Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 183260-2020

21/04/2020    S78

Люксембург-Люксембург: ЕИБ - Услуги по графичен дизайн и творчески услуги за работната среща по графичен дизайн на Групата на ЕИБ

2020/S 078-183260

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2020/S 047-109772)

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска инвестиционна банка (ЕИБ)
Пощенски адрес: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Град: Luxembourg
код NUTS: LU000 Luxembourg
Пощенски код: L-2950
Държава: Люксембург
Електронна поща: CS-procurement@eib.org
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.eib.org
Адрес на профила на купувача: http://www.eib.org/about/procurement

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Услуги по графичен дизайн и творчески услуги за работната среща по графичен дизайн на Групата на ЕИБ

Референтен номер: CFT-1518
II.1.2)Основен CPV код
79822500 Услуги по графично проектиране
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Задачите на доставчика на услуги включват управление на проекти и осъществяване на графичен дизайн и други творчески услуги на обекта и извън обекта.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/04/2020
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 047-109772

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 20/04/2020
Местно време: 15:00
Да се чете:
Дата: 18/05/2020
Местно време: 15:00
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 22/04/2020
Местно време: 11:00
Да се чете:
Дата: 20/05/2020
Местно време: 11:00
VII.2)Друга допълнителна информация: