Услуги - 181280-2019

17/04/2019    S76    - - Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка 

България-Велинград: Електрическа енергия

2019/S 076-181280

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Териториално поделение „Държавно ловно стопанство Чепино“
2016195800244
кв. „Индустриален“
Велинград
4600
България
Лице за контакт: Мария Павлова
Телефон: +359 0879130258
Електронна поща: dlschepino@ucdp-smolian.com
Факс: +359 51836
код NUTS: BG423

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ucdp-smolian.com

Адрес на профила на купувача: http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=139

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: управление и контрол на дейностите в горските територии

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Осигуряване на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за срок от 48 месеца

II.1.2)Основен CPV код
09310000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Осигуряване на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за срок от 48 месеца

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 50 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09310000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG423
Основно място на изпълнение:

Административна сграда на ТП „ДЛС Чепино“ с адрес гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, кв. „Индустриален“, п.к. 4600; ловен дом „Кара тепе“ с адрес м. Кара тепе гр. Велинград, общ. Велинград

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предоставяне на достъп до мрежата за пренос на ел. енергия

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически оператор поради следната причина:
    • защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
Обяснение:

На основание чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП в случаите, когато възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на изключителните права, включително права на интелектуална собственост, придобити по силата на закон или административен акт, възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление. Предмет на договарянето е предоставянето на услуги, свързани с достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа обекти на възложителя, находящи се териториалния обхват на ТП „ДЛС Чепино“.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: А 6807277-1
Наименование:

Осигуряване на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за срок от 48 месеца

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
29/06/2017
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
„Електроразпределенеие Юг“ ЕАД
115552190
„Христо Г. Данов“ № 37
Пловдив
4000
България
Телефон: +359 70017777
Електронна поща: info@evn.bg
Факс: +359 32990010
код NUTS: BG421
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 50 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Номер на поръчката в АОП: 02718-2017-077

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Десет дневен срок от обстоятелствата по чл.197 ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/04/2019