Hjälp oss att förbättra TED genom att fylla i vår korta enkät!

Tjänster - 185940-2018

28/04/2018    S83    Byråer - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Belgien-Bryssel: Främja samarbete genom kartläggning, analys och sammanlänkande av europeiska entreprenöriella regioner.

2018/S 083-185940

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme)
Postadress: Covent Garden 2, Place Charles Rogier 16, Office 10/179
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE100
Postnummer: 1210
Land: Belgien
E-post: easme-procurement@ec.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://ec.europa.eu/EASME

Upphandlarprofil: https://ec.europa.eu/easme/en

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3467
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3467
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Främja samarbete genom kartläggning, analys och sammanlänkande av europeiska entreprenöriella regioner.

Referensnummer: EASME/COSME/2017/041
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79311400
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Easme önskar ingå ett tjänstekontrakt som syftar till att främja samarbete genom att sammanlänka utvalda entreprenöriella ekosystem inom Europeiska unionen för att möjliggöra för fler innovationsdrivna nystartade företag samt små och medelstora företag att utöka sin verksamhet över Europa och globalt. För detta ändamål kommer den föreliggande åtgärden att utnyttja expertisen i EER-märkta regioner, identifiera praxis som kan överföras till andra regioner samt byggas på för att fylla behov som förekommer i olika regioner samt hitta synergier och komplementaritet genom närmare samarbete inom områden som uppfattas som avgörande.

Detta kommer att ske genom kartläggning, analys och sammanlänkning av EER-märkta regioner; anbudsgivare kommer att identifiera strategiska ämnesområden och följaktligen utveckla och implementera konkreta åtgärdsplaner för att främja samarbete och öka synergier.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1 310 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE100
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Arbetsuppgifterna ska utföras i de lokaler som uppdragstagaren utser, utom då möten ska hållas i Easmes eller Europeiska kommissionens lokaler.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Easme önskar ingå ett tjänstekontrakt som syftar till att främja samarbete genom att sammanlänka utvalda entreprenöriella ekosystem inom Europeiska unionen för att möjliggöra för fler innovationsdrivna nystartade företag samt små och medelstora företag att utöka sin verksamhet över Europa och globalt. Anbudsgivare ska tillhandahålla ett anbud som berör följande arbetspaket i detalj:

Arbetspaket I: Analytiskt arbete avseende de utvalda entreprenöriella ekosystemen i de utvalda EER-märkta regionerna samt deras strategier.

Arbetspaket II: Sammanlänkande av EER-märkta regioner.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 310 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 36
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: Program för ”Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises” (företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag), C(2017)4563 final (ej översatt till svenska)
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3.

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 07/06/2018
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 08/06/2018
Lokal tid: 10:30
Plats:

Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme).

Covent Garden 2

Place Rogier 16

1210 Brussels

Belgien

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +35 243031
Fax: +35 243032100

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
23/04/2018