Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 184037-2017

17/05/2017    S94

България-София: Пощенски услуги, свързани с писма

2017/S 094-184037

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Централен орган за покупки
Национален регистрационен номер: 000695406
Пощенски адрес: ул. „Георги С. Раковски“ № 102
Град: София
код NUTS: BG BULGARIA
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Иванина Белева
Електронна поща: cfcu@minfin.bg
Телефон: +359 298592772
Факс: +359 298952773
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.minfin.bg
Адрес на профила на купувача: https://www.minfin.bg/bg/procurement
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://www.minfin.bg/bg/procurement
Допълнителна информация може да бъде получена от друг адрес:
Официално наименование: Министерство на финансите, дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки“
Национален регистрационен номер: 000695406
Пощенски адрес: ул. „Георги С. Раковски“ № 102
Град: София
код NUTS: BG BULGARIA
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Марта Пламенова, главен експерт, отдел Централизирани обществени поръчки
Електронна поща: cfcu@minfin.bg
Телефон: +359 298592777
Факс: +359 298592773
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.minfin.bg
Адрес на профила на купувача: https://www.minfin.bg/bg/procurement
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://sevop.minfin.bg
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на органи на изпълнителната власт и техните администрации.

II.1.2)Основен CPV код
64112000 Пощенски услуги, свързани с писма
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Обществената поръчка на Централния орган за покупки цели сключване на рамкови споразумения за предоставяне на пощенски и куриерски услуги за период от 24 месеца. Поръчката се провежда в електронната платформа на ЦОП за възлагане на обществени поръчки СЕВОП на адрес:

https://sevop.minfin.bg

Предметът включва предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на възложителите, посочени в чл. 4, ал. 1 от ПМС № 385/2015 г.

Поръчката обхваща следните 2 обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Предоставяне на пощенски услуги“ — прогнозна стойност 4 500 000 BGN без ДДС.

Обособена позиция 2: „Предоставяне на куриерски услуги“ — прогнозна стойност 600 000 BGN без ДДС.

Видовете пощенски и куриерски услуги са подробно описани в образците на ценовите оферти.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 100 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
64112000 Пощенски услуги, свързани с писма
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG BULGARIA
Основно място на изпълнение:

България и чужбина.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В обхвата на пощенските услуги по обособена позиция 1 са включени:

1. Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки /с предимство и без предимство/, както следва:

а/ кореспондентски пратки до 2 кг.

б/ малки пакети до 2 кг.

в/ печатни произведения — до 5 кг.

2. Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски колети до 20 кг.

3. допълнителни услуги „препоръка“, „обявена стойност“.

4. допълнителни услуги „известие за доставяне“ (обратна разписка), наложен платеж.

Пълен списък на услугите, за които участниците следва да предложат единични цени се намира в образеца на ценовата оферта. Предлаганите единични цени се посочват в съответните образци в СЕВОП съгласно Указанията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 500 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Процедурата се провежда изцяло в електронната платформа за възлагане на обществени поръчки на Централния орган за покупки — СЕВОП — https://sevop.minfin.bg

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на органи на изпълнителната власт и техните администрации

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
64120000 Куриерски услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG BULGARIA
Основно място на изпълнение:

България и чужбина.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В обхвата на куриерските услуги по обособена позиция 2 са включени:

а) Приемане, пренасяне и доставяне на обикновени куриерски пратки лично на получателя.

б) Предоставяне на допълнителни услуги, както следва:

— експресна куриерска услуга (в рамките на същия работен ден);

— доставяне на пратки с фиксиран час;

— контролирано наблюдение и проследяване на пратките.

Пълен списък на услугите, за които участниците следва да предложат единични цени се намира в образеца на ценовата оферта. Предлаганите единичните цени се посочват в съответните образци в СЕВОП съгласно Указанията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 600 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Поръчката ще се проведе изцяло в електронната платформа за възлагане на обществени поръчки на Централния орган за покупки — СЕВОП — https://sevop.minfin.bg

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

I.1. Участниците по Обособена позиция № 1 „Предоставяне на пощенски услуги“ следва да притежават издадена от Комисията за регулиране на съобщенията индивидуална лицензия за извършване на универсална пощенска услуга или индивидуална лицензия за извършване на услуги, включени в обхвата на универсална пощенска услуга, или съответен валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган в държавата, където участникът е установен, валидна към датата на подаване на офертата.

В т. 2 от Раздел „А“, от Част IV на ЕЕДОП участниците следва да декларират, че притежават индивидуална лицензия за извършване на услуги по чл. 39 от ЗПУ. В СЕВОП участниците отговарят на въпрос в група 1.2. тип да/не. Участникът декларира, че при поискване от възложителя, може да представи заверено копие на индивидуална лицензия за извършване на универсална пощенска услуга или на индивидуална лицензия за извършване на услуги, включени в обхвата на универсална пощенска услуга, издадена от Комисията за регулиране на съобщения, или еквивалентен документ издаден от компетентен орган в държавата, където участникът е установен, валиден/а към момента на подаване на офертата.

I.2. Участниците по Обособена позиция № 2 „Предоставяне на куриерски услуги“ следва да са вписани в публичен регистър за оператори, извършващи неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 3 от ЗПУ или да притежават еквивалентна регистрация в съответствие със законодателството на държавата, в която са установени.

Участниците следва в т. 1 от Раздел „А“, от Част IV на ЕЕДОП по об. п. 2 да декларират, че са вписани в публичен регистър за оператори, извършващи неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 3 от ЗПУ или притежават еквивалентна регистрация в съответствие със законодателството на държавата, в която са установени, и че при поискване от възложителя ще могат да представят доказателства за вписване в съответен публичен регистър или еквивалент. В СЕВОП участниците отговарят на въпрос в група 1.3. тип да/не. При поискване от възложителя участниците следва да могат да представят един от следните документи:

— Заверено копие на Удостоверение за вписване на участника в публичния регистър за оператори, извършващи неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 3 от ЗПУ, издадено от Комисия за регулиране на съобщенията, или;

— Заверена разпечатка от публичния регистър за оператори, извършващи неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 3 от ЗПУ, съдържаща данни за участника, както следва:

1. Търговското наименование на пощенския оператор;

2. Седалището и адреса на управление;

3. Номера на удостоверението;

4. Обхват на предоставяната услуга или;

— Подадено писмено уведомление по чл. 19 т. 4 от ЗПУ, или;

— Заверено копие от съответен валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган съобразно законодателството на държавата в която е установен участникът.

II. Общи условия. Участниците по обособена позиция 1 и 2 следва да имат одобрени от КРС Общи условия с потребителите съгласно чл. 21 от ЗПУ или еквивалент, издаден от компетентен орган съобразно законодателството на държавата в която е установен участникът. Това обстоятелство се декларира в т. 2 от Раздел „А“, от Част IV на ЕЕДОП.

В секция 1.4. в Документи за подбор в СЕВОП участниците декларират, че притежават Общи условия съгласно чл. 21 от ЗПУ и декларират, че при поискване от възложителя ще могат да предоставят копие от същите или да посочат хипервръзка към Общите условия, обявени на общодостъпно място.

Когато участникът е обединение/предвижда подизпълнители, изискванията за годност (I и II) се отнасят съответно за всеки от участниците в обединението/за всеки от подизпълнителите.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да е изпълнил следните изисквания:

По обособена позиция 1:

1.1. Да има изпълнени услуги сходни с предмета на поръчката за последните 3 години;

1.2. Да разполага с развита пощенска мрежа (клонове/офиси/договор за ползване) в страната за предоставяне на пощенски услуги;

По обособена позиция 2:

2.1.Да има изпълнени услуги сходни с предмета на поръчката за последните 3 години;

Изисквано минимално/ни ниво/а:

По обособена позиция 1:

1. Изпълнени услуги. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участниците трябва да са изпълнили услуги с предмет сходен с този на поръчката в размер на 1 000 000 BGN. общо за 3 последни години. Като предмет сходен с предмета по об. п. 1 възложителят ще приема изпълнени услуги по предоставяне на универсални пощенски услуги. Когато участникът е обединение, изискването се отнася за обединението като цяло.

Участникът попълва таблицата в Част IV, раздел В, 1б на ЕЕДОП за обособена позиция 1.

2. Пощенска мрежа.

Участниците следва да разполагат с развита мрежа, включваща пощенски клонове /офиси/, във всички населени места, посочени в Образец 6 към документацията за участие — „Списък на адресите на възложителите“, или да имат сключен договор за достъп до пощенската мрежа на оператор за ползване на негови офиси/пощенски клонове. Когато участникът е обединение, изискването се отнася за обединението като цяло.

Когато участникът предвижда подизпълнители, критерият за подбор се прилага към тях съобразно дела и вида на поръчката който ще изпълняват.

За доказване изпълнението на изискването участниците следва да представят списък с клоновете/офисите на територията на страната, с които разполагат за изпълнение на поръчката, с посочени град, адрес и телефон за контакт (попълнен Образец 2) и/или да посочат договори с други оператори за ползване на пощенската им мрежа в приложимите случаи. В ЕЕДОП по об. п. 1 в Част IV, раздел В, точка 9 участникът декларира, че прилага своя списък по образец в СЕВОП.

По обособена позиция 2:

1. Изпълнени услуги. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участниците трябва да са изпълнили услуги с предмет сходен с този на поръчката по об. п. 2 в размер на минимум 250 000 BGN без ДДС. Като предмет сходен с предмета на настоящата поръчка възложителят ще приема изпълнени услуги по предоставяне на куриерски услуги — за участниците по обособена позиция № 2; Участникът попълва таблицата в Част IV, раздел В, 1б на ЕЕДОП за обособена позиция 2. Когато участникът е обединение, изискването се отнася за обединението като цяло.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Условията за изпълнение на поръчката по 2 обособени позиции са описани детайлно в Техническата спецификация по об. п. 1 и об. п. 2 към Документацията за участие.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 4
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S 040-065390
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 03/07/2017
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 04/07/2017
Местно време: 13:30
Място:

Електронно в СЕВОП.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

В обявените дата и час на електронното отваряне на офертите, в сградата на МФ ще се извърши публично отваряне на документите, постъпили в Деловодството на МФ. На публичното отваряне могат да присъстват участниците в процедурата както и техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

При подписване на рамковото споразумение гаранция за изпълнение не се внася. Гаранция за изпълнение на договорите, сключени въз основа на рамковото споразумение, е в размер до 5 % от стойността на договора.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/05/2017