Tjänster - 181223-2017

13/05/2017    S92    Europeiska kommissionen - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Belgien-Bryssel: EU–Celac – INNOV-AL-plattform för främjande av decentraliserad innovationspolitik i Celac-länder

2017/S 092-181223

Meddelande om upphandling

Tjänster

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Europeiska kommissionen, Directorate-General for Regional and Urban Policy
TA Cell — BU-1
Kontaktpunkt(er): Unit A3 — Budget and Financial Management
Att: TA Cell
1049 Bruxelles
Belgien
E-post: regio-contracts@ec.europa.eu

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

Elektronisk tillgång till information: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

Ytterligare upplysningar kan erhållas från: Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från: Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till: Ovannämnda kontaktpunkt(er)

I.2)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
EU–Celac – INNOV-AL-plattform för främjande av decentraliserad innovationspolitik i Celac-länder
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Tjänster
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: utanför kommissionens lokaler.
NUTS-kod
II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar ett offentligt kontrakt
II.1.4)Information om ramavtal
II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Det allmänna syftet med detta projekt är att stödja spridning av EU:s erfarenhet av och goda praxis för regionalpolitik och att skapa ytterligare samarbete mellan nationella och regionala myndigheter samt specialiserade organ i 4 latinamerikanska länder (Argentina, Chile, Colombia och Peru) både sinsemellan och med EU:s länder och regioner avseende fastställande och genomförande av politik för decentraliserad och regional innovation samt smart specialisering. Detta kommer att uppnås genom inrättandet av en mekanism/plattform för kunskapsutbyte och kunskapsöverföring av god praxis mellan deltagande länder och regioner (i EU och Latinamerika).
Projektets specifika mål är att underlätta utbytet av information och dragna lärdomar om främjande av regionala innovationssystem, inbegripet dess kopplingar till nationell politik för innovation, konkurrenskraft och smart specialisering, fastställande, genomförande och hantering av politik med avseende på kluster och politik som leder till innovation inom SMF inom områden av gemensamt intresse, för att bidra till en lärandeprocess som bygger på konkreta exempel och bästa praxis, såväl som fastställande av konkreta projekt eller program för utveckling av regional och nationell konkurrenskraft som varje deltagande land/region i Latinamerika kan genomföra på kort sikt.
II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

72700000, 79000000

II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.1.8)Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.9)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)Total mängd eller omfattning:
Kontraktets högsta värde är 530 000 EUR – engångssumma som inkluderar arvoden, resekostnader och övriga kostnader.
Uppskattat värde, exkl. moms: 530 000 EUR
II.2.2)Information om optioner
Option: nej
II.2.3)Information om förlängning
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
Antal månader: 18 (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
Ej tillämpligt.
III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:

Se kapitel 2.5 i förfrågningsunderlaget som publicerats på följande webbadress: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:

Se kapitel 1 i förfrågningsunderlaget som publicerats på följande webbadress: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

III.1.4)Andra särskilda villkor
Fullgörandet av kontraktet är förbundet med särskilda villkor: nej
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Se kapitel 4 i förfrågningsunderlaget som publicerats på följande webbadress: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet

Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Se kapitel 4 i förfrågningsunderlaget som publicerats på följande webbadress: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

Eventuella minimistandardnivåer: Se kapitel 4 i förfrågningsunderlaget som publicerats på följande webbadress: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

III.2.3)Teknisk kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda:

Se kapitel 4 i förfrågningsunderlaget som publicerats på följande webbadress: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

Eventuella minimistandardnivåer:

Se kapitel 4 i förfrågningsunderlaget som publicerats på följande webbadress: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

III.2.4)Information om reserverade kontrakt
III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp: nej
III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten
Juridiska personer ska ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten: ja

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud eller delta
IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller dialogen
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till de kriterier som anges i förfrågningsunderlaget, inbjudan att lämna anbud eller förhandla eller det beskrivande dokumentet
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
2016CE160AT107.
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
nej
IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling
IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
15.6.2017 - 17:00
IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna anbud eller delta
IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
Valfritt officiellt EU-språk
IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 12 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.3.8)Anbudsöppning
Datum: 23.6.2017

Plats:

Europeiska kommissionen, Directorate-General for Regional and Urban Policy, avenue de Beaulieu 5, 1160 Brussels, BELGIEN.

Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden: ja

Kompletterande information om bemyndigade personer och öppningsförfarande: Se punkt 8 i anbudsinfordran som publicerats på följande adress: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.3)Kompletterande information

Handlingarna med anknytning till denna anbudsinfordran finns tillgängliga på webbplatsen tillhörande generaldirektoratet för regional- och stadspolitik på följande internetadress: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/ Anbudsgivare ombeds att regelbundet besöka denna webbplats.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning

Tribunalen
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Luxembourg
Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadress: http://curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100

VI.4.2)Överprövning

Uppgifter om sista dag för överprövning: Se punkterna 16 och 17 i anbudsinfordran som publicerats på följande adress: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning

Europeiska kommissionen, Directorate-General for Regional and Urban Policy, Inclusive Growth, Urban and Territorial Development Unit
1049 Brussels
Belgien
E-post: regio-contracts@ec.europa.eu

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
3.5.2017