Услуги - 181292-2019

17/04/2019    S76    Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка 

България-София: Електрическа енергия

2019/S 076-181292

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Българска народна банка
Национален регистрационен номер: 000694037
Пощенски адрес: пл. „Княз Александър I“ № 1
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Димана Филипова
Електронна поща: publicprocurement@bnbank.org
Телефон: +359 291451512
Факс: +359 29508452

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.bnb.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2018-0045_BG

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Друг тип: Българска народна банка
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Достъп и пренос на електрическа енергия до/през електроразпределителната мрежа за недвижимите имоти на Българската народна банка по 4 обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
09310000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Достъп и пренос на електрическа енергия до/през електроразпределителната мрежа за недвижимите имоти на Българската народна банка по 4 обособени позиции, както следва:

— обособена позиция 1 „Достъп и пренос на електрическа енергия до/през електроразпределителната мрежа за недвижимите имоти на БНБ с почасово мерене на територията на гр. София, гр. Плевен и гр. Луковит“,

— обособена позиция 2 „Достъп и пренос на електрическа енергия до/през електроразпределителната мрежа за недвижимите имоти на БНБ със стандартизиран товаров профил (СТП) на територията на гр. София, гр. Плевен, гр. Самоков и с. Радомирци“,

— обособена позиция 3 „Достъп и пренос на електрическа енергия до/през електроразпределителната мрежа за недвижимите имоти на БНБ на територията на гр. Пловдив, гр. Смолян и гр. Приморско“,

— обособена позиция 4 „Достъп и пренос на електрическа енергия до/през електроразпределителната мрежа за недвижимите имоти на БНБ на територията на гр. Варна и гр. Трявна“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 810 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Достъп и пренос на електрическа енергия до/през електроразпределителната мрежа за недвижимите имоти на БНБ с почасово мерене на територията на гр. София, гр. Плевен и гр. Луковит.

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09310000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
код NUTS: BG314
код NUTS: BG315
Основно място на изпълнение:

Недвижимите имоти (обектите) на възложителя на територията на гр. София, гр. Плевен и гр. Луковит

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката обхваща дейности по предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия до/през електроразпределителната мрежа за недвижимите имоти на БНБ с почасово мерене на територията на гр. София (ЦУ на БНБ пл. „Княз Александър I“ № 1, касов център на БНБ, ул. „Михаил Тенев“ № 10, ул. „Московска“ 7), гр. Плевен (касово подразделение на БНБ, ул. „Васил Левски“ № 153) и гр. Луковит (ул. „Момчилец“ 54) при прогнозно количество електроенергия в размер на 2 1500 000 кВт/ч за срок от 5 г.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Достъп и пренос на електрическа енергия до/през електроразпределителната мрежа за недвижимите имоти на БНБ със стандартизиран товаров профил (СТП) на територията на гр. София, гр. Плевен, гр. Самоков

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09310000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
код NUTS: BG314
код NUTS: BG412
Основно място на изпълнение:

Недвижимите имоти (обектите) на възложителя на територията на гр. София, гр. Плевен, гр. Самоков и с. Радомирци

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката обхваща дейности по предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия до/през електроразпределителната мрежа за недвижимите имоти на БНБ със стандартизиран товаров профил (СТП) на територията на гр. София (гараж, ул. „Сан Стефано“ № 22а, ул. „Позитано“ № 7), гр. Плевен (касово подразделение на БНБ, ул. „Васил Левски“ № 153), гр. Самоков (к.к. Боровец, почивна база) и с. Радомирци (ул. „Г. Димитров“ № 78) с прогнозно количество електроенергия в размер на 600 000 кВт/ч за срок от 5 г.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Достъп и пренос на електрическа енергия до/през електроразпределителната мрежа за недвижимите имоти на БНБ на територията на гр. Пловдив, гр. Смолян и гр. Приморско.

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09310000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421
код NUTS: BG424
код NUTS: BG341
Основно място на изпълнение:

Недвижимите имоти (обектите) на възложителя гр. Пловдив, гр. Смолян и гр. Приморско

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката обхваща дейности по предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия до/през електроразпределителната мрежа за недвижимите имоти на БНБ на територията на гр. Пловдив (касово подразделение на БНБ, ул. „Райко Даскалов“ № 51), гр. Смолян (почивна база на БНБ, к.к. Пампорово) и гр. Приморско (почивна база, ул. „Перла“ № 4) при прогнозно количество електроенергия в размер на 2 250 000 кВт/ч за срок от 5 г.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Достъп и пренос на електрическа енергия до/през електроразпределителната мрежа за недвижимите имоти на БНБ на територията на гр. Варна и гр. Трявна.

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09310000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331
код NUTS: BG322
Основно място на изпълнение:

Недвижимите имоти (обектите) на възложителя на територията на гр. Варна и гр. Трявна.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката обхваща дейности по предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия до/през електроразпределителната мрежа за недвижимите имоти на БНБ на територията на гр. Варна (почивна база „Ралица“, к.к. Св. св. Константин и Елена, КП на БНБ, ул. „Цариброд“ № 23—23а) и гр. Трявна (банков дом) при прогнозно количество електроенергия в размер на 1 650 000 кВт/ч за срок от 5 г.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически оператор поради следната причина:
    • защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
Обяснение:

Изборът на процедура по чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ е обусловен от факта, че поръчката може да бъде изпълнена от само определен изпълнител, притежаващ изключителни права за осигуряването на достъп до и пренос през електроразпределителната мрежа на електрическа енергия. Според чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗЕ дейността по разпределение на електрическа енергия подлежи на лицензиране, като в съответствие с чл. 43, ал. 2, т. 1 от същия закон за 1 обособена територия се издава само 1 лицензия за разпределение на електрическа енергия. Цените за достъп и/или пренос през електроразпределителната мрежа подлежат на регулиране от КЕВР съгласно чл. 30, ал. 1, т. 13 от ЗЕ. С оглед нормативната уредба в областта дружеството, което притежава лицензия, има изключителното право да извършва дейността на съответната територия. Предвид горното дружествата, които притежават изключителни права по смисъла на пар. 2, т. 47 от ДР към ЗОП за изпълнение на услугите, предмет на настоящата обществена поръчка, са, както следва:

1. За недвижимите обекти на БНБ по обособена позиция № 1: „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, съгласно лицензия № Л-135-07/13.8.2004 г. (http://www.cez-rp.bg/bg/za-nas/profil).

2. За недвижимите обекти на БНБ по обособена позиция № 2: „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, съгласно лицензия № Л-135-07/13.8.2004 г. (http://www.cez-rp.bg/bg/za-nas/profil).

3. За недвижимите обекти на БНБ по обособена позиция № 3: „Електроразпределение Юг“ ЕАД, съгласно лицензия № Л-140-07/29.11.2006 г. (https://www.elyug.bg/AboutUs.aspx).

4. За недвижимите обекти на БНБ по обособена позиция № 4: „Електроразпределение Север“ АД, съгласно лицензия № Л-138-07/29.11.2006 (https://www.erpsever.bg/bg/profil).

На основание чл. 134 от ППЗОП доказателства за обстоятелствата, посочени в настоящото решение, няма да бъдат изпращани, тъй като същите са достъпни в електронен, публичен, безплатен регистър, поддържан от КЕВР на следния адрес: http://www.dker.bg/bg/elektroenergetika/litsenzii-2.html, като информация за всеки от лицензите е публикувана и на посочените по-горе адреси, към всяка от обособените позиции.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: БНБ-31063
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Достъп и пренос на електрическа енергия до/през електроразпределителната мрежа за недвижимите имоти на БНБ с почасово мерене на територията на гр. София, гр. Плевен и гр. Луковит.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
18/03/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
Национален регистрационен номер: 130277958
Пощенски адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 159, бл. „БенчМарк“, Бизнес център
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1784
Държава: България
Електронна поща: klienti@cez-rp.bg
Телефон: +359 28959667
Факс: +359 70010010

Интернет адрес: www.cez-rp.bg

Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 650 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 650 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: БНБ-31060
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Достъп и пренос на електрическа енергия до/през електроразпределителната мрежа за недвижимите имоти на БНБ със стандартизиран товаров профил (СТП) на територията на гр. София, гр. Плевен, гр. Самоков

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
18/03/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
Национален регистрационен номер: 130277958
Пощенски адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 159, бл. „БенчМарк“, Бизнес център
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1784
Държава: България
Електронна поща: klienti@cez-rp.bg
Телефон: +359 70010010
Факс: +359 28959667

Интернет адрес: www.cez-rp.bg

Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 35 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 35 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: БНБ-33071
Обособена позиция №: 3
Наименование:

Достъп и пренос на електрическа енергия до/през електроразпределителната мрежа за недвижимите имоти на БНБ на територията на гр. Пловдив, гр. Смолян и гр. Приморско.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
21/03/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Електроразпределение Юг“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 115552190
Пощенски адрес: ул. „Христо Г. Данов“ № 37
Град: Пловдив
код NUTS: BG421
Пощенски код: 4000
Държава: България
Електронна поща: info@evn.bg
Телефон: +359 70017777
Факс: +359 32990010

Интернет адрес: www.evn.bg

Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 125 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 125 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Настоящето обявление е за възложена поръчка по отношение на обособена позиция № 1, № 2 и № 3.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/04/2019