит и техника“ ООД

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
22112000 Училищни учебници
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив
Основно място на изпълнение:

гр. Пловдив, ул. „Севастопол“ № 28

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците за дучениците от I до VII клас.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Клет България“ ООД

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
22112000 Училищни учебници
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив
Основно място на изпълнение:

гр. Пловдив, ул. „Севастопол“ № 28

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците за децата от подготвителните групи и учениците от I до VII клас

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Просвета — София“ АД

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
22112000 Училищни учебници
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив
Основно място на изпълнение:

гр. Пловдив, ул. „Севастопол“ № 28

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците за учениците от I до VII клас

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„С.А.Н.-Про“ ООД

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
22112000 Училищни учебници
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив
Основно място на изпълнение:

гр. Пловдив, ул. „Севастопол“ № 28

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците за учениците от I до VII клас

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Инглиш Бук Сентър“ ООД

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
22112000 Училищни учебници
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив
Основно място на изпълнение:

гр. Пловдив, ул. „Севастопол“ № 28

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците за учениците от I до VII клас.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Издателска къща Рива“ АД

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
22112000 Училищни учебници
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив
Основно място на изпълнение:

гр. Пловдив, ул. „Севастопол“ № 28

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците за учениците от I до VII клас.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Нова звезда 2000“ ЕООД

Обособена позиция №: 8
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
22112000 Училищни учебници
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив
Основно място на изпълнение:

гр. Пловдив, ул. „Севастопол“ № 28

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците за учениците от I до VII клас.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически оператор поради следната причина:
    • защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
Обяснение:

Съгласно чл. 164, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование познавателните книжки, учебниците и учебните помагала за безвъзмездно ползване от децата и учениците се избират от учителите в съответния етап и направление след съгласуване с Обществения съвет. Съгласно чл. 162 от същия закон и Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала министърът ежегодно утвърждава списък на познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, от който учителите могат да избират. Предвид всичко гореизложено провеждането на друг вид процедура по реда на ЗОП би довело до нарушаване на авторски и други права на интелектуална собственост или на изключителни права, придобити по силата на закон или административен акт.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 531
Обособена позиция №: 1
Наименование:

„Архимед 2“ ЕООД

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
10/04/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Архимед 2“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 202097555
Пощенски адрес: ул. „Поручик Христо Топракчиев“ № 11
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1528
Държава: България
Електронна поща: arhimed_2@abv.bg
Телефон: +359 894681629
Факс: +359 894681629
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 387.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 2 387.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 1136
Обособена позиция №: 2
Наименование:

„Бит и техника“ ООД

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
07/04/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Бит и техника“ ООД
Национален регистрационен номер: 103795327
Пощенски адрес: ул. „22-ра“ № 17-а
Град: Варна
код NUTS: BG331 Варна
Пощенски код: 9006
Държава: България
Електронна поща: ananiev@izdatelstvobititechnika.dir.bg
Телефон: +359 52362614
Факс: +359 52362937
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 290.07 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 290.07 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 0000124825
Обособена позиция №: 3
Наименование:

„Клет България“ ООД

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
07/04/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Клет България“ ООД
Национален регистрационен номер: 130878827
Пощенски адрес: ул. „Никола Тесла“ № 5, ет. 4
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1574
Държава: България
Електронна поща: info@klett.bg
Телефон: +359 28432070
Факс: +359 28432070
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 26 681.25 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 26 681.25 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 16-106
Обособена позиция №: 4
Наименование:

„Просвета — София“ АД

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
07/04/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Просвета — София“ АД
Национален регистрационен номер: 131106522
Пощенски адрес: ул. „Земеделска“ № 2
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Електронна поща: prosveta@prosveta.bg
Телефон: +359 28182020
Факс: +359 28182019
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 1 022.83 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1 022.83 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 623
Обособена позиция №: 5
Наименование:

„С.А.Н.-Про“ ООД

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
10/04/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „С.А.Н.-Про“ ООД
Национален регистрационен номер: 813044200
Пощенски адрес: ул. „Янкул войвода“ № 30, бл. А, вх. 2, ателие 1
Град: Варна
код NUTS: BG331 Варна
Пощенски код: 9000
Държава: България
Електронна поща: promotion@longman-bulgaria.com
Телефон: +359 52600516
Факс: +359 52600516
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 193.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 193.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 1
Обособена позиция №: 6
Наименование:

„Инглиш Бук Сентър“ ООД

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
07/04/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Инглиш Бук Сентър“ ООД
Национален регистрационен номер: 831228593
Пощенски адрес: ул. „Веслец“ № 2, ап. 1
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: ebc@dir.bg
Телефон: +359 29833825
Факс: +359 29833825
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 476.80 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 476.80 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: ПВ 2880
Обособена позиция №: 7
Наименование:

„Издателска къща Рива“ АД

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
07/04/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Издателска къща Рива“ АД
Национален регистрационен номер: 204152370
Пощенски адрес: ул. „Граф Игнатиев“ № 53, вх. Б
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1142
Държава: България
Електронна поща: riva@rivapublishers.com
Телефон: +359 29865686
Факс: +359 29865686
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 1 825.90 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1 825.90 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 0194
Обособена позиция №: 8
Наименование:

„Нова звезда 2000“ ЕООД

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
08/04/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Нова звезда 2000“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 121768602
Пощенски адрес: ул. „Цар Иван Асен II“ № 1, вх. Б, ет. 3
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: nfo@novazvezda.com
Телефон: +359 29461494
Факс: +359 29461494
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 78.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 78.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg/
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/04/2020