Europeiska unionens publikationsbyrå håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Tjänster - 185945-2017

18/05/2017    S95    Europaparlamentet - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Danmark-Köpenhamn: Tjänster avseende mediebevakning och medieanalys för Danmark

2017/S 095-185945

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europaparlamentet, Directorate-General for Communication, European Parliament Information Office in Denmark
Postadress: Gothersgade 115
Ort: Copenhagen K
Nuts-kod: DK
Postnummer: 1123
Land: Danmark
E-post: epkobenhavn@ep.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.europarl.europa.eu

Upphandlarprofil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2370

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2370
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tjänster avseende mediebevakning och medieanalys för Danmark

Referensnummer: COMM/DG/AWD/2017/359.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
92400000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Europaparlamentet inleder detta förfarande i syfte att tilldela ett ramavtal för daglig bevakning av tryckta medier (nationella/regionala), audiovisuella medier (radio, TV) och de huvudsakliga onlinemedierna (internet). Syftet är att tillhandahålla ett lägligt, aktuellt kompendium med daglig information i form av pressöversikter om hur frågor av relevans för Europaparlamentet och Europeiska unionen rapporteras i medierna. Europaparlamentets generaldirektorat för kommunikation (GD Kommunikation) avser se till att det har bästa möjliga kunskap om mediernas täckning runt om i EU av frågor med anknytning till Europeiska unionen, Europaparlamentet och den verksamhet som bedrivs av dess talman och ledamöterna av Europaparlamentet (Member of the European Parliament – MEP). Medieanalys kommer i slutändan att hjälpa Europaparlamentet (European Parliament – EP) att bättre förmedla EU:s politik till EU-medborgare och specifika målgrupper.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 360 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
92400000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Se förfrågningsunderlaget som finns tillgängligt på https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2370

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 360 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

3 förlängningar på 12 månader vardera.

I enlighet med villkoren i kontraktsutkastet.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se förfrågningsunderlaget som finns tillgängligt på följande länk: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2370

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se förfrågningsunderlaget och utkastet till ramavtal som finns tillgängliga på https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2370

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 17/07/2017
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 06/09/2017
Lokal tid: 14:00
Plats:

The European Parliament's Information Office in Denmark, Gothersgade 115, 1123 Copenhagen K, DANMARK.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Anbudsgivare som önskar närvara vid anbudsöppningen ombeds att meddela den avdelning som ansvarar för detta upphandlingsförfarande senast 2 arbetsdagar innan datumet för anbudsöppning. Detta ska ske via e-post till epkobenhavn@ep.europa.eu

Högst 2 företrädare får närvara. Anbudsgivare som inte lämnar meddelande kommer automatiskt att nekas tillträde till öppnandet.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens domstol (Court of Justice of the European Union – CJEU)
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu

Internetadress: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Postadress: 1 avenue du Président Robert Schuman
Ort: Strasbourg Cedex
Postnummer: 67001
Land: Frankrike

Internetadress: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens domstol (CJEU)
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu

Internetadress: http://curia.europa.eu/

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
04/05/2017